Úradná správa č. 43, v Banskej Bystrici, 14.06.2024.

Správy zo sekretariátu

1. Dňa 06.06.2022 zasadal VV ObFZ BB, ktorý okrem iného na svojom zasadnutí schválil:

– striedanie hráčov v súťažiach starších žiakov U15 bez obmedzenia – voľné striedania

2. Oznamujeme klubom, že konferencia ObFZ a aktív pred novým súťažným ročníkom 2024/2025 sa uskutoční dňa 05.07.2024 so začiatkom o 10,00 hod. v budove sídla ObFZ Banská Bystrica – Dom futbalu, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Kontumujeme neodohrané MFS 7. ligy 25. kolo Hronec – Michalová podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ ŠK Hronec. Prípad postupujeme na DK.

2. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy dorast U19 20. kolo Heľpa – Badín podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Heľpa. Prípad postupujeme na DK.

3. Informácie k novému súťažnému ročníku 2024/2025 súťaží dospelých a mládeže:

– elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2024/2025 pre všetky súťaže dospelých sa aktivujú cez ISSF v termíne od 10.06. – 30.06.2024,

– prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže,

– predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2024/2025 súťaže dospelých – 03.08.2023.

4. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-94 Samuel Lilko, 1421977, FK Braväcovo U15 od 01.06.2024 s prerušením. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D–2–35 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 100.- € pre FK Michalová za nenastúpenie na MFS 25. kola 7. ligy Hronec – Michalová. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–2–36 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40.-€ pre FK Badín U19 za nenastúpenie na MFS 20. kola I. triedy dorast U19 Heľpa – Badín. Pokuta a poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 19.06.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Oznam pre R a DZ: Letný seminár sa uskutoční 26.07.2024 od 17:30 hod. v priestoroch Domu Futbalu v Banskej Bystrici. /sídlo ObFZBB/ ul. Partizánska cesta 93. Žiadam aby ste si pracovné a súkromné záležitosti zariadili tak, aby ste sa uvedenie akcie mohli zúčastniť.

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

2. V zmysle RMFS ObFZ BB čl. I., bod. 7 Všeobecné podmienky (hospodárske smernice) budú FK Badín zaúčtované náhrady delegovaných osôb vo výške 30.- € za neodohrané MFS I. triedy dorast U19 20. kolo Heľpa – Badín. Družstvu, ktoré sa nedostaví na MFS, pričom sa rozhodcovia a DZ na MFS dostavili, budú účtované náhrady v zmysle RMFS, ktoré R a DZ prislúchajú.