Úradná správa č. 8, v Banskej Bystrici, 31.8.2017

Správy zo sekretariátu

Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok: Calpaš, Mojžiš, Murgaš  a Úradník. Spôsoby úhrady členského boli detailne popísané v úradných správach číslo 2 a 3.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny B 1. kolo Braväcovo B – Tatran Čierny Balog B dňa 15. septembra 2017 (piatok) o 14,30 hodine na ihrisku v Braväcove.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 5. kolo Braväcovo A – Pohorelá dňa 2. septembra 2017 (sobota) o 13,00 hodine na ihrisku v Braväcove.
  3. Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS II. triedy skupiny A 3. kolo Králiky – Staré Hory dňa 5. novembra 2017 o 13,30 hodine na umelej tráve na štadióne na Štiavničkách.
  4. Na základe žiadosti FK Lučatín nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 7. kolo Lučatín – Ľubietová dňa 16. septembra 2017 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Lučatíne.
  5. Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS I. triedy 3. kolo Valaská – Pohorelá dňa 5. novembra 2017 o 13,30 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici na náklady klubu FK Valaská. Za nedodržanie článku 5 písmeno C posledná odrážka odstupujeme FK Valaská na DK a zároveň upozorňujeme funkcionárov Valaskej, aby pri každom domácom stretnutí mali zabezpečenú náhradnú hraciu plochu, aby v prípade zopakovania sa situácie spred stretnutia s Pohorelou, sa stretnutie mohlo odohrať inde. V prípade nedodržania a nezabezpečenia náhradnej hracej plochy, bude neodohraté stretnutie kontumované v ich neprospech podľa článku 82/e SP.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-24 Dušan Karkalík, 1156172, FK Mičiná, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  30. augusta 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-25 Filip Slabecius, 1280790, FK Brusno, DK udeľuje DS 5 stretnutí nepodmienečne od  30. augusta 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné

D-I-26 DK začína disciplinárne konanie na základe správy DZ v zmysle článku 71/1, 3 a,b, 7 DP voči: Jaroslav Baran, 1110427, FK Šalková B a Ľubomír Lehocký, 1179922, FK Brusno, ktorým podľa článku 43/1 DP dňom 30. augusta 2017 ukladá obidvom hráčom ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do vyriešenia. DK žiada komisiu KR o odborné stanovisko k priestupku hráčov v termíne do 6. septembra 2017 do 13,00 hodiny. Odborné stanovisko je potrebné doručiť na mailovú adresu sekretariátu zväzu.

D-I-27 DK berie na vedomie žiadosť hráča: Marek Vaňo, 1252840, FK Slovenská Ľupča o zmenu DS na podmienečnú  a podľa článku 41/1,2 DP žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom do 30. apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-28 DK berie na vedomie žiadosť hráča: Martin Berčík, 1166730, FK Pohronská Polhora o zmenu DS na podmienečnú  a podľa článku 41/1,2 DP žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom do 30. apríla 2018.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Vzhľadom k neustálemu nízkemu počtu rozhodcov v súťažiach ObFZ žiadame futbalové kluby a prípadných záujemcov o túto funkciu, aby sa nahlásili na mail ObFZ (obfzbb1@gmail.com). V prípade dostatočného počtu záujemcov vykoná KR školenie aj v priebehu sezóny.
  2. Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, aby dôsledne dodržiavali body článkov 43 a 48 Súťažného poriadku, ktoré boli uvedené podrobne uvedené v úradnej správe číslo 4.
  3. Zmeny v delegačnom liste číslo 5: I. trieda Slovenská Ľupča – Podkonice (Fuchs za Úradníka).