Úradná správa č. 43, v Banskej Bystrici, 2. 6. 2017

Správy zo sekretariátu

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že letný aktív ŠTK spojený s ukončením súťažného ročníka 2016/2017 a vyžrebovaním nového súťažného ročníka sa bude konať dňa 8. júla 2017 (sobota) v jedálni Olympia pri futbalovom ihrisku v Radvani so začiatkom o 10,00 hodine.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2017/2018, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2017, aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a napasovať pridelené čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 25. kolo SP Mičiná – Staré Hory podľa článku 82/1b (hostia MFS vzdali pre nedostatok zdravých hráčov), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Mičiná. V zmysle článku 11/2 SP prípad odstupujeme na DK.
  2. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 25. kolo Lučatín – Dúbravica podľa článku 82/1g SP (počet hráčov hostí klesol pod sedem). Priznávame 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti (6:0) v prospech FK Lučatín.
  3. Na základe kolidácie piatkového MFS FK Malachov s pôvodne vyžrebovaným sobotným stretnutím nariaďujeme odohrať MFS II. triedy 26. kolo Malachov – Riečka dňa 4. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Malachove.
  4. Na základe vzájomných dohôd futbalových klubov súhlasíme s odohratím MFS nasledovne: I. trieda 27. kolo Poniky – Dolná Lehota dňa 10. júna 2017 (sobota) o 17,00 hodine; I. trieda 28. kolo Michalová – Slovenská Ľupča dňa 17. júna 2017 (sobota) o 17,30 hodine; II. trieda skupiny B 18. kolo Pohorelá – Tatran Čierny Balog B dňa 3. júna 2017 (sobota) o 15,30 hodine.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Komisia mládeže oznamuje, že v sobotu dňa 10. júna 2017 sa bude konať na Čiernom Balogu turnaj prípraviek o „Pohár prezidenta ŠK Partizán Čierny Balog“. Záujemci o účasť na tomto turnaji nech sa prihlásia mailom na adresu: skpartizancb@zoznam.sk alebo telefonicky prezidentovi ŠK Partizán Ľubomírovi Auxtovi na číslo 0905 316 324.
  2. Posledný tohtoročný turnaj prípraviek sa bude konať dňa 25. júna 2017 na ihrisku v Selciach. Tento turnaj by mal byť vyvrcholením celého súťažného ročníka a preto komisia predpokladá účasť najlepších družstiev zo skupinovej fázy súťaže, t. j. zo skupiny A: Selce a Slovenská Ľupča, zo skupiny B: Brusno a Medzibrod a zo skupiny C Partizán Čierny Balog a Braväcovo. Žiadame menované kluby aby svoju účasť (resp. aj neúčasť) včas potvrdili na sekretariát zväzu, aby mohol byť turnaj načas a kvalitne pripravený a v prípade neúčasti niekoho z pozvaných, aby stihlo byť v termíne oslovené prípadne aj ďalšie družstvo v poradí.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-159 Milan Haring, 1234880, FK Pohorelá, 1 stretnutie nepodmienečne od 31. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-160 Jozef Ciper, 1223746, FK Pohorelá, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  31. mája 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-161 Matúš Malček, 1171473, FK Jasenie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od  31. mája 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-162 Peter Rončák, 1178495, FK Tajov, od 30. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-163 Roman Patráš, 27101976, tréner FK Podkonice, DK v zmysle článku 10 DP upozorňuje menovaného na jeho nesprávne konanie voči delegovaným osobám (neustále kritika R v MFS I. triedy Bacúch – Podkonice). Ak sa podobné správanie zopakuje bude DK postupovať v zmysle sankčných článkov DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-32 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre ŠKF Sihla za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny B 16. kolo Polomka – Sihla dňa 21. mája 2017.. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-33 DK podľa článku 58/2a,c,d DP ukladá pokutu vo výške 50 € pre ŠK OPL Poniky za hrubé nešportové správanie sa diváka v MFS I. triedy 22. kolo Poniky – Bacúch. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-164 Ján Kapustík, divák ŠK OPL Poniky, zákaz vstupu na štadión FK Poniky a akýkoľvek iný štadión, kde bude práve FK Poniky hrať na dobu 6 mesiacov nepodmienečne od 31. mája 2017 do 30. novembra 2017 podľa článku 20/1,2 DP. Poplatok za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Správy TMK – predseda Peter Mazúch

TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09,00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke SsFZ – rýchle správy) do 10. júna 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10,00 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK97 0900 0000 0000 5019 2944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.