Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici, 16. 6. 2017

Správy z rokovania Výkonného výboru ObFZ

Vzhľadom k nezáujmu futbalových klubov k vyhláseniu ankety Jedenástka ObFZ Banská Bystrica za súťažný ročník 2016/2017, keď z 15-tich oslovených futbalových klubov prvej triedy poslali svoje návrhy v termíne len dva kluby (Osrblie a Braväcovo) a s 10-dňovým omeškaním ďalšie dva (Podkonice a Tatran Čierny Balog) rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že tohto roku sa stretnutie víťaza I. triedy a vybranej Jedenástky ObFZ neuskutoční. No vzhľadom k tomu, že táto anketa má už svoju tradíciu a nechceme, aby prípadne hráči, ktorým sa táto sezóna mimoriadne vydarila, kvôli nezáujmu klubov, neboli ocenení, rozhodla sa TMK z predložených návrhov a na základe vlastných skúseností z účasti na stretnutiach prvej triedy zostaviť najlepšiu jedenástku hráčov súťaží ObFZ. Preto Jedenástka ročníka 2016/2017 bude vyhlásená na aktíve ŠTK a KM dňa 8. júla 2017, kde si zástupcovia klubov prevezmú ocenenia pre svojich hráčov.

Správy zo sekretariátu

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že letný aktív ŠTK spojený s ukončením súťažného ročníka 2016/2017 a vyžrebovaním nového súťažného ročníka sa bude konať dňa 8. júla 2017 (sobota) v jedálni Olympia pri futbalovom ihrisku v Radvani so začiatkom o 10,00 hodine.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby, že už boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2017/2018, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2017, aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a napasovať pridelené čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Kontumujeme MFS I. triedy 27. kolo Braväcovo – Hronec podľa článku 82/f SP (štart hráča domácich Leonarda Luptáka v zastavenej činnosti). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Hronec.
  2. ŠTK ukladá na základe rozhodnutia DK pre FK Michalová podľa článku 32/1,2 a 49/5 DP za porušenie článku 49/1e DS odobratie 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2016/2017 za napadnutie delegovanej osoby divákom na hracej ploche v MFS I. triedy 26. kola dňa 4. júna 2017 Michalová – Nemecká.
  3. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS II. triedy 28. kolo Lučatín – Harmanec dňa 17. júna 2017 (sobota) o 15,30 hodine na ihrisku v Lučatíne.
  4. Kontumujeme MFS II. triedy 27. kolo Strelníky – Tajov podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Strelníky. Prípad postupujeme na DK:
  5. Kontumujeme MFS II. triedy 27. kolo Hiadeľ – Hronsek podľa článku 82/1b SP (domáci MFS vzdali pre nedostatok hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hronsek. Prípad postupujeme na DK:

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 19. kolo podľa článku 82/1g SP (počet hráčov hostí klesol pod sedem) Valaská – Michalová, priznávame 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti (4:0) v prospech FK Valaská.
  2. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 19. kolo Partizán Čierny Balog – Kremnička podľa článku 82/f SP (štart hráča domácich Richarda Vrtala v zastavenej činnosti). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech ŠK Kremnička.
  3. Posledný tohtoročný turnaj prípraviek sa bude konať dňa 25. júna 2017 na ihrisku v Selciach. Tento turnaj by mal byť vyvrcholením celého súťažného ročníka a preto komisia predpokladá účasť najlepších družstiev zo skupinovej fázy súťaže, t. j. zo skupiny A: Selce a Slovenská Ľupča, zo skupiny B: Brusno a Medzibrod a zo skupiny C Partizán Čierny Balog a Braväcovo. Žiadame menované kluby aby svoju účasť (resp. aj neúčasť) včas potvrdili na sekretariát zväzu, aby mohol byť turnaj načas a kvalitne pripravený a v prípade neúčasti niekoho z pozvaných, aby stihlo byť v termíne oslovené prípadne aj ďalšie družstvo v poradí.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-170 Maroš Kútik, 1183784, FK Šalková B, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  14. júna 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-171 Ondrej Pribula, 1182582, FK Valaská, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne od  14. júna 2017 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-172 Leonard Lupták, 1178852, FK Braväcovo, od 10. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-173 Igor Sarvaš, 1143475, FK Brezno, od 14. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný piatou alebo deviatou, dvanástou, prípadne pätnástou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

DK odstupuje na prerokovanie na ŠTK za neoprávnený štart hráčov v zmysle Súťažného poriadku článok 52/c hráčov: Richard Vrtal, 1267126, ŠK Partizán Čierny Balog U15 v MFS I. triedy starších žiakov 19. kolo Partizán Čierny Balog – Kremnička;

Leonard Lupták, 1178852, FK Braväcovo v MFS I. triedy 27. kolo Braväcovo – Hronec.

D-I-174 DK začína disciplinárne konanie v zmysle článku 71/1,3a DP voči: Leonard Lupták, 1187752, FK Braväcovo a Richard Vrtal, 1267126, ŠK Partizán Čierny Balog U15. DK podľa článku 43/2 DP ukladá obom vyššie menovaným hráčom ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti od 14. Júna 2017 až do vyriešenia prípadu.

D-II-37 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Šalková B za nenastúpenie na dohrávané MFS I. triedy 21. kolo Bacúch – Šalková B dňa 7. júna 2017. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-175 Michal Vlček, 1218738, divák z Michalovej, DK udeľuje DS zákaz vstupu na štadión FK Michalová a akýkoľvek iný štadión v okrese Brezno na dobu 6 mesiacov nepodmienečne od 14. júna 2017

do 31. decembra 2017 podľa článku 20/1,2,3 DP (za inzultáciu rozhodcu na hracej ploche). Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-38 DK podľa článku 12/6, článku 58/2a,e,f, 3 a článku 28/1 DP ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Michalová a zároveň zákaz odohrania majstrovského stretnutia na domácom ihrisku na 2 MFS podmienečne od 14. júna 2017, pričom podľa článku 40/1,2 DP sa výkon disciplinárnej sankcie podmienečne odkladá do 30. novembra 2017 (inzultácia R divákom na hracej ploche). Pokuta a poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatok) od 16,00 v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.