Úradná správa č. 43, v Banskej Bystrici, 31.5.2019

Správy zo sekretariátu

 1. Oznamujeme funkcionárov futbalových klubov, že v dňoch 6. júna až 13. júna 2019 bude sekretariát zväzu pre čerpanie dovolenky uzavretý. Všetky prípadné dotazy a pripomienky budú vybavované priebežne mailovou poštou v popoludňajších hodinách.
 2. Upozorňujeme funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK. Minulý týždeň posielal SFZ mail všetkým manažérom ISSF ohľadne vytvorenia formulára v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.

Upozorňujeme Vás, že je to povinná registrácia. V prípade, že do 30. júna 2019 si futbalov= kluby nesplnia túto povinnosť, budú im po prvom júli odobraté kredity z e-shopu a nebudú môcť prijímať žiadne verejné prostriedky ani od SFZ, mesta obce a ani od VÚC.  Nezabudnite vyplniť aj povinné prílohy. Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, SFZ bude prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

 1. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 23. kolo Hronsek – Staré Hory podľa článku 82/1b SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Staré Hory. Prípad postupujeme na DK
 2. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B nadstavbovej časti o umiestnenie 5. kolo Dolná Lehota – Pohorelá podľa článku 82/1b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Dolná Lehota. Prípad postupujeme na DK.
 3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS nasledovne:

Prvá trieda: 26. kolo Valaská – Hronec dňa 15. júna 2019 (sobota) o 15,00 hodine;

 1. trieda skupina A: 24. kolo Ľubietová – Mičiná dňa 2. júna 2019 (nedeľa) o 17,30 hod.;
 2. kolo Riečka – Staré Hory dňa 9. júna 2019 (nedeľa) o 17,00 hodine;
 3. kolo Ľubietová – Horné Pršany dňa 16. júna 2019 (nedeľa) o 15,00 hodine;
 4. trieda skupiny AB nadstavbová časť o postup 6. kolo Beňuš – Tatran Čierny Balog B dňa 1. júna 2019 (sobota) o 18,00 hodine.
 5. Opravujeme bod ŠTK číslo 12 z úradnej správy č. 42: MFS II. triedy skupiny A 23. kolo Selce-B-Baláže – Malachov sa odohrá dňa 5. júna 2019 (streda) o 17,45 hodine.
 6. Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby Hronsek a Staré Hory na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica článok 5 bod c (postup pri rušení stretnutia). V prípade opakovaného porušenia tohto článku budú kluby postúpené na riešenie DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-106 Maroš Tokár, 1198088, FK Jasenie,DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 mesiac nepodmienečne od 29.mája 2019 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-107 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, DK udeľuje DS 2 mesiace nepodmienečne od29. mája 2019 podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-108 Ivan Klinčík, 1167938, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 29. mája 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-109  Michal Lupták, 1164517, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 29. mája 2019 podľa 37/5 a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-110  Mário Gašperan, 1233414, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 29. mája 2019 podľa 37/5 a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-111  DK berie na vedomie žiadosť FK Ľubietová o zmenu trestu na podmienečný hráča Tomáša Pažouta, 1159396.  Žiadosti DK nevyhovuje vzhľadom na nesplnenie podmienky  článku 41/1 DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-16DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Hronsek vo výške 80 € za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 22. kolo Harmanec – Hronsek. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-I-112 DK berie na vedomie žiadosť hráča Zdenka Sekáča, 1139568, FK Jasenie, o zmenu trestu a na základe článku 41/1 DP trest mení na podmienečný a určuje skúšobnú dobu s termínom účinnosti do 29. augusta 2019. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-17  DK na základe odborného stanoviska KR v zmysle článku 12/6 DP a Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Banská Bystrica časť Športovo – technické zásady – podmienky vyhotovenia videozáznamu bod 2 udeľuje pokutu pre FK Lučatín vo výške 50 €. (MFS 23. kolo Lučatín – Jasenie). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie priestupku bol zahrnutý do MZF.

D-I-113 Lukáš Kučerák, 1229051, FK Valaská, HNS  – zmarenie gólovej príležitosti podľa 46/1b DP, pozastavenie  výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa  46/2b DP od 30. mája 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 24: Osrblie – Valaská  R Chládek za Bošeľu, AR1 Bošeľa za Chládeka; Valaská – Lučatín  Bošeľa, Krupík, Sojka – nová; Č. Balog – Brusno AR Chládek za Sojku DZ Potančoková za Uhrína; Poniky – Brezno DZ Uhrín za Potančokovú; Poniky – Jasenie 13:30 Csáinyi-Baláž.