Koordinačná rada po skúsenostiach s nultým ročníkom pripravuje návrh niekoľkých zmien, ktoré by mali zlepšiť celý proces od podávania projektov až po samotnú realizáciu. Na štvrtkovom verejnom stretnutí sa rozprávalo najmä o zavedení mechanizmu verejného zvažovania do procesu participatívneho rozpočtu (PR).

PR2Približne tridsiatka občanov diskutovala na témy prepojenia občianskych rád s procesom PR, dôležitosti tematických komunít v procese prípravy projektov a o verejnom zvažovaní ako súčasti procesu rozhodovania o projektoch. Verejné zvažovanie je občianske zhromaždenie, ktoré rozhoduje o prioritách pre aktuálny ročník PR, ale aj o poradí projektov. Pod vedením facilitátora Petra Nedoroščíka (o.z. Utopia) vznikli dve pracovné skupiny, ktorých úlohou bolo dosiahnuť konsenzu k daným témam. Z výstupov je zrejmé, že obe skupiny vnímajú ako dôležité prehĺbenie komunikácie s občianskymi radami a zavedenie participatívnych mechanizmov v nich. Zúčastnení sa tiež zhodli na zachovaní tematických komunít, ale je potrebné jasne definovať ich úlohu v celom procese PR a zlepšiť ich komunikáciu. K jednoznačnej zhode došlo aj v otázke zavedenia mechanizmu verejného zvažovania do procesu PR.

Participatívny rozpočet bol v Banskej Bystrici zavedený na základe občianskej iniciatívy na konci roku 2013, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2014 vo výške 0,25€ na jedného obyvateľa mesta. V nultom ročníku PR to predstavovalo necelých 20 000 eur. Občania predložili 31 projektov o ktorých poradí rozhodlo spolu takmer 400 občanov mesta. Medzi podporené projekty patrilo Kultúrne leto, Florbal – cesta ku zdraviu, vznik komunitného centra v Iliaši a športovo-spoločenský deň v Radvani-Kráľovej. Uzavretím PR v roku 2014 bude pripravované záverečné diskusné fórum, ktoré sa uskutoční na prelome novembra a decembra. Na ňom budú prezentované výsledky a realizácia podporených projektov vrátane ich financovania.