Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 19. 8. 2016

Správy zo sekretariátu

Na základe podnetu futbalových klubov žiadame predložiť videozáznamy z MFS I. triedy 2. kolo Šalková B – Brezno ako aj zo stretnutia Bacúch  – Braväcovo v termíne do stredy 24. augusta 2016 do 13,00 hodiny, tak aby boli k dispozícii na posúdenie odborným komisiám ObFZ.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Žiadosti o zmeny ÚHČ:

I. trieda 4. kolo Šalková B – Slovenská Ľupča – 26.08.2016 o 19:00 SCHVÁLENÉ

I. trieda 5. kolo Slovenská Ľupča – Bacúch – 04.09.2016 o 10:30 NESCHVÁLENÉ

I. trieda 14. kolo Šalková B – Podkonice  – 01.09.2016 o 19:00 SCHVÁLENÉ

II. trieda skupina A 4. kolo Malachov – Dúbravica – 26.08.2016 o 17:00 SCHVÁLENÉ

II. trieda skupina B 3.kolo  Jasenie – Pohr. Polhora – 03.09.2016 o 15:30 NESCHVÁLENÉ

II. trieda skupina B 1. kolo Pohorelá – Sihla –  22.10.2016 o 14:00 SCHVÁLENÉ

Pri neschválených zmenách chýba vzájomná dohoda klubov.

Nedostatky v stretnutiach – oneskorené začiatky:

Poniky – Hronec / neskorá nominácia D aj H

Mičiná – Dúbravica / internet D

Strelníky – Harmanec / neskorá nominácia D, chýbal PC!!!

Horné Pršany – Selce-B-Baláže  / neskorá nominácia H

ŠTK bude od 3. kola všetky podobné prípady odstupovať na doriešenie odborným komisiám.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Do súťaže prípraviek sa ešte dodatočne prihlásila prípravka FK Braväcovo, bola zaradená do skupiny C a tým pádom bola presunutá prípravka FK Valaská do skupiny B, čím budeme mať naplnené všetky tri skupiny štyrmi účastníkmi. Vyžrebovanie všetkých skupín je už zverejnené v ISSF aj na futbalnete. Každé družstvo zo skupiny usporiada jeden turnaj doma v jesennej časti a jeden v jarnej časti. Termíny sú kvôli vyžrebovaniu súťaže nahraté priebežne, no dajú sa po dohode klubov podľa potreby a prípadných vrtochov počasia dodatočne  meniť. Začiatok súťaže je naplánovaný na sobotu 10. septembra 2016 a turnaje sú vyžrebované na každý druhý týždeň tak, aby sa všetko stihlo odohrať do konca októbra. Usporiadateľmi prvým turnajov sú ŠK Selce v skupine A, FK 34 Brusno – Ondrej v skupine B a FK Sokol Braväcovo v skupine C.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b3 DP:

D-I-3 Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, DK podľa článku 49/2b za porušenie článku 49/1b s použitím článku 36/2a DP udeľuje disciplinárnu sankciu (DS)  5 stretnutí nepodmienečne od 17. augusta 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-4 Martin Telka, 1171349, FK Brezno, DK podľa článku 49/2a za porušenie článku 49/1a DP udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 17. augusta  2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-5 DK podľa článku 71 odstavec 1,3 písmeno B DP začína disciplinárne konanie voči hráčovi FK Šalková B Tomášovi Tučekovi, 1138876. Súčasne podľa článku 76 odstavec 1 DP pozastavuje výkon športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. DK zároveň žiada KR o písomné stanovisko k uvedenému priestupku hráča v lehote do 24. augusta 2016 do 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Podnetom FK Braväcovo voči rozhodnutiam rozhodcu v MFS I. triedy 2. kolo Bacúch – Braväcovo sa komisia bude zaoberať do dodaní videozáznamu z uvedeného stretnutia.

2. Zmeny v delegačnom liste číslo 3:

Brusno – Dolná Lehota – AR Sáliš namiesto Balca;

Nemecká – Bacúch – AR Balco namiesto Sáliša;

Tajov – Králiky – R Páleš namiesto Gajdoša

Harmanec – Horné Pršany – R Gajdoš namiesto Páleša;

Malachov- Hiadeľ – R Kováč namiesto Petroviča;

Pohorelá – Sihla – odložené, hrá sa 22. októbra 2016.