V spolupráci s advokátom Jurajom Žembom a portálom pravnegramotne.sk vám na portáli BBonline.sk pravidelne približujeme rozličné rady, ako postupovať v prípadoch týkajúcich sa rodinného, trestného, občianskeho či pracovného práva. Na úvod  sa však zaoberáme samotnými právnikmi.

V minulom príspevku sme sa zaoberali samotnými právnikmi. Teraz sa však pozrieme aj na to, kto sú to advokáti.

Advokátom musí byť vždy právnik, ktorý je zapísaný do zoznamu advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou. Advokát je v zmysle zákona povinný poskytovať advokátske služby v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi. Takisto príkazy klienta je advokát povinný splniť len vtedy, ak sú v súlade so zákonom. Advokát je pri výkone svojej činnosti nezávislý.

Výsada advokáta spočíva v tom, že jedine advokát je oprávnený byť obhajcom v trestnom konaní, čim pomáha k uplatňovaniu ústavou garantovaného práva fyzických osôb na obhajobu. Okrem toho práca advokáta spočíva hlavne v nasledovných činnostiach:

 • zastupovanie v konaní pred súdmi (trestnom i civilnom konaní), orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • poskytovanie právneho poradenstva
 • spisovanie listín o právnych úkonoch, t.j. napríklad vyhotovenie zmlúv
 • spracúvanie právnych rozborov
 • správa majetku
 • autorizácia (vrátane overenia podpisov) zmlúv o prevode nehnuteľností pri splnení ďalších podmienok vyžadovaných zákonom

Advokát tiež môže vykonávať ďalšie formy právnych služieb a poradenstva, avšak musia byť vykonávané sústavne a za odmenu. Ak to teda premeníme do ľudskej reči, advokát má zakázané poskytovať právnu pomoc bezplatne. J Advokát je zodpovedný za poskytnutie právnej pomoci s odbornou starostlivosťou a za výkon svojho povolania zodpovedá tak disciplinárne Slovenskej advokátskej komore, ako aj trestnoprávne. Taktiež musí mať advokát špeciálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie

Ako sa určuje odmena advokáta? Existuje viacero spôsobov:

 • tarifná odmena – určuje sa v závislosti od počtu vykonaných úkonov, kedy výpočtovým základom môže byť napríklad hodnota veci, či hodnota sporu alebo v trestnom konaní výmera trestnej sadzby za trestný čin, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie
 • paušálna odmena – s prihliadnutím na náročnosť poskytovanej právnej pomoci, či právnych služieb sa určí pravidelná, napr. mesačná odmena advokáta, ktorá je vyplácaná paušálne v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch; môže sa určiť tak na dobu určitú, ako aj dobu neurčitú, ale aj za vykonanie väčšieho počtu právnych služieb za účelom vybavenia veci a pod.
 • podielová odmena sa určuje percentuálnym podielom napríklad na hodnote veci, prípadne finančnej čiastky, o ktorú sa vedie súdny spor, najviac však 20 % z hodnoty veci (finančnej čiastky), o ktorú sa vedie súdny spor
 • odmena určená na základe dohody, kedy je možné dohodnúť s klientom odmenu v primeranej výške iným spôsobom, než tarifnú odmenu
 • hodinová odmena, pri ktorej sa odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby, pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny

Pre viac informácii i vyhľadanie advokáta odporúčam web Slovenskej advokátskej komory na adrese www.sak.sk.

Autor rubriky: Juraj Žemba

Som mladý advokát pôsobiaci hlavne v Banskobystrickom kraji a zakladateľ portálu pravnegramotne.sk zameraného na právo pre laikov bez zbytočných poučiek a „bifľovania“ paragrafov. Už sa nedokážem pozerať na škody, ktoré ľuďom napáchajú elementárne neznalosti práva, pričom neraz znamenajú zničené rodiny, budúcnosť, či životy. Aj právo totiž môže byť dobrým každodenným sluhom, ktorý nám uľahčí život, nie len večne zlým pánom. Som presvedčený o tom, že spoločnosti pomôže, keď sa ľudia stanú k sebe ohľaduplnejšími a začnú sa ozývať za svoje práva a prestanú tolerovať čo i len malé neprávosti. Avšak nezabúdajme – nemáme len práva, ale aj povinnosti.

Ďalšie podobné články nájdete v rubrike Právna poradňa.