Štyridsať dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi je už ôsmy mesiac zamestnaných v rámci pilotného projektu Od dávok k platenej práci, ktorý realizuje mesto Banská Bystrica v súčinnosti s partnermi projektu Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici,  Krajskou rozvojovou agentúrou Banská Bystrica a Centrom vzdelávania neziskových organizácií  Banská Bystrica.

Projekt_podpis_zmluvy_ZAaRES_30072012Cieľom projektu je  riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom medzitrhu práce, ako systémového nástroja pracovnej integrácie dlhodobo nezamestnaných, poberateľov DvHN. Ide o dočasne podporované zamestnávanie tejto cieľovej skupiny  spojené s aktivitami zameranými na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Zamestnanci získavajú v projekte pracovné návyky a pracovné zručnosti u zamestnávateľov medzitrhu práce, ktorými je päť banskobystrických firiem a Podnik medzitrhu práce Šanca pre všetkých, n.o. založená mestom Banská Bystrica.      

Medzitrhom práce sa vytvorí medzistupeň medzi dlhodobou nezamestnanosťou a zamestnaním na otvorenom trhu práce. Z hľadiska adaptability zamestnancov na trhu práce im projekt poskytuje možnosti osobnostného rozvoja a riešenia existenčných a osobných problémov formovou vzdelávania a poradenstva.

Súčasťou riešenia problému zamestnateľnosti je analýza dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, jej príčin a dôsledov. Aktivity osobnostného rozvoja a poznatky získané na základe spolupráce so zamestnávateľmi medzitrhu práce poukazujú na závažné problémy väčšiny osôb tejto cieľovej skupiny a tým sú zadĺženosť a exekúcie.

Až päť zo šiestich zamestnávateľov medzitrhu práce rieši exekúcie zamestnancov zamestnaných v rámci projektu. Ide o viac ako 20 exekučných príkazov, pričom nezriedka má jeden zamestnanec dve a viac exekúcií. Celková suma istín presahuje 40 000 EUR. Najvyššia suma istiny je v hodnote 31 942,95 eur. Zarážajúce je navýšenie pohľadávok o príslušenstvo a exekučné trovy. Mnohokrát ide až o takmer 1000 % navýšenie v porovnaní so sumou istiny.

Dôvody zadĺženia sú najmä pokuty, výživné, dlhy telekomunikačným operátorom, pôžičky, miestne dane. V mnohých prípadoch  dlhy vznikli počas dlhodobej nezamestnanosti, v čase, keď boli poberateľmi dávok v hmotnej núdzi ako jediného príjmu.  Teraz im po exekučných zrážkach zostane možno menej, ako je dávka pre sociálne odkázaných. Pritom sa snažia riadne pracovať a zotrvať v pracovnom pomere aj po skončení projektu.

Riešenie nie je jednoduché a jednoznačné. Výstupy projektu poukazujú na absenciu finančnej gramotnosti v našej spoločnosti a legislatívne diery umožňujúce vymáhanie súm niekoľko sto násobne prevyšujúcich dlžnú sumu. Taktiež na praktiky  nebankových subjektov a telekomunikačných operátorov.

V tomto projekte dostalo šancu 40 dlhodobo nezamestnaných, avšak tisícky ostatných, ktorí sú evidovaní na úradoch práce využíva akúkoľvek možnosť prísť k peniazom, ktoré raz budú musieť v niekoľkonásobnej výške zaplatiť aj tým, ktorí im nič nepožičali.