Úradná správa č. 46, v Banskej Bystrici, 23.6.2017

Správy z rokovania Výkonného výboru ObFZ

Vzhľadom k nezáujmu futbalových klubov k vyhláseniu ankety Jedenástka ObFZ Banská Bystrica za súťažný ročník 2016/2017, keď z 15-tich oslovených futbalových klubov prvej triedy poslali svoje návrhy v termíne len dva kluby (Osrblie a Braväcovo) a s 10-dňovým omeškaním ďalšie dva (Podkonice a Tatran Čierny Balog) rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že tohto roku sa stretnutie víťaza I. triedy a vybranej Jedenástky ObFZ neuskutoční. No vzhľadom k tomu, že táto anketa má už svoju tradíciu a nechceme, aby prípadne hráči, ktorým sa táto sezóna mimoriadne vydarila, kvôli nezáujmu klubov, neboli ocenení, rozhodla sa TMK z predložených návrhov a na základe vlastných skúseností z účasti na stretnutiach prvej triedy zostaviť najlepšiu jedenástku hráčov súťaží ObFZ. Preto Jedenástka ročníka 2016/2017 bude vyhlásená na aktíve ŠTK a KM dňa 8. júla 2017, kde si zástupcovia klubov prevezmú ocenenia pre svojich hráčov.

Správy zo sekretariátu

  1. Oznamujeme futbalovým klubom FK Dúbravica a FK Lučatín, že ešte stále neevidujeme na účte ObFZ ich platbu za služby rozhodcov za mesiac máj (splatnosť bola do 20. júna 2017), pričom FK Dúbravica figuruje aj ako neplatič za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v ISSF. Žiadame uvedené kluby o urýchlené vyrovnanie svojich pohľadávok, pretože jednou z podmienok zaradenia do nového súťažného ročníka je aj vysporiadanie si všetkých svojich podlžností voči zväzu.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby, že už boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2017/2018. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2017.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 28. kolo Králiky – Mičiná podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre iné povinnosti hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Králiky. Prípad postupujeme na DK:
  2. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tatran Čierny Balog B. Prípad postupujeme na DK:

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Posledný tohtoročný turnaj prípraviek sa bude konať dňa 25. júna 2017 na ihrisku v Selciach. Tento turnaj bude vyvrcholením celého súťažného ročníka a zúčastnia sa ho  najlepšie družstá zo skupinovej fázy súťaže, t. j.  zo skupiny A: Selce a Slovenská Ľupča, zo skupiny B: Brusno a Medzibrod a zo skupiny C Braväcovo. Turnaja sa nezúčastní prípravka Partizána Čierny Balog, pre už dávnejšie dohodnutú účasť na inom, medzinárodnom turnaji. Namiesto nej bola na turnaj povolaná prípravka ŠK OPL Poniky.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-176 Miroslav Brna, 1152034, FK Hiadeľ, 1 stretnutie nepodmienečne od 21. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5b DP (za udelenie deviatej žltej karty):

D-I-177 Michal Ružička, 1207701, FK Michalová, od 21. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-39 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Tajov za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 27. kolo Strelníky – Tajov dňa 10. júna 2017. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-40 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Hiadeľ za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 27. kolo Hiadeľ – Hronsek dňa 10. júna 2017. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-41 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Mičiná za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 28. kolo Králiky – Mičiná dňa 17. júna 2017. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-42 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Pohronská Polhora za nenastúpenie na dohrávané MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora B dňa 17. júna 2017. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-178 Leonard Lupták, 1178852, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne podľa článku 53/1,2b DP (neoprávnený štart po piatej ŽK) od 14. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-179 Stanislav Divok, 22041980, vedúci družstva FK Braväcovo, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva podľa článku 53/3b DP (umožnenie neoprávneného štartu hráča) od 21. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-180 Richard Vrtal, 1267126, ŠK Partizán Čierny Balog U15, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne podľa článku 53/1,2b DP (neoprávnený štart po ČK) od 14. júna 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-181 Ľubomír Auxt, 30091960, vedúci družstva ŠK Partizán Čierny Balog U15, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva podľa článku 53/3b DP (umožnenie neoprávneného štartu hráča) od 21. júna 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

Prerušenie trestov:

Zdenko Muríň, 1081377, FK Horné Pršany, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne;

Ivan Mesík, 1078588, FK Selce B-Baláže, trest prerušený od 19. júna 2017 do 4. augusta 2017;

Ondrej Pribula, 1182582, FK Valaská, zostatok trestu 3 stretnutia nepodmienečne.

DK oznamuje, že v prípade prerušenia DS sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia sezóny 2016/2017 do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018 (5. augusta 2017) podľa článkov 37/7 a 17/8 DP.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný piatou alebo deviatou, dvanástou, prípadne pätnástou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatok) od 16,00 v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.