V spolupráci s advokátom Jurajom Žembom a portálom pravnegramotne.sk vám na portáli BBonline.sk pravidelne približujeme rozličné rady, ako postupovať v prípadoch týkajúcich sa rodinného, trestného, občianskeho či pracovného práva. Na úvod  sa však zaoberáme samotnou právnickou profesiou či inštitúciami.

V poradí tretím článkom našej rubriky pokračujeme v predstavovaní právnických profesií a inštitúcií. V nasledujúcich riadkoch preto prinesieme rozhovor s vedúcim banskobystrickej kancelárie Centra právnej pomoci Tomášom Palajom, ktorý nám stručne, avšak výstižne svojimi odpoveďami prinesie veľmi užitočné informácie týkajúce sa Centra právnej pomoci ako inštitúcie pre právny poriadok veľmi potrebnej, no nanešťastie často tak trochu opomínanej.

Povedzte prosím našim čitateľom, čo vlastne je Centrum právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Kto sa môže obrátiť na Centrum právnej pomoci a kedy, resp. v akých prípadoch sa môžu ľudia na Vás obrátiť?

Tomáš Palaj

Centrum právnej pomoci poskytuje právne služby formou predbežných konzultácií, na ktoré sa môže objednať každý v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Musia žiadatelia o právnu pomoc od Centra právnej pomoci spĺňať aj nejakú špeciálnu podmienku?

Áno musia, právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

 • nachádza sa v stave materiálnej núdze:
  v stave materiálnej núdze sa žiadateľ/klient nachádza vtedy, keď jeho príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.
 • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu:
  ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.
 • • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom:
  splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

 • príjem žiadateľa/klienta presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom:
 • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
 • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Kedy by ste určite našim čitateľom (a nielen im) odporúčali obrátiť sa na Centrum právnej pomoci?

Odporučil by som obrátiť sa na Centrum právnej pomoci čitateľom, ak majú akýkoľvek právny problém, či už v rámci prebiehajúceho právneho problému, alebo pred tým ako majú niečo podpísať. Objednať sa na konzultáciu a prísť sa poradiť.

Poskytuje Centrum právnej pomoci priamo právnu pomoc žiadateľom o jej poskytnutie alebo na to využíva aj iné osoby? Môže Centrum prideliť žiadateľovi aj advokáta?

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, Centrum právnej pomoci následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom. Centrum právnej pomoci určuje advokátov podľa miestne príslušných súdov.

Nejaká praktická právne gramotná rada na záver?

Odporučil by som čitateľom dávať si pozor čo podpisujú a v prípade akýchkoľvek problémov obrátiť sa na Centrum právnej pomoci. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.


Nabudúce sa budeme v rámci rubriky venovať osobnému bankrotu. Ďalšie podobné články nájdete v rubrike Právna poradňa.

Autor rubriky: Juraj Žemba

Som mladý advokát pôsobiaci hlavne v Banskobystrickom kraji a zakladateľ portálu pravnegramotne.sk zameraného na právo pre laikov bez zbytočných poučiek a „bifľovania“ paragrafov. Už sa nedokážem pozerať na škody, ktoré ľuďom napáchajú elementárne neznalosti práva, pričom neraz znamenajú zničené rodiny, budúcnosť, či životy. Aj právo totiž môže byť dobrým každodenným sluhom, ktorý nám uľahčí život, nie len večne zlým pánom. Som presvedčený o tom, že spoločnosti pomôže, keď sa ľudia stanú k sebe ohľaduplnejšími a začnú sa ozývať za svoje práva a prestanú tolerovať čo i len malé neprávosti. Avšak nezabúdajme – nemáme len práva, ale aj povinnosti.