Úradná správa č. 6, Banská Bystrica, 24.8.2018

Výkonný výbor – predseda Ľubomír Samotný

Členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním per rollam (elektronické hlasovanie) rozhodli zmeniť uznesenie, prijaté na zasadnutí dňa 13. augusta 2018. Na základe čestného prehlásenia rozhodcu Ivana Čutku, že v sezóne 2018/2019 nenastúpi ako aktívny hráč ani na jedno stretnutie, povoľujú menovanému rozhodcovi delegovanie aj na stretnutia prvej triedy s výnimkou stretnutí Osrblia, ktorého bol v minulej sezóne aktívnym hráčom.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe šetrenia podnetu FK Hronsek z MFS II. triedy skupiny A 2. kolo Riečka – Hronsek odstupujeme diváka Riečka Petra Nesteša (hráč 1149875) na DK za neoprávnený vstup na hraciu plochu v prerušenej hre a ŠK Zornička Riečka za nedostatočnú usporiadateľskú službu.

ŠTK berie na vedomie podnet FK Pohorelá a odstupuje ho na riešenie disciplinárnej komisii.

Na základe bodu 2 upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje podnety cez ISSF adresovali správne na príslušné komisie, ktoré sa ním majú zaoberať (ŠTK rieši zmeny termínov, hracích časov, štart hráčov v MFS – nie priestupky hráčov a rozhodnutia rozhodcov).

Upozorňujeme futbalové kluby, že najbližšie zasadnutie komisie bude v utorok 28. augusta 2018 o 15.00 hodine, nakoľko streda je štátnym sviatkom.

Komisia mládeže v uplynulom týždni už vyžrebovala všetky mládežnícke súťaže pre súťažný ročník 2018/2019.

Starší žiaci odohrajú svoju súťaž trojkolovo. Prvé kolo je na programe v nedeľu 9. septembra 2018 a stretnú sa v ňom dvojice: Braväcovo – Medzibrod (sobota 8. 9. o 11,00), Selce – Jasenie, Poniky – Badín. Hracím dňom starších žiakov je nedeľa o 10,30 s výnimkou FK Braväcovo, ktoré svoje domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu o 11,00 hodine a ŠK OPL Poniky, ktoré stretnutia starších žiakov odohrajú ako predzápasy dospelých.

Mladší žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých odohrajú svoje vzájomné stretnutia štvorkolovo. Hracím dňom je sobota o 10,30, ale nie je problém po dohode futbalových klubov odohrať stretnutia aj v inom termíne ako sú plánované. Len je potrebné včas nahlásiť na sekretariát zmenu termínu, aby to stihlo byť upravené aj v ISSF a rozhodca – laik sa mohol dostať do vyplnenia zápisu o stretnutí. V prvom kole mladších žiakov v sobotu 8. septembra 2018 o 10,30 hodine sa stretnú tieto dvojice:

A –skupina – Selce – Jupie FAMH B, Jakub – Podkonice, Medzibrod – Slovenská Ľupča;

B – skupina – Partizán Čierny Balog – Braväcovo, Valaská – Heľpa, FK Bacúch bude mať voľno. Kompletné vyžrebovanie súťaží je na stránke www.futbalnet.sk.

Prípravky budú hrať v štyroch skupinách každý s každým, pričom každý z účastníkov skupiny usporiada jeden turnaj doma v jeseni a jeden na jar.

Aj tu je súťaž vyžrebovaná na soboty so začiatkom turnajov o 10,30 hodine, ale nie je problém po dohode všetkých zainteresovaných zmeniť miesto a termíny turnajov. Len pripomíname, že začiatok súťaže je tiež v sobotu 8. septembra 2018 a prvé turnaje usporadúvajú ŠK Sokol Jakub (A skupina), ŠK Selce (B skupina), FK 34 Brusno – Ondrej (C skupina) a TJ Tatran Polomka (D skupina. Žiadame usporiadateľské kluby o včasné vyplnenie zápisov o stretnutí v turnajoch, v prípade problémov v ISSF zaslať na sekretariát zväzu, čo najskôr po skončení turnaja  mailom výsledky turnaja a strelcov gólov jednotlivých stretnutí zápis bude nahratý a uzatvorený na sekretariáte.

Žiadane kluby aby si v ISSF pri nomináciách na MFS doplnili členov realizačného tímu (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, videotechník, … . ).

Upozornenie: Žiadame kluby na včasné uzavretie nominácii súpisiek hráčov pred MFS, nakoľko povinnosť R je uzavrieť nominácie najneskôr 20 minút pred MFS.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-19 Matúš Tuček, 1197836, FK Šalková B, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 týždne nepodmienečne od 22. augusta 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/1b,g DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-II-1 DK na základe podnetu FK Sokol Braväcovo vyzýva FK Pohronská Polhora k úhrade vystavenej faktúry zo dňa 2. júna 2018 za náklady vzniknuté FK Braväcovo za nepricestovanie na MFS II. triedy skupiny B 18. kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora. DK žiada uhradiť faktúru najneskôr do 28. augusta 2018 (utorok). Doklad o zaplatení žiadame predložiť na DK najneskôr do utorka 28. augusta 2018 do 13,00 hodiny. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude DK postupovať podľa článku 64/6,7 DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bude pre FK Pohronská Polhora zahrnutý do MZF.

D-II-2 Na základe podania FK Mladosť Pohorelá o prehodnotenie trestu hráča Mareka Pokorného, 1259106, berie DK na vedomie a podľa článku 41/1,2 DP so zmenou súhlasí. Zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne mení DK na podmienečný s termínom účinnosti do 30. novembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-3 Na základe  podania FK OPL Poniky o prehodnotenie trestu hráča Jána Kubašiaka, 1198093, berie DK na vedomie a podľa článku 41/1,2 DP so zmenou súhlasí. Zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne mení DK na podmienečný s termínom účinnosti do 30. novembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-4 Na základe podania OFK 1950 Priechod o prehodnotenie trestu hráča Borisa Bindu, 1184578, berie DK na vedomie a podľa článku 41/1,2 DP so zmenou súhlasí. Zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne mení DK na podmienečný s termínom účinnosti do 30. novembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-20 Erik Šinkovkin, 1258513, OFK Priechod, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1a DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Žiadame R a DZ, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok, aby tak urobili čo najskôr.

Do pozornosti pre R a DZ: E-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia: kr.obfzbb@gmail.com. Platí zásada že sa R alebo DZ sa  najneskoršie ospravedlní do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, keď má byť obsadený,  V prípade nevyhnutných a nečakaných okolností kontaktujte jedného z členov KR.

Dôrazne upozorňujem R na kompletné vyplňovanie ZoS (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, hlásateľ, videotechník, HÚ,  oneskorený začiatok MFS + odôvodnenie, uzavretie ZoS doma po stretnutí + odôvodnenie). Pri opakovaných nedostatkoch budeme postupovať v zmysle Zásad pre činnosť.

Upozorňujeme R a DZ aby pri popise priestupkov postupovali výhradne z Pokynov pre R a DZ – popis vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí v opačnom prípade budeme voči R a DZ postupovať v zmysle Zásad pre činnosť. Uvedené dokumenty sú na strane OBFZ BB

Postup R laik:V každom prípade sa daná osoba resp. zodpovedný funkcionár musí prihlásiť cez „svoje“ konto ( klubový manager ) , ktorý môže nahodiť údaje.  Následne je vytvorená po konfigurácií súťaži na ZÁPIS LAIK( II. Sk A, B a I. trieda) Laik nahodí všetky údaje ( výsledok, OT, góly, striedania ) a  následne sa ZoS vytlačí a zašle sekretárovi zväzu cez klubového managera jedného alebo druhého teamu .ZoS neuzatvára nakoľko túto funkciu nemá. ZoS podpísaný oboma kapitánmi.

Žiadame družstvá:

Ak majú nejaký problém alebo nejaké iné nezrovnalosti, pre ktoré si nežiadajú delegovanie vybraných R pre ich stretnutie, aby požiadali o oficiálnu vetáciu jednotlivých R cez elektronickú podateľňu,  pričom vzhľadom na nízky počet R, bude každá jedna vetácia spoplatená sumou 10 eur. Zatiaľ oficiálne vetovali iba Brezno – R Čutku

Zmeny DL. 4: I. trieda – Brusno – Braväcovo (Ondruš za Höhna), Valaská – Strelníky (Godál za Ondruša); II. trieda skupina A: Malachov – Hiadeľ (Jurčák R Gajdoš AR1); II. trieda skupina B: Pohronská Polhora – Polomka  (R Bošeľa); SSFZ  – Tatran Čierny Balog – Veľký Krtíš (Čutka za Kalinu AR1), Hrochoť – Banská Štiavnica (Gajdoš – Fuchs), 29. 8.  Slovenská Ľupča – Banská Štiavnica (Chromč R – Godál AR1) .