Úradná správa č. 42, v Banskej Bystrici, 07.06.2024.

Správy zo sekretariátu

1. Oznamujeme klubom, že konferencia ObFZ a aktív pred novým súťažným ročníkom 2024/2025 sa uskutoční dňa 05.07.2024 so začiatkom o 10,00 hod. v budove sídla ObFZ Banská Bystrica – Dom futbalu, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– 7. liga 25. kolo Braväcovo – Sl.Ľupča „B“ dňa 07.06.2024 (piatok) o 17:30 hod. na ihrisku FK Braväcovo,

– I. trieda st. žiaci U15 17. kolo Sl.Ľupča – Podkonice dňa 08.06.2024 (sobota) o 10:00 hod. na ihrisku FK Sl. Ľupča,

– I. trieda st. žiaci U15 18. kolo Jakub – Poniky dňa 15.06.2024 (sobota) o 10:00 hod. na ihrisku FK Jakub.

2. Informácie k novému súťažnému ročníku 2024/2025 súťaží dospelých a mládeže:

– elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2024/2025 pre všetky súťaže dospelých sa aktivujú cez ISSF v termíne od 10.06. – 30.06.2024,

– prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže,

– predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2024/2025 súťaže dospelých – 03.08.2023.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Dňa 08.06.2024 (sobota) o 9:30 hod. sa na ihrisku FK Partizán Čierny Balog odohrá finálový turnaj v kategórii U11 ObFZ BB. Na turnaj si vybojovali účasť víťazi skupín súťaže ObFZ BB: – skupiny A: Partizán Čierny Balog, skupiny B: Slovan Beňuš, skupiny C: Medzibrod, skupiny D: ŠK Sásová, skupiny E: FK Podkonice, skupiny F: Dukla Banská Bystrica. Propozície boli klubom zaslané v priebehu týždňa.

Zároveň dňa 10.06.2024 (pondelok) na ihrisku v Jasení sa odohrá finálový zápas víťazov skupín v kategórii U13 súťaže ObFZ BB. Vo finále proti sebe nastúpi víťaz skupiny A ŠK Heľpa proti víťazovi skupiny B OFK Slovenská Ľupča.

Podmienkou účasti na finálových turnajoch je mať v ISSF uzavreté všetky MFS.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D–2–34 DK na základe podnetu KR za nedodržania Športovo-technických zásad – Podmienky pre vyhotovenie videozáznamu uvedené v Rozpise MFS ObFZ BB udeľuje, v zmysle bodu 7 uvedených zásad a čl. 12/6 DP, pokutu vo výške 100.- € pre FK Michalová za nenahratý videozáznam z MFS 24. kola Michalová – Sl.Ľupča  „B“. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 12.06.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 26:

7. liga:

– Braväcovo – S. Ľupča „B“ 07.06.2024 (Gajdoš za Roštára)

– Beňuš – Jasenie 09.06.2024 (Vývlek za Pôbiša S.)

– Podkonice „B“ – Poniky 09.06.2024 (Pôbiš S. za Čupku)

8. liga:

– Hiadeľ – Priechod „B“ 08.06.2024 (AR2 – Vývlek)

– Šalková „B“ – Mičiná 08.06.2024 (Páleš za Kostelného a AR 2 – Ferenc)

I. trieda dorast U19:

– Heľpa – Badín 08.06.2024 (AR – Spevák)

St.žiaci U15:

– Jakub – Poniky hrá sa 15.05.2024 o 10,00 – platí pôvodná delegácia

– Badín – Braväcovo 09.06.2024 (Bezdeka za Fajčíka)

Turnaj žiakov U11: „ O pohár„ Č. Balog – Medveďovo 8.6. (Kostelný za Medveďa)

2. Oznam pre R a DZ: Letný seminár sa uskutoční 26.07.2024 od 17:30 hod. v priestoroch Domu Futbalu v Banskej Bystrici. /sídlo ObFZBB/ ul. Partizánska cesta 93. Žiadam aby ste si pracovné a súkromné záležitosti zariadili tak, aby ste sa uvedenie akcie mohli zúčastniť.

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

3. Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu:

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.

Všetci záujemcovia o Licenciu „A“, resp. „P“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia „A“ – čl.3, bod 1, Licencia „P“ – čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

– prehlásenie o bezúhonnosti,

– potvrdenie o zdravotnom stave,

– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní („A“ Licencia – postačuje stredné vzdelanie, „P“ Licencia – úplné stredné vzdelanie) – iba noví uchádzači.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).