Úradná správa č. 8, 2.9.2011, Banská Bystrica

Správy ŠTK – predseda Ján Šutka

Upozorňujeme futbalové kluby: Riečka, Tajov, Horné Pršany, Šalková B, Heľpa a Baláže, že nedodržali povinnosť odovzdať súpisky (zoznamy hráčov). Prípad postupujeme na DK.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Žiadame vedúcich mužstiev prípraviek o prihlásenie svojho klubu do nového súťažného ročníka v termíne do 10. septembra, aby súťaž mohla začať načas a v termíne. Zatiaľ sú prihlásené družstvá: ŠK Partizán Čierny Balog A aj B, Sokol Medzibrod, ŠK OPL Poniky, Baník Ľubietová, ŠK Kremnička a ŠK Hrochoť.

2. Vyžrebovanie súťaže mladších žiakov pre súťažný ročník 2011/2012:

Výnimky z hracích dní a časov: FK Priechod – sobota predzápas dospelých B mužstva, FK Dukla BB-C – odohrá všetky svoje stretnutia na ihriskách súperov, v prípade, že je vo vyžrebovaní uvedená ako domáce družstvo, vypláca rozhodcov Dukla, ŠK Sásová – vyžrebovaná oproti starším žiakom ŠKM Savon z dôvodu kolidácie zápasov na ihrisku v Sásovej.

Preto nie je súťaž vyžrebovaná dôsledne podľa Bergerových tabuliek, aby bola možnosť splniť klubom ich požiadavky. Oficiálnym hracím dňom je nedeľa o 10,00 hodine s výnimkou uvedených požiadaviek klubov. Súťaž je vzhľadom k malému počtu družstiev vyžrebovaná štvorkolovo.

Vyžrebovanie: 1. kolo – 18. septembra 2011: Priechod – Sásová, Dukla C – Selce

2. kolo – 25. septembra 2011: Sásová – Priechod, Selce – Dukla C

3. kolo – 2. októbra 2011: Dukla C – Sásová, Priechod – Selce (SO 1. 10.)

4. kolo – 9. októbra 2011: Selce – Sásová, Dukla C – Priechod

5. kolo – 16. októbra 2011: Sásová – Dukla C, Priechod – Selce (SO 15. 10.)

6. kolo – 23. októbra 2011: Selce – Sásová, Dukla C – Priechod

Jarná časť súťaže:

7. kolo – 6. mája 2012: Dukla C – Sásová, Selce – Priechod

8. kolo – 13. mája  2012: Sásová – Selce, Priechod – Dukla C

9. kolo – 20. mája 2012: Sásová – Priechod, Selce – Dukla C

10. kolo – 27. mája 2012: Sásová – Selce, Priechod – Dukla C

11. kolo – 3. júna 2012: Sásová – Dukla C, Selce – Priechod

12. kolo – 10. júna 2012: Priechod – Sásová, Dukla C – Selce

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-6 Boroš Dušan 780802 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne od 31. augusta podľa 1-5a.

D-I-7 Figľuš Michal 840329 FK Polomka 1 stretnutie nepodmienečne od 31. augusta podľa 1-4a.

D-I-8 Magura Tomáš 900314 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 31. augusta podľa 1-5a.

D-I-9 Divok Martin 921024 FK Braväcovo 4 stretnutia nepodmienečne od 31. augusta podľa 1-3b.

D-II-1 DK trestá FK Medzibrod pokutou 160 € v zmysle Rozpisu súťaže (Športovo-technické zásady) bod B za odhlásenie družstva starších žiakov zo súťaže po jej vyžrebovaní. Splatnosť pokuty je do 15. septembra 2011.

Neprerokovaný priestupok:

Pribula Ondrej 890303 FK Valaská – chýba poplatok za červenú kartu..

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Predvolávame na KR dňa 13. septembra (utorok) o 15,15 hodine delegátov zväzu : Milan Mojžiš, Ján Sitarčík, Štefan Kupec, Rudolf Weiss.

2. Predvolávame na KR dňa 13. septembra (utorok) o 15,45 hodine rozhodcov: Jozef Zeman, Tibor Ondriga, Karol Ambróš. Účasť všetkých menovaných je nutná. Pri neúčasti bude pozastavená delegácia na nasledujúce stretnutia.

3. Žiadame rozhodcov a delegátov o včasné ospravedlnenie sa pri ich prípadnej neúčasti na MFS, t. zn. najneskôr 7 dní pred konaním MFS. Pri ospravedlňovaní zo zdravotných dôvodov je potrebné zaslať aj kópiu PN prípadne potvrdeného lekárskeho ošetrenia .

4. Nezaslané SMS správy zo stretnutí dňa 28. augusta: Mereš (Michalová-Pohorelá), Štrba (Valaská-Polomka). Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, že za nezaslanie SMS správy (prípadné telefonické nenahlásenie výsledku) im bude odpočítaná suma 1 € z paušálnej hodnoty.

5. Upozorňujeme rozhodcov na povinnosť zasielať zápisy v troch vyhotoveniach (pre komisie ŠTK, DK a KR) a delegátov zväzu v štyroch vyhotoveniach ( pre komisie ŠTK, DK, KR a KDZ). V prípade, že zápis príde len v jednom vyhotovení (Bunganič, Mereš), sekretariát si zhotoví potrebné kópie, ale rozhodcom bude stiahnutá suma 0,20 € za každý jeden prefotený výtlačok.

6. Rozhodcovia a delegáti, ktorí si ešte nenahlásili na sekretariát číslo účtu, nech tak urýchlene urobia vo vlastnom záujme.

Delegačný list č. 6

I. trieda  6. kolo  11. septembra  2011 o 15.30

Jasenie – Poniky (Ifkovich – Kučera, Biely –   Pecnik)

Heľpa – Braväcovo (Gajdoš – Gemzický – Piar)

Podkonice – D. Lehota (Mišány – Marček – Prochádzka)

Osrblie – Lučatín (Majer – Kosec – Kotrán)

Baláže – Hronec  NE 10,30 (Marček – Žabka, Gemzický – Mojžiš)

Č. Balog – St. Hory ( Dírer- Melicher – Sitarčík)

Harmanec – Mýto (Zeman – Kubančík, Penička – Weiss)

II. trieda skupina A 6. kolo  11. septembra  2011 o 15.30

Hronsek – Dúbravica (Rumanovský – Hikker)

Ľubietová – Králiky (Tůma – Höger st.)

Jakub – Priechod B (Gondek – Biely)

Hiadeľ – Malachov (Caban – Rosenberger)

Riečka – Nemecká (Koctúr – Tajnai)

Tajov – H. Pršany (Bunganič – Pastorek)

Mičiná – Strelníky (Snopko – Žabka)

Predohrávka:

II.trieda skupina A 15. kolo 15. septembra 2011/ štvrtok / o 15,30

Šalková B – Hronsek (Hikker – Gajdoš, Ondriga)

Priechod B – Malachov (Pastorek – Zeman, Kubančík)

Králiky – Nemecká (Ifkovich – Majer, Kosec)

Dúbravica – H. Pršany (Žabka – Mišány, Kučera)

Ľubietová – Strelníky (Godál – Mereš, Dorčiak)

Jakub – Mičiná (Tajnai – Marček, Caban)

Hiadeľ – Riečka (Auxt – Štrba, Smoleň)

II. trieda skupina B 4. kolo  11. septembra  2011 o 15.30

Valaská – Bacúch (Cseky – Ondriga – Kupec)

Šumiac – Polomka (Štrba – Dorčiak)

Michalová – Beňuš (Godál – Pančík)

Pohorelá – P. Polhora (Smoleň – Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

I.trieda starší žiaci  4. kolo  11. septembra  2011

Šalková – Savon BB  NE 10,30 (Tůma – Snopko)

Harmanec – Beňuš  NE 13,30 (Penička)

Dohrávka:

I.trieda starší žiaci  1. kolo  15. septembra  2011 /štvrtok/

Šalková – Jasenie o 13,30 (Ondriga)

Beňuš – Savon BB o 15,30 (Pančík)

Stretnutia riadené SsFZ:

V. liga dorast skupina D 6. kolo 11.8.2011 o 13,00

T. Č. Balog – Nenince (Melicher – Dírer)