Okres Banská Bystrica mal podľa minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov celkom 108 730 obyvateľov. A zatiaľ čo v rámci celého Slovenska počet obyvateľov stúpol, v okrese ich za desať rokov ubudlo takmer 2,5 tisíca. Samotnému mestu Banská Bystrica však ešte viac.

Podľa údajov zo Sčítania, ktoré postupne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,  mala Banská Bystrica vlani (k 1.1.2021) 76 018 obyvateľov čo oproti sčítaniu v roku 2011 predstavuje pokles o 3790 obyvateľov. Podľa presnejších a aktuálnejších údajov matriky bolo dokonca následne ku koncu roka 2021 Banskobystričanov už menej ako 75-tisíc.

Aj keď v regióne v ostatných rokoch pretrvávala migrácia aj pomerne výrazná migrácia v rámci okresu, kedy sa časť obyvateľov mesta sťahovala do okolitých obcí, celkovému poklesu počtu obyvateľov okresu to nezabránilo. Pri vlaňajšom sčítaní žilo v okrese o 2488 ľudí menej, ako v roku 2011.

Narozdiel od Banskej Bystrice, viaceré prímestské obce si naopak v počte obyvateľov polepšili a to aj výrazne. Kordíky mali vlani napríklad o takmer 33% obyvateľov viac ako pred desiatimi rokmi. O vyše 21% sa zvýšil aj počet obyvateľov Hornej Mičinej a výraznejšie pribudlo obyvateľov aj v Riečke či Tajove. V absolútnych číslach pribudlo najviac obyvateľov Badínu či Ľubietovej. Naopak, obyvateľov ubúda Harmancu, Povrazníku či obci Sebedín-Bečov.

Najväčšími obcami okresu sú Slovenská Ľupča, Brusno či Selce. Naopak najmenšími obcami v okrese sú Motyčky, Pohronský Bukovec či Povrazník.

Vývoj počtu obyvateľov v okrese Banská Bystrica Sčítanie 2011 – Sčítanie 2021

Celok / Obec Sčítanie 2011 Sčítanie 2021 Rozdiel
Slovenská republika 5 399 333 5 499 270 +99 937
Banskobystrický kraj 660 475 625 601 -34 874
Okres Banská Bystrica 111 218 108 730 -2 488
Banská Bystrica 79 808                    76 018 -3 790
Badín 1 852                      2 028 +176
Baláže 220                         221 +1
Brusno 2 144                      2 153 +9
Čerín 455                         450 -5
Dolná Mičiná 370                         439 +69
Dolný Harmanec 239                         261 +22
Donovaly 225                         249 +24
Dúbravica 369                         418 +49
Harmanec 897                         848 -49
Hiadeľ 526                         512 -14
Horná Mičiná 528                         641 +113
Horné Pršany 381                         398 +17
Hrochoť 1 468                      1 452 -16
Hronsek 648                         654 +6
Kordíky 359                         477 +118
Králiky 640                         693 +53
Kynceľová 391                         391 0
Ľubietová 1 093                      1 233 +140
Lučatín 633                         671 +38
Malachov 1 043                      1 117 +74
Medzibrod 1 344                      1 382 +38
Moštenica 227                         233 +6
Motyčky 115                         105 -10
Môlča 367                         412 +45
Nemce 1 158                      1 142 -16
Oravce 178                         177 -1
Podkonice 869                         914 +45
Pohronský Bukovec 96                         116 +20
Poniky 1 600                      1 529 -71
Povrazník 154                         143 -11
Priechod 883                      1 009 +126
Riečka 708                         832 +124
Sebedín-Bečov 395                         358 -37
Selce 2 173                      2 125 -48
Slovenská Ľupča 3 207                      3 265 +58
Staré Hory 537                         551 +14
Strelníky 778                         770 -8
Špania Dolina 186                         223 +37
Tajov 561                         668 +107
Turecká 156                         159 +3
Vlkanová 1 237                      1 293 +56