Úradná správa č.  8, v Banskej Bystrici, 02.09.2022

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

 1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. trieda st. žiaci U15 2. kolo Heľpa – Podkonice dňa 13.09.2022 (utorok) o 17:00 hod. na ihrisku FK Heľpa.
 2. Berieme odvolanie FK Jasenie na vedomie, ŠTK sa ním bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí, kvôli dovolenke členov komisie.
 3. Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ  BB  dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

Futbalové kluby, si musia nanovo v sezónnej súpiske družstva v ISSF aktivovať trénerov a osoby v realizačných tímoch, inak budú mať problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. Kompletný návod ako dostať na súpisky chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva nájdete nájdete tu.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

 1. Oznamujeme klubom pôsobiacim v spoločnej súťaží dorast U19 BB a ZV kontaktné údaje.
Futbalový klub zodpovedná osoba za mládež Ihrisko- hracia plocha mobil email
Sebechleby Martin Schvarc Sebechleby 0903418966 martinschvarc2@yahoo.com
D.Niva Slosiarik Dobrá Niva 0915358117 69molnar@gmail.com
Látky Marek Pisár Látky 0908273342 pisar.marek@gmail.com
Pliešovce Stanislav Žigmund Pliešovce 0905663900 zigmund@empiria.sk
Bzovík Peter Ližbetín Bzovík 0908386298 lizbetin.peter12@gmail.com
Hrochoť Peter Mazúch Hrochoť 0905451338 krc@asen.sk
Jasenie Tomáš Strečok Jasenie 0908364912 strecok.milan@azet.sk
Medzibrod Ivan Huťka Medzibrod 0907598574 ivan.hutka1@gmail.com
Podkonice Jozef Srna Braväcovo 0908937289 srnkahenes@gmail.com
Jakub Miroslav Bais Jakub 0903396540 mirobais4@gmail.com
 1. Oznamujeme klubom, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, sú zápisy z MFS povinné uzatvárať v systéme ISSF ako rozhodca laik sami v lehote do 48 hodín po odohratí MFS. V krajnom prípade je možné daný výsledok z MFS nahlásiť na sekretariát zväzu v rovnakej lehote. Pri nerešpektovaní danej podmienky môže byť klubom uložená poriadková pokuta v zmysle čl. 6 bodu a) tohto Rozpisu MFS.

Postup uzatvárania MFS je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, UZAVRIE nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v ISSF (hráči, vedúci mužstva).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-10 Tomáš Komora, 1279972, FK Jasenie 1 SN od 31.08.2022. Zároveň upozorňujeme menovaného podľa čl. 10/1 DP na nešportové chovanie po zápase pri odchode rozhodcov do šatní. V prípade, že sa podobný nedostatok bude opakovať, DK bude postupovať v zmysle prísnejších článkov DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK na základe upozornenia uvedeného v ÚS č. 5  ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP:

FK Hiadeľ – 4. kolo (VD)

FK Heľpa – 4. kolo (lekár)

obidvom klubom po 40.- €. Poplatok 10.- € a pokuta budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 07.09.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. Žiadame R, aby v popise priestupkov ŽK a ČK postupovali výhradne podľa informácii, ktoré obdŕžali na seminár . Popis priestupkov sa nachádza na stránke ObFZ BB – Dokumenty pre R a DZ.
 2. MO 19: Žiadame R, aby okamžite ako obdržia požiadavku od ekonomického oddelenia ObFZ Zvolen ohľadom Dohôd reagovali a tieto čo v najkratšom čase odoslali na adresu ObFZ Zvolen.
 3. Kontaktné údaje osôb, ktoré riadia súťaž MO 19 z ObFZ Zvolen: Peter Zemko, mob.0907/424484: e-mail: petozemko95@gmail.com a Vladimír Remeselník mob.:0907/227834,e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com.
 4. Zmeny v DL č.5:
 5. liga.: P. Polhora – Dúbravica (Pôbiš S. za Roštára)

Hiadeľ – Šalková (Bezdeka za Kalinu)

 1. Pršany – S. Ľupča B (Kalina za Bezdeku)

Starší. Žiaci U15: Heľpa – Podkonice  – zrušené