V akademickom roku 2014/2015 si Pedagogická fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripomína 60. výročie vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici.

Pedagogicka_fakultaPedagogická fakulta UMB začala svoju histó­riu písať v školskom roku 1949/1950, keď bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedago­gickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bra­tislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedago­gická škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedago­gickej fakulty sa začala písať v júli 1992, keď sa sta­la súčasťou Univerzity Mateja Bela.

Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké pozna­nie. Výchovno-vzdelávací proces na fakulte zabezpečuje 9 katedier, na ktorých pracuje 96 vysokoškolských učiteľov. Štúdium na Pedagogickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študij­ných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysoko­školského štúdia.

Fakulta sa anga­žuje aj v grantových projektoch v spolupráci s partnerskými vysokými školami v SR i v za­hraničí a v grantoch Európskeho sociálneho fondu. Pedagogická fakulta  UMB pravidelne organizuje me­dzinárodné vedecké konferencie. Fakulta a jej katedry spolupracujú s príbuznými zahra­ničnými inštitúciami vysokoškolského vzde­lávania v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, Fínsku Švajčiarsku, USA, Holandsku, Srbsku a iných krajinách. Učitelia fakulty sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách a sú členmi medzinárodných organizácií.

Súčasťou osláv 60. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici bude slávnostná akadémia a medzinárodná vedecká konferencia. Slávnostná akadémia sa uskutoční 11. novembra 2014 o 17:00 hod. do 20:00 hod. v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde budú   ocenení významné osobnosti z radov PF UMB a spolupracujúcich inštitúcií za dlhoročný prínos na rozvoji PF UMB a vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici.

Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „UNIVERZITNÉ VZDELÁVANIE V DILEMÁCH SÚČASNEJ DOBY“ sa uskutoční 12. novembra 2014 od 10:00 hod. do 17:00 hod. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie je zhodnotiť celospoločenský význam vzdelávania a nezastupiteľný zástoj a úlohu pedagogického, sociálneho a behaviorálneho výskumu v historických, aktuálnych a perspektívnych súvislostiach vo vzťahu k edukačnej praxi. Účastníkmi konferencie budú odborníci z Fínska, Nórska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.