Úradná správa č.  5, v Banskej Bystrici, 13.08.2020

Správy zo sekretariátu:

 1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu bolo zverejnené aktuálne USMERNENIE k organizovaniu súťažných stretnutí v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021 platné od 31.7.2021. V zelenej fáze Covid automatu, ktorá znamená uvoľnenie opatrení, budú mať športové podujatia výnimku z povinného testovania. Podmienkou však je počet účastníkov menej ako 100 osôb. Viac na:

 – https://www.futbalsfz.sk/sfz-povinne-testovanie-na-sportovych-podujatiach-do-100-ucastnikov-bude-zrusene

 – https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-banska-bystrica/

 1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
 2. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.
 3. Oznamujeme futbalovým klubom, že tak ako bolo schválené na VV, Rozpis súťaží a aj Rozlosovanie sa nachádza na našej internetovej stránke ObFZ BB (https://www.obfzbb.sk/kategoria-rozpis-sutaze). V prílohe sú zverejnené aj farby dresov domácich družstiev.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

 1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 5. kolo Lučatín – Brusno dňa 28.8.2021 (sobota) o 16:00 hod. na ihrisku FK Lučatín.
 2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s dohratím prerušeného MFS I. triedy 1. kolo Hronec – Valaská dňa 18.8.2021 (streda) o 17:30 hod. na ihrisku FK Hronec za týchto podmienok: stretnutie sa začne 51 minútou za prerušeného stavu 1:0 pre domácich. Obidve družstvá nastúpia v tých istých zostavách v akých ukončili prerušené stretnutie. V prípade, že nebude možné zostaviť tú istú zostavu, do prerušeného MFS nastúpia náhradníci uvedení v zápise o stretnutí. Obidve družstvá majú k dispozícii 5 striedaní.
 3. Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ  BB  dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

Futbalové kluby, si musia nanovo v sezónnej súpiske družstva v ISSF aktivovať trénerov a osoby v realizačných tímoch, inak budú mať problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. Kompletný návod ako dostať na súpisky chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

 1. Schvaľujeme a potvrdzujeme súpisku A družstva futbalového klubu Brusno U19 – dorast. B družstvo má povinnosť nosiť na svoje stretnutia súpisku svojho A družstva a na požiadanie ju predložiť rozhodcovi na kontrolu totožnosti hráčov.
 2. V systéme ISSF už boli vyžrebované súťaže dorastu, starších a mladších žiakov. V najbližšom období pribudnú aj súťaže prípraviek. Upozorňujeme vedúcich mužstiev U13 a U11, že vyžrebované termíny a začiatky stretnutí sú v systéme nie definitívne, ale dajú sa zmeniť podľa vzájomnej dohody klubov, len treba včas nahlásiť zmenu na sekretariát, aby sa stihol upraviť termín a začiatok stretnutia v ISSF podľa klubovej dohody. Stretnutia sú nastavené na rozhodcov – laikov, aby mohol usporiadajúci oddiel vyplniť zápis o stretnutí. Tam, kde sa to nebude dať, treba nahlásiť mailom na sekretariát výsledok a strelcov gólov oboch družstiev, aby mohol byť zápis o stretnutí vyplnený a uzavretý. Termínová listina sa tiež nachádza aj na internetovej stránke ObFZ BB v časti Rozpis súťaží (https://www.obfzbb.sk/kategoria-rozpis-sutaze).

Zaradenie družstiev, trvalé výnimky a konfigurácie súťaží 2021/2022:

Dorast:

Účastníci: Jasenie, Brusno „B“, Hrochoť, Podkonice, Medzibrod

Konfigurácia súťaže: 5 účastníkov, základná časť, D-V-D-V, 1x, jeseň – jar, 20.kôl, hrací deň: sobota

Trvalé výnimky: Podkonice – NE/ÚHČ, ihrisko Braväcovo, Brusno-Ondrej B – NE/predzápas dospelých,              ihrisko Ľubietová

 1. kolo – 21.8.2022 o 13:15 hod. Medzibrod – Hrochoť, Podkonice – Brusno B, Jasenie voľno

Starší žiaci:

Účastníci: Jakub, Badín, Poniky, Heľpa

Konfigurácia súťaže: 4 účastníci, základná časť, D-V, 3x, jeseň – jar, 18.kôl, hrací deň: nedeľa o 10:30 hod.

Trvalé výnimky: TJ ŠK Sokol Jakub – SO ÚHČ

 1. kolo – 5.9.2021 o 10:30 hod. Badín – Poniky, Heľpa – Jakub

Mladší  žiaci:

Skupina A: Sásová, Ľubietová, Badín, Jakub, Podkonice, Selce, Rakytovce, Sl. Ľupča

Konfigurácia súťaže: 8 účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň – jar, 14.kôl, hrací deň: sobota o 10:30 hod. – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

 1. kolo – 4.9.2021 o 10:30 hod. Sásová – Badín, Ľubietová – Rakytovce, Sl.Ľupča – Selce, Jakub – Podkonice

Skupina B: Brezno B, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Polomka, Heľpa, Valaská

Konfigurácia súťaže: 6 účastníkov, základná časť, D-V-D, 1x, jeseň – jar, 15.kôl, hrací deň: sobota o 10:30 hod. – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

 1. kolo – 4.9.2021 o 10:30 hod. P.Č.Balog – Valaská, Brezno B – Heľpa, Polomka – Braväcovo

Prípravky:

Skupina A: TJ Slovan Beňuš A, TJ Slovan Beňuš B, FK 09 Bacúch, Brezno B

Poradie turnajov:  4.9.2021 – Beňuš A, 11.9.2021 – Bacúch, 18.9.2021 – Brezno B, 25.9.2021 – Beňuš B

Skupina B: ŠK Partizán Čierny Balog A, ŠK Partizán Čierny Balog B, Brezno A,  OFK Slovan Valaská, TJ Slovan Michalová

Poradie turnajov: 4.9.2021 – P.Č.Balog A, 11.9.2021 – Valaská, 18.9.2021 – Brezno A,   25.9.2021 – Michalová,  2.10.2021 – P.Č.Balog  B

Skupina C: FK -34 Brusno-Ondrej, TJ Sokol Medzibrod, FK Železiarne Podbrezová, FK 1928 Jasenie, FK Sokol Nemecká

Poradie turnajov: 4.9.2021 – Brusno, 11.9.2021 – Medzibrod, 18.9.2021 – Jasenie,   25.9.2021 – Medzibrod,  2.10.2021 – Podbrezová

Skupina D: FK Baník Ľubietová, OFK Slovenská Ľupča, ŠK OPL Poniky, OFK 1950 Priechod

Poradie turnajov: 4.9.2021 – Poniky, 11.9.2021 – Ľubietová, 18.9.2021 – Priechod, 25.9.2021 – Sl.Ľupča

Skupina E: FK Podkonice A, FK Selce A, ŠK Badín A, FK Šalková A

Poradie turnajov: 4.9.2021 – Podkonice, 11.9.2021 –Selce, 18.9.2021 – Badín, 25.9.2021 – Šalková

Skupina F: FK Podkonice B, FK Selce B, ŠK Badín B, FK Šalková B

Poradie turnajov: 4.9.2021 – Podkonice, 11.9.2021 –Selce, 18.9.2021 – Badín, 25.9.2021 – Šalková

Skupina G: FK Rakytovce A, FK Rakytovce B, FK Rakytovce C, Jupie FŠMH B

Poradie turnajov: 4.9.2021 – Rakytovce A, 11.9.2021 – Rakytovce B, 18.9.2021 – Rakytovce C, 25.9.2021 – Jupie FŠMH B

Poradie turnajov je po dohode klubov možné si vymeniť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

D-1-6 Peter Uriaš, 1198104, FK Hronec vylúčený za surovú hru – porušenie článku 46/1 DP (kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu) 2 SN podľa 46/2a DP od 11.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-7 Patrik Daubner, 1225063, FK Harmanec vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – porušenie článku 45/1b DP (podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti) 1 SN podľa článku 45/2 DP od 11.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-8 Andrej Šimko, 1231059, FK Ľubietová. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej v ÚS 6.8.2021 pod č. D-1-4 a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 SN) a určuje skúšobnú dobu od 11.8.2021 do 11.11.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 18.8.2021 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

 1. Upozorňujeme R a DZ na:

– uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol),

– platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). 

AK NEBUDETE MAŤ NASLEDOVNÉ V PORIADKU NEBUDETE DELEGOVANÝ RESP. NEBUDETE SA DAŤ NAHRAŤ DO ISSF. BEZODKLADNE UZAVRIEŤ ZMLUVY S OBFZ.

 1. Prípadný záujemcovia o výkon funkcie rozhodcu nech sa hlásia na mail kr.obfzbb@gmail.com.
 2. Na stránke SFZ sú k stiahnutiu pravidlá futbalu 2021-2022: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry.
 3. Žiadame vybraných R o urýchlené uzatvorenie a zaslanie zmlúv so SsFZ – BB – Benko, Gajdoš, Kubančík, Senček, Kruppa, BR-Roštár, Čupka, S. Pôbiš, J.Pôbiš, Melicher, Sojka.
 4. KR zaujme stanovisko k sťažnosti na výkon R  FK Mičiná po vzhliadnutí video záznamu.
 5. KR berie na vedomie vetáciu R od FK Poniky.
 6. Popisy priestupkov pre R a DZ sa budú nachádzať na stránke ObFZ BB, priečinok dokumenty pre R a DZ. Striktne sa riadiť uvedeným popisom.
 7. Zmeny DL č.3:

10:30  Beňuš – Poniky (Gemzický, Medveď, Mikloš, Braučok)

16:30 T. Č. Balog – Priechod (Bošeľa, E. Melicher, Pavelka)

16:30 Hronec – Brusno (Sojka, Túma – Kotrán)

10:30 Selce B – D. Lehota (Kubančík, Gajdoš, Frehan)

16:30 P. Polhora – Šalková B – (Roštár)