Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 16.8.2019

Správy zo sekretariátu

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Na základe žiadosti FK Lučatín nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 5. kolo Lučatín – Strelníky dňa 31. augusta 2019 (sobota) o 15,30 hodine na základe článku 37/2 SP.

2.Na základe žiadosti FK Beňuš nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 5. kolo Beňuš – Heľpa dňa 30. augusta 2019 (piatok) o 17,00 hodine na základe článku 37/2 SP.

3.Stretnutie I. triedy 5. kolo Osrblie – Poniky sa odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne dňa 1. septembra 2019 o 15,30 hodine, pretože FK Poniky nesúhlasia s navrhovaným termínom domáceho mužstva.

4.Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Horné Pršany – Riečka dňa 3. novembra 2019 (nedeľa) o 14,00 hodine.

5.Oznamujeme futbalovým klubom II. triedy skupiny A, že družstvo FK Partizán Hiadeľ pre nedostatok hráčov odhlásilo svoje mužstvo z tejto súťaže. Mužstvá, ktoré boli v príslušnom kole vyžrebované s mužstvom FK Hiadeľ, budú mať voľno. Výsledky v prvých dvoch kolách tohto mužstva boli anulované aj u súperovho družstva. Prípad odstupujeme na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-6 Maroš Bardejovský, 1249165, FK Osrblie, od 14. augusta 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

DK berie na vedomie vyjadrenie FK Polomka k nevyhotoveniu videozáznamu z MFS II. triedy skupiny B 1. kolo Polomka – Michalová a zároveň v zmysle článku 10/1,2 DP upozorňuje FK Polomka na zistený nedostatok. V prípade opakovania sa zisteného nedostatku DK pristúpi k udeleniu disciplinárnej sankcie v súlade s príslušnými článkami DP:

D-I-7 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej pod číslom D-I-107 a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zostatku (3 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 14. augusta 2019 do 14. novembra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-8 Matúš Ružička, 1180682, FK Michalová, DK udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne od 7. augusta 2019 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK odstupuje riešenie podnetu FK Mladosť Lučatín na komisiu rozhodcov. Žiadame KR o odborné stanovisko do najbližšieho zasadnutia KR.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 21. augusta 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL

1.Trieda Ľupča-Valaská (Šimko – Sojka, Turňa – Lauer)

Lučatín-Brusno (Tokár – Majer, Bulla – Kosec)

2.Trieda Sk.AŠálkováB-Malachov (Tokár – Ondruš, Melicher)

Ľubietová-RakytovceB (Kubančík – Kamenec)

Staré Hory – Pršany (Pavúk – Benko, Soročka)

Harmanec-Mičiná (Rosenberger – Fuchs)

Dúbravica-Tajov (Gajdoš – Jurčák)

2.Trieda Sk.BPolomka-BravácovoB (Krupík – Čupka, Koštial)

Dolná Lehota-Polhora (Čupka – Krupík, Koštial)

Sťažnosť na výkon rozhodcu Beňuš (Brusno-Beňuš) v prvom bode opodstatnená, v druhom bode odstupujeme na DK za nedostatočne vyhotovený videozáznam.

Sťažnosť na výkon rozhodcu Lučatín (Valaská-Lučatín) odstupujeme na DK za nedostatočne vyhotovený videozáznam.