Úradná správa č. 7, Banská Bystrica, 31.8.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 1. kolo Priechod – Slovenská Ľupča dňa 5. septembra 2018 (streda) o 17,00 hodine.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 7. kolo Mičiná – Selce-B-Baláže dňa 15. septembra 2018 (sobota) o 15,00 hodine.
  3. Meníme bod číslo 5 Úradnej správy číslo 5 nasledovne: Zmeny MFS: I. trieda 5. kolo Jasenie – Osrblie dňa 2. septembra 2018 o 14,00 hodine; Nemecká – Valaská dňa 2. septembra 2018 o 17,00 hodine.
  4. Meníme začiatky stretnutí, uvedené v Rozpise súťaží ObFZ Banská Bystrica nasledovne: I. trieda 5. kolo Strelníky – Brusno dňa 2. septembra 2018 o 14,00 hodine; Lučatín – Poniky dňa 2. septembra 2018 o 17,00 hodine; 6. kolo Valaská – Brusno dňa 9. septembra 2018 o 13,30 hodine; Brezno – Braväcovo dňa 9. septembra 2018 o 16,15 hodine; 7. kolo Braväcovo – Poniky dňa 16. septembra o 12,45 hodine; Jasenie – Nemecká 16. septembra 2018 o 15,15 hodine; II. trieda skupina B Dolná Lehota – Beňuš 16. septembra o 10,00 hodine.
  5. Na základe správy rozhodcu z MFS II. triedy skupiny B Pohorelá – Dolná Lehota a bodu číslo 3 Úradnej správy číslo 5 odstupujeme TJ Mladosť Pohorelá na DK (nezabezpečenie technickej zóny striedačiek a priestorov za obidvomi asistentmi rozhodcu.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-21 Martin Košťál, 1174325, FK Heľpa, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 týždne nepodmienečne od 28. augusta 2018 podľa článku 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-22 Andrej Schubert, 1232702, FK Staré Hory, DK udeľuje DS 4 týždne  nepodmienečne od 28. augusta 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-23 Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, DK udeľuje DS 5 stretnutí nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-5 ŠK Zornička Riečka, na základe odstúpenia ŠTK udeľuje DK pokutu vo výške 50 € podľa článku 57/2 za porušenie článku 57/1c DP (nedostatočná usporiadateľská služba). Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € boli zahrnuté do MZF.

D-II-6 DK berie na vedomie zaplatenie faktúry od FK Pohronská Polhora v prospech FK Braväcovo bez udelenia disciplinárnej sankcie.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL. 5: 1. trieda Priechod – T. Č. Balog (R Petrík); 2. trieda skupina A Hronsek – Pršany (Krupa), Hiadeľ – Tajov (Kubančík – Kamenský); 2. trieda skupina B Dolná Lehota – Heľpa (Sáliš).