Úradná správa č. 8, Banská Bystrica, 7.9.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov meníme začiatky stretnutí, uvedené v Rozpise súťaží ObFZ Banská Bystrica nasledovne: I. trieda 8. kolo Valaská – Slovenská Ľupča dňa 23. septembra 2018 o 12,45 hodine; Brezno – Brusno dňa 23. septembra 2018 o 15,30 hodine; 9. kolo Lučatín – Priechod dňa 30. septembra 2018 o 15,30 hodine; Brusno – Poniky dňa 30. septembra 2018 o 12,45 hodine.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby prípraviek, že došlo ku zmenám začiatkov prvých turnajov. Skupina A odohrá svoj prvý turnaj dňa 15. septembra 2018 na ihrisku v Badíne so začiatkom o 9,30 hodine.

Skupina B neodohrá svoj prvý dňa 8. septembra 2018, náhradný termín jeho konania ešte nie je medzi klubmi dohodnutý.

Skupina C odohrá svoj prvý turnaj 15. septembra 2018 na ihrisku v Brusne so začiatkom o 10,30 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-24 Ján Chudic, 1279955, FK Polomka, od 5. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-25 Marek Piliar, 1159600, FK Hronec, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie a rozhodla, že nie sú splnené podmienky zmeny trestu a žiadosť zamietla ( vykonaná polovica výkonu trestu).

D-II-7 DK berie na vedomie žiadosť FK Braväcovo o doplatok sumy 300 € od TJ Beňuš a doporučuje vystaviť faktúru na uvedenú sumu s dátumom splatnosti. DK je príslušná rozhodovať až vtedy, ak by TJ Beňuš faktúru neuhradil v stanovenej lehote splatnosti.

D-II-8 DK berie na vedomie odvolanie FK Riečka zo dňa 3. septembra 2018, podané prostredníctvom ISSF. Odvolanie nespĺňa náležitosti, ktoré sú v tejto súvislosti uvedené v článku 83/1 DP. V snahe zodpovedne riešiť odvolanie FK Riečka DK žiada o doplnenie odvolania v lehote do 12. septembra 2018 do 13,00 hodiny v zmysle článku 83/3 DP. Upozorňujeme na dodržanie lehoty, v opačnom prípade DK bude postupovať podľa článku 83/4 DP.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 12. septembra 2018 o 13,00 hodine.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Žiadame R a DZ, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok, aby tak urobili čo najskôr. Neuhradené členské poplatky: Angelovič, Čutka, Jamriška, Kalina Matúš, Rafaj Jakub, Rafaj Martin.

Do pozornosti pre R a DZ: e-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia: kr.obfzbb@gmail.com . Platí zásada že sa R alebo DZ sa najneskoršie ospravedlní do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, keď má byť obsadený. V prípade nevyhnutných a nečakaných okolností kontaktujte jedného z členov KR. R ktorý v mesiaci august pochybili búdu im sumy stiahnuté z výplat za mesiac august v pr

Úradná správa č. 8, Banská Bystrica, 7.9.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov meníme začiatky stretnutí, uvedené v Rozpise súťaží ObFZ Banská Bystrica nasledovne: I. trieda 8. kolo Valaská – Slovenská Ľupča dňa 23. septembra 2018 o 12,45 hodine; Brezno – Brusno dňa 23. septembra 2018 o 15,30 hodine; 9. kolo Lučatín – Priechod dňa 30. septembra 2018 o 15,30 hodine; Brusno – Poniky dňa 30. septembra 2018 o 12,45 hodine.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby prípraviek, že došlo ku zmenám začiatkov prvých turnajov. Skupina A odohrá svoj prvý turnaj dňa 15. septembra 2018 na ihrisku v Badíne so začiatkom o 9,30 hodine.

Skupina B neodohrá svoj prvý dňa 8. septembra 2018, náhradný termín jeho konania ešte nie je medzi klubmi dohodnutý.

Skupina C odohrá svoj prvý turnaj 15. septembra 2018 na ihrisku v Brusne so začiatkom o 10,30 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-24 Ján Chudic, 1279955, FK Polomka, od 5. septembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-25 Marek Piliar, 1159600, FK Hronec, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie a rozhodla, že nie sú splnené podmienky zmeny trestu a žiadosť zamietla ( vykonaná polovica výkonu trestu).

D-II-7 DK berie na vedomie žiadosť FK Braväcovo o doplatok sumy 300 € od TJ Beňuš a doporučuje vystaviť faktúru na uvedenú sumu s dátumom splatnosti. DK je príslušná rozhodovať až vtedy, ak by TJ Beňuš faktúru neuhradil v stanovenej lehote splatnosti.

D-II-8 DK berie na vedomie odvolanie FK Riečka zo dňa 3. septembra 2018, podané prostredníctvom ISSF. Odvolanie nespĺňa náležitosti, ktoré sú v tejto súvislosti uvedené v článku 83/1 DP. V snahe zodpovedne riešiť odvolanie FK Riečka DK žiada o doplnenie odvolania v lehote do 12. septembra 2018 do 13,00 hodiny v zmysle článku 83/3 DP. Upozorňujeme na dodržanie lehoty, v opačnom prípade DK bude postupovať podľa článku 83/4 DP.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 12. septembra 2018 o 13,00 hodine.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Žiadame R a DZ, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok, aby tak urobili čo najskôr. Neuhradené členské poplatky: Angelovič, Čutka, Jamriška, Kalina Matúš, Rafaj Jakub, Rafaj Martin.

Do pozornosti pre R a DZ: e-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia: kr.obfzbb@gmail.com . Platí zásada že sa R alebo DZ sa najneskoršie ospravedlní do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, keď má byť obsadený. V prípade nevyhnutných a nečakaných okolností kontaktujte jedného z členov KR. R ktorý v mesiaci august pochybili búdu im sumy stiahnuté z výplat za mesiac august v prípade otázok sa treba obrátiť na člena KR p. Milana Legíňa.

Dôrazne upozorňujem R na kompletné vyplňovanie ZoS (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, hlásateľ, videotechník, HÚ,  oneskorený začiatok MFS + odôvodnenie, uzavretie ZoS doma po stretnutí + odôvodnenie). Pri opakovaných nedostatkoch budeme postupovať v zmysle Zásad pre činnosť.

Upozorňujeme R a DZ aby pri popise priestupkov postupovali výhradne z Pokynov pre R a DZ – popis vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí v opačnom prípade budeme voči R a DZ postupovať v zmysle Zásad pre činnosť. Uvedené dokumenty sú na strane OBFZ BB.

Postup R laik: V každom prípade sa daná osoba resp. zodpovedný funkcionár musí prihlásiť cez „svoje“ konto (klubový manager) , ktorý môže nahodiť údaje.  Následne je vytvorená po konfigurácií súťaži na ZÁPIS LAIK (II. Sk A, B a I. trieda) Laik nahodí všetky údaje (výsledok, OT, góly, striedania) a  následne sa ZoS vytlačí a zašle sekretárovi zväzu cez klubového managera jedného alebo druhého teamu. ZoS neuzatvára nakoľko túto funkciu nemá. ZoS podpísaný oboma kapitánmi.

Žiadame družstvá: Ak majú nejaký problém alebo nejaké iné nezrovnalosti, pre ktoré si nežiadajú delegovanie vybraných R pre ich stretnutie, aby požiadali o oficiálnu vetáciu jednotlivých R cez elektronickú podateľňu,  pričom vzhľadom na nízky počet R, bude každá jedna vetácia spoplatená sumou 10 eur.

Na základe oficiálnej vetácie rozhodcov zo strany klubov a nízkeho počtu R.KR OBFZBB rozhodla že klub TJ Tatran Polomka uhradí poplatok za vetáciu R 10€a TJ Slovan Beňuš uhradí poplatok za vetáciu R 30€.

Žiadame rozhodcov: KR bude organizovať dňa 28. 09. (piatok ) Treningový kemp pre perspektívnych R v prípade záujme sa treba nahlásiť na email KR – kr.obfzbb@gmail.com . Miesto a čas bude upresnený.

Zmeny DL. : 1.Trieda Poniky-Hronec (Majer AR2) 2.Trieda Sk.A Šálková B – Mičiná (Telúch – Marček, Bambušek), Ľubietová – Hiadeľ (Kamenský)

ípade otázok sa treba obrátiť na člena KR p. Milana Legíňa.

Dôrazne upozorňujem R na kompletné vyplňovanie ZoS (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, hlásateľ, videotechník, HÚ,  oneskorený začiatok MFS + odôvodnenie, uzavretie ZoS doma po stretnutí + odôvodnenie). Pri opakovaných nedostatkoch budeme postupovať v zmysle Zásad pre činnosť.

Upozorňujeme R a DZ aby pri popise priestupkov postupovali výhradne z Pokynov pre R a DZ – popis vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí v opačnom prípade budeme voči R a DZ postupovať v zmysle Zásad pre činnosť. Uvedené dokumenty sú na strane OBFZ BB.

Postup R laik: V každom prípade sa daná osoba resp. zodpovedný funkcionár musí prihlásiť cez „svoje“ konto (klubový manager) , ktorý môže nahodiť údaje.  Následne je vytvorená po konfigurácií súťaži na ZÁPIS LAIK (II. Sk A, B a I. trieda) Laik nahodí všetky údaje (výsledok, OT, góly, striedania) a  následne sa ZoS vytlačí a zašle sekretárovi zväzu cez klubového managera jedného alebo druhého teamu. ZoS neuzatvára nakoľko túto funkciu nemá. ZoS podpísaný oboma kapitánmi.

Žiadame družstvá: Ak majú nejaký problém alebo nejaké iné nezrovnalosti, pre ktoré si nežiadajú delegovanie vybraných R pre ich stretnutie, aby požiadali o oficiálnu vetáciu jednotlivých R cez elektronickú podateľňu,  pričom vzhľadom na nízky počet R, bude každá jedna vetácia spoplatená sumou 10 eur.

Na základe oficiálnej vetácie rozhodcov zo strany klubov a nízkeho počtu R.KR OBFZBB rozhodla že klub TJ Tatran Polomka uhradí poplatok za vetáciu R 10€a TJ Slovan Beňuš uhradí poplatok za vetáciu R 30€.

Žiadame rozhodcov: KR bude organizovať dňa 28. 09. (piatok ) Treningový kemp pre perspektívnych R v prípade záujme sa treba nahlásiť na email KR – kr.obfzbb@gmail.com . Miesto a čas bude upresnený.

Zmeny DL. : 1.Trieda Poniky-Hronec (Majer AR2) 2.Trieda Sk.A Šálková B – Mičiná (Telúch – Marček, Bambušek), Ľubietová – Hiadeľ (Kamenský)