Srdečne ste pozvaní na otvorenie výstavy, ktorá nesie názov MY. Na výstave uvidíte práce Mgr. Jany Smutnej a Mgr. Miroslava Nohejla a ich žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy R. Tatára.

Ambíciou školy je vzdelávať všetky vekové skupiny žiakov. Vek tu nehrá rolu, najmladší žiak má 10 a najstarší 28 rokov.

Vystavené autorské fotografie sa zameriavajú z veľkej časti na tému Identity. Identita ako nástroj seba vyjadrenia, alebo vnímanie iných ľudí, či už cez médiá, alebo skúsenosti. Okrem fyzických čŕt sa žiaci snažili zachytiť aj niečo „za“ tým všetkým. Skúmali možnosti interpretačných hľadísk pri procese portrétovania, ale i objasneniu toho, čo znamená identita v portrétnej fotografii a ako sa v nej prejavuje. Prostredníctvom portrétov a autoportrétov, sa snažili odkryť nie len vonkajšiu podobu zobrazovaného, ale poodhaliť prostredníctvom výrazu tváre, techniky a spracovania fotografie aj tie najskrytejšie podoby ľudského „Ja“.

Druhú skupinu vystavených prác tvorí maľba. Technikou maľby sú realizované surreálne pohľady autorov na svet okolo nás. Prostredie plné podvedomej imaginácie, symboliky, mystiky, nereálnych dejov. Autori výtvarným jazykom tvorivo zlúčili rozdielne prvky videnej skutočnosti a vytvorili tak z nich významovo novú poetickú realitu, význam, čas a priestor. Z ich obrazov sa k nám prihovárajú nové dimenzie, výpovede o ich predstavách, skúsenostiach, svety nevypovedané, nepoznané. Sebauvedomenie a sebavyjadrenie je pre tvorcov umenia niekedy jediný spôsob, ako vyjadriť túžbu, poznanie, zážitok, pocit, alebo myšlienku.