Úradná správa č. 44, v Banskej Bystrici  7. 6. 2019

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2019/2020, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2019 do 15,00 hodiny (streda), aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a prideliť čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Trénersko-etodická komisia – predseda Marek Jobko

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ Banská Bystrica na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy FK Brezno, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Brezne v nedeľu 23. júna 2019 od 17,00 hodine : Peter Uriaš – Hronec, Kuzma Radoslav – Hronec, Zátroch Peter – Poniky,  Potkan Miroslav – Poniky, Kubašiak Ján – Poniky, Lakomčík Michal – Sl. Ľupča, Lakomčík Peter – Sl. Ľupča, Gašperan Mário – Braväcovo, Srnka Marek – Braväcovo, Železník Michal – Braäcovo, Štulrajter Rudolf – T. Č. Balog, Strelec Lukáš – Valaská, Petrík Adam – Valaská,

Žilík Michal – Valaská, Švéda Filip – Osrblie, Kováčik Juraj – Brusno,  Kubát Matej – Priechod, Štulajter Martin – Priechod, Kulík Radovan – Priechod, Vajda Filip – Priechod.

Zraz nominovaných hráčov bude v nedeľu o 16,00 hodine na mestskom štadióne v Brezne. V prípade neúčasti niektorého z nominovaných hráčov je treba včas kontaktovať trénera výberu Mareka Jobka (mobil 0905 754 029), aby stihol byť včas zabezpečený prípadný náhradník.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B nadstavbovej časti o umiestnenie 6. kolo Pohorelá – Pohronská Polhora podľa článku 82/1b SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Pohronská Polhora. Prípad postupujeme na DK.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 26. kolo Osrblie – Poniky dňa 15. júna 2019 (sobota) o 16,00 hodine;

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-114 Ivan Marko, 1155353, FK Mičiná, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 5 týždňov nepodmienečne od 5. júna 2019 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 17/8 DP (prerušenie trestu).  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-115 Marek Giertl, 1275067, FK Heľpa, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 5. júna 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-116 Jakub Vozár, 1277867, FK Hronec, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 5. júna 2019 podľa 37/5 a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-117 Ľubomír Bartoš, 1105915, FK Nemecká, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 5. júna 2019 podľa 37/5 a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-18 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Hronsek vo výške 80 € za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 23. kolo Hronsek – Staré Hory. Pokuta  + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-II-19  DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Pohorelá vo výške 80 € za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny B nadstavbovej časti o umiestnenie 5. kolo Dolná Lehota – Pohorelá. Pokuta  + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1.2.3a,d,e voči: Jaroslav Kamenský, 1275664, rozhodca, Ján Sitarčík, 1312737, delegát zväzu a Jaroslav Kocúr, 1006576, tréner FK Hronec. Žiadame menovaných o písomné stanovisko k nesprávnemu udeleniu žltej karty v MFS I. triedy 24. kolo Jasenie – Hronec v termíne do 12. júna 2019 (streda) do 13,00 hodiny. Zároveň DK ukladá ochranné opatrenie v zmysle článku 43/2a DP (zákaz výkonu funkcie v MFS) od 5. júna 2019.

D-II-17 Podľa článku 83/3 DP  predseda DK žiada pána Petra Loučku, prezidenta FK Lučatín, o doplnenie odvolania v zmysle článku 83/1e DP o relevantné dôkazy, ktoré potvrdia vyjadrenie, uvedené v odvolaní proti rozhodnutiu DK. Požadované dôkazy žiadame doplniť do 12. júna 2019 (streda) do 13,00 hodiny na sekretariát ObFZ. V prípade, že tento dôkazný materiál nebude doručený DK v zmysle článku 83/4 DP konanie o odvolaní zastaví.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 25: Brezno-Osrblie (Páleš – Mikloš, Gemzický – Lauer);

P.Polhora-Polomka (Bošeľa – Čutka, Pavúk – Kosec).

KR predvoláva na svoje zasadnutie ktoré sa bude konať dňa 12. 6. 2019

R Miroslava Kalinu o 14:45, DZ Jána Sitarčíka o 15:00 a R Jaroslava Kamenského o 15:15.