V spolupráci s advokátom Jurajom Žembom a portálom pravnegramotne.sk vám na portáli BBonline.sk pravidelne približujeme rozličné rady, ako postupovať v prípadoch týkajúcich sa rodinného, trestného, občianskeho či pracovného práva.

V poradí štvrtým článkom našej rubriky pokračujeme už konkrétnejšími životnými situáciami, kedy sa človeku hodia právne rady. V poslednom príspevku sme s veydúcim banskobystrickej kancelárie Centra právnej pomoci Tomášom Palajom hovorili o tom, kedy môže centrum pomôcť ľuďom s právnym problémom. Tentokrát sme sa rozprávali o v súčasnosti veľmi skloňovanej a aktuálnej téme osobného bankrotu.

Čo je to osobný bankrot?

„Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Aká je úloha centra pri osobnom bankrote?

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom. Je vhodné za týmto účelom skontaktovať sa s Centrom právnej pomoci najbližšie k miestu bydliska. Činnosť Centra právnej pomoci končí v prípade oddlženia formou konkurzu vyhlásením konkurzu a určením správcu, v prípade splátkového kalendára končí určením advokáta.

Aké sú druhy osobného bankrotu?

Osobný bankrot“ predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery) – konkurz a splátkový kalendár.

Tomáš Palaj

Pre koho je čo výhodné ?

Ak si dlžník vyberie alternatívu konkurz, nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky. Nie je povinnosť mať príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a ani majetok, tiež môže požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, musí počítať s tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku. Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorí majú veľa dlhov, ich majetok nepostačuje na ich splatenie a súhlasia s jeho speňažením. Je vhodná aj pre dlžníkov, ktorí nemajú žiadny majetok a ani žiadny príjem.

Ak si dlžník vyberie alternatívu splátkový kalendár, musí spĺňať všeobecné podmienky uvedené v bode II, mal by mať pravidelný príjem, jeho dlhy neprevyšujú hodnotu majetku a musí byť schopný zaplatiť cca 700 Eur na „osobný bankrot“ (táto suma predstavuje 500 Eur ako preddavok pre správcu a cca 200 Eur trovy advokáta, ktorého určí centrum). Presná výška trov konania advokáta bude určená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.. Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu dlhov, chcú si zachovať svoj majetok a majú príjem, z ktorého môžu splácať svoje dlhy po dobu 5 rokov.

Aké požiadavky musí spĺňať ?

Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom, a to ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa, musí byť platobne neschopný, musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania a musí mať poctivý zámer.

Povedzte prosím našim čitateľom niečo o tzv. „poctivom zámere“ pri bankrote ?

Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak úmyselne neuviedol časť svojho majetku, v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa, úmyselne neuviedol dôležitú informáciu alebo neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť a ďalšie. Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom

Akú právne gramotnú radu by ste dali čitateľom na záver rozhovoru?

Odporučil by som čitateľom dávať si pozor čo podpisujú, aby im zbytočne nevznikali dlhy a z toho prameniace exekúcie. A keď už majú exekúcie, je potrebné navštíviť Centrum právnej pomoci a bude im dôkladne vysvetlený postup osobného bankrotu.


Ďalšie podobné články nájdete v rubrike Právna poradňa.

Autor rubriky: Juraj Žemba

Som mladý advokát pôsobiaci hlavne v Banskobystrickom kraji a zakladateľ portálu pravnegramotne.sk zameraného na právo pre laikov bez zbytočných poučiek a „bifľovania“ paragrafov. Už sa nedokážem pozerať na škody, ktoré ľuďom napáchajú elementárne neznalosti práva, pričom neraz znamenajú zničené rodiny, budúcnosť, či životy. Aj právo totiž môže byť dobrým každodenným sluhom, ktorý nám uľahčí život, nie len večne zlým pánom. Som presvedčený o tom, že spoločnosti pomôže, keď sa ľudia stanú k sebe ohľaduplnejšími a začnú sa ozývať za svoje práva a prestanú tolerovať čo i len malé neprávosti. Avšak nezabúdajme – nemáme len práva, ale aj povinnosti.