V znamení rozvojového programu a  stabilizácie zariadení sociálnych služieb sa bude niesť nadchádzajúce 8. zasadnutie Zastupiteľstva BBSK (28.2.2011). V rámci tohto bodu rozhodnú poslanci o zlučovaní vybraných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o ich právnych nástupcoch.  Odbor sociálnych politik predloží na rokovanie aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011 až 2017.

Ide o  základný programový dokument BBSK, ktorý vytyčuje ciele a smerovanie regionálnej politiky v oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, prevencie a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je výsledkom dostupných analýz a smerovania miestnych samospráv a zároveň ukazovateľom ich ďalšieho napredovania. Ďalším dôležitým dokumentom, ktorým sa bude regionálny parlament zaoberať, je aj návrh Akčného plánu rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2011. V tomto roku by sa mala naplniť vízia stanovená Optimalizáciou siete škôl a školských zariadení v BBSK na rok 2011 vytvorením optimálneho stredoškolského systému samosprávneho kraja reagujúcom na aktuálne aj budúce potreby trhu práce a požiadavky modernej znalostnej spoločnosti. Optimalizácia siete škôl a školských zariadení v BBSK na rok 2011 má byť predmetom 9. zasadnutia ZBBSK v mesiaci apríl. Na februárové zasadnutie predloží Odbor vzdelávania a kultúry ÚBBSK aj návrh na zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti Školy úžitkového výtvarníctva a Gymnázia Kremnica na Swedish Education Group od nového školského roku. Poslanci rozhodnú aj o druhej zmene rozpočtu na tento rok a o dodatku všeobecnozáväzného nariadenia, týkajúceho sa finančných príspevkov za poskytované sociálne služby, ktorý reaguje na legislatívne zmeny v tejto oblasti.