Úradná správa č. 9, v Banskej Bystrici, 14.9.2018

Výkonný výbor ObFZ – predseda Ľubomír Samotný

Výkonný výbor na svojom rokovaní dňa 11. septembra 2018 kooptoval za člena VV pána Tomáša Tůmu namiesto Jozefa Medveďa, ktorý sa z osobných dôvodov vzdal svojho členstva. Pán Tůma bol právoplatne zvolený do Výkonného výboru volebnou konferenciou v novembri 2017, keď získal nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených delegátov, ktorá bola potrebná na zvolenie v prvom kole, no keďže Výkonný výbor je šesťčlenný a on skončil v poradí siedmy, stal sa automaticky prvým náhradníkom pre prípady, že by niekto z členov VV odstúpil alebo nemohol vykonávať svoju funkciu.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Oznamujeme futbalovým klubom prípraviek skupiny D po konzultácii so SFZ, že vyžrebovanie stretnutí po zadaní počtu mužstiev urobil systém ISSF automaticky a keďže je možné urobiť vyžrebovanie len na maximálne 40 kôl v jednom súťažnom ročníku, niektoré stretnutia nie sú nahraté kvôli tomuto obmedzeniu. Napriek tomu sa zápasy na jednotlivých turnajoch odohrajú všetky a do systému ISSF sa nahrajú len tie, ktoré sú nahodené v systéme ISSF v jednotlivých kolách (turnajoch).

ŠTK oznamuje FK Mladosť Pohorelá, že dňa 18. septembra 2018 (utorok) v čase medzi 15,00 až 16,00 hodinou na základe podnetov vykoná obhliadku ihriska a určí zásady na bezproblémové odohratie nasledujúcich domácich stretnutí.

Prvé kolo výberu mladších žiakov ročníka narodenia 2007 sa uskutoční dňa 1. októbra 2018 (pondelok) so začiatkom o 15,15 hodine na ihrisku v Kremničke. Podrobnejšie informácie boli zaslané futbalovým klubom, majúcim družstvo mladších žiakov, mailom na adresu, uvedenú v systéme ISSF.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-26  Tomáš Goceliak, 1154739, FK Pohronská Polhora, od 12. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-27  Miroslav Kán, 1145363, FK Dolná Lehota, od 12. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-28 Vladimír Lovás, 1252874, FK Staré Hory, od 12. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-29 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, od 12. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-30  Mário Nepšinský, 1066477, FK Pohronská Polhora, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-31 Rastislav Hudík, 1159598, FK Dolná Lehota, DK udeľuje DS 1 stretnutie  nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 42/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-32 Lukáš Löbb, 1199272, FK Staré Hory, DK udeľuje DS 4 týždne  nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-33 Michal Buzák, 1245671, FK Staré Hory, DK udeľuje DS 4 týždne  nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-34 Peter Uriaš, 1198104, FK Hronec, DK udeľuje DS 1 stretnutie  nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-35 Peter Zátroch, 1144393, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie  nepodmienečne od 12. septembra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-36 DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zostatku trestu hráča: Andrej Schubert, 1232702, FK Staré Hory a z dôvodu povahy previnenia DK s odpustením zostatku trestu nesúhlasí. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. septembra 2018 (streda) o 14,30 hodine z MFS I. triedy 6. kolo Osrblie – Lučatín:

Igor Šišiak starší (1958) – FK Lučatín, Adrián Faško, 1272268 – rozhodca stretnutia, Ján Sitarčík, 1312737 – delegát stretnutia.

D-II-9 DK v zmysle článku 83/4 DP konanie o odvolaní FK Riečka pod D-II-8 zo dňa 3. septembra 2018 zastavuje, pretože nedostatky v odvolaní neboli zo strany FK Riečka odstránené.

Oprava D-II-5:  Po dôkladnom zvážení povahy previnení DK znižuje udelenú pokutu pre FK Riečka na 30 €.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 19. septembra 2018 o 13,00 hodine.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

1.Na VV ObFZ BB bol za podpredsedu KR zvolený p. Jozef Čunderlík, ktorý zároveň bude aj predsedom úseku DZ. V prípade potreby DZ, kontaktovať vedúceho úseku p. Čunderlíka.

KR vyzýva posledný krát cez ÚS R, ktorí ešte neuhradili členský poplatok, aby tak urobili najneskôr do 20.09.2018. V prípade neuhradenia poplatku bude KR postupovať v zmysle zásad pre činnosť KR.

Ospravedlnenia žiadame zasielať na emailovú adresu kr.obfzbb@gmail.com. Ospravedlnenia zasielať najneskôr do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, kedy má byť daný R alebo DZ obsadený. V prípade mimoriadnych okolností kontaktujte jedného z členov KR.

Žiadame R a DZ, aby v prípade vylúčenia hráča v zápise o stretnutí a v správe pozorovateľa rozhodcov uviedli dôvod vylúčenia, podľa dokumentu Popis priestupkov R a DZ 2017. V prípade HNS sa funkcionárov, žiadame R a DZ aby túto skutočnosť s riadnym popisom uviedli v zápise o stretnutí a v dokumente Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí. Uvedené dokumenty nájdete na webovej stránke zväzu, v časti Dokumenty pre R a DZ.

Kluby, ktoré si žiadajú vetáciu jednotlivých R, musia napísať podanie cez elektronickú podateľňu na KR ObFZ BB.

Sťažnosť FK Staré Hory – (Nepreukázateľná, vetácia R akceptovaná)

   Sťažnosť FK Brezno – (Opodstatnená v celom rozsahu) KR na základe správy PR a vzhliadnutia videozáznamu dospela k uvedenému stanovisku. S rozhodcom, ktorý pochybil, bude KR postupovať podľa interných zásad pre činosť R a DZ ObFZ BB.

Zmeny delegácie: 1.Trieda: Jasenie – Nemecká (Gemzický – Bambušek, Kamenský), Priechod – Valaská DZ (Mojžiš). 2.Trieda Sk.A Hiadeľ – Harmanec (Sáliš), Mičiná – Selce B (Gajdoš – Jurčák). 2.Trieda Sk.B Polomka – Michalová (Verdžák). Stretnutia riadené SSFZ – Slov.Ľupča – Prestavlky (AR Fuchs)