Úradná správa č. 42, v Banskej Bystrici, 26. 5. 2017

Správy zo sekretariátu

  1. Upozorňujeme futbalové kluby: Brezno a Dúbravica, že ešte stále neevidujeme ich platbu za služby rozhodcov za mesiac máj na účte zväzu (termín splatnosti bol do 20. mája 2017). V prípade, že svoju faktúru už medzitým uhradili, žiadame doručiť na sekretariát kópiu ústrižku resp. výpisu z účtu do stredy 31. mája 2017 do 13,00 hodiny. V prípade, že na to pozabudli, žiadame o urýchlené uhradenie platby, nakoľko sa blíži koniec mesiaca, spojený s uzávierkou platieb a výplatným termínom pre rozhodcov a zbytočne im narastajú penále za neskoré uhradenie.
  2. V utorok 23. mája 2017 sa na ihrisku v Radvani uskutočnil medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2005. Z výberu ObFZ Banská Bystrica boli vybraní do výberu Stredoslovenského futbalového zväzu títo hráči:

    Adam Malec, Tomáš Garaj, Gabriel Kaliský, Michal Kmeť, Šimon Bálint, (všetci FK Dukla Banská Bystrica), Michal Lukáč, Nicolas Ngueyn, Matej Nosáľ (všetci ŽP Šport Podbrezová), Martin Šalko, Peter Volko, Samuel Sekáč, Adam Barbeník, Michal Hreha, (všetci FK Jupie Podlavice-Badín). Ako náhradníci pre prípad zranenia alebo nemoci vybraných hráčov boli určení z nášho výberu: Oliver Longauer (FK Dukla Banská Bystrica) a Marek Sásik (FK Jupie Podlavice-Badín).

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že letný aktív ŠTK spojený s ukončením súťažného ročníka 2016/2017 a vyžrebovaním nového súťažného ročníka sa bude konať dňa 8. júla 2017 (sobota) v jedálni Olympia pri futbalovom ihrisku v Radvani so začiatkom o 10,00 hodine.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme s odohratím MFS 21. kola II. triedy skupiny A Selce B-Baláže – Malachov dňa 2. júna 2017 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku na Balážoch.
  2. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B 16. kolo podľa článku 82/1b SP Polomka – Sihla (hostia MFS vzdali pre nedostatok zdravých hráčov), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Polomka. V zmysle článku 11/2 SP prípad odstupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Komisia mládeže oznamuje, že v stredu dňa 31. mája 2017 bude o 17,00 vo veľkej  zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov klubov ohľadne mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica v novom súťažnom ročníku 2017/2018. Hlavný bod programu bude možnosť zostavenia okresnej súťaže dorastencov a dvojičkovej súťaže žiakov (SŽ+MŽ), prípadné iné varianty súťaží žiakov.

Pozvánky na kluby, majúce mládežnícke družstvá boli zaslané mailovou poštou. Porady sa môžu zúčastniť aj kluby, ktoré momentálne nemajú žiadne mládežnícke družstvo a v budúcnosti ho plánujú mať.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-146 Juraj Vetrák, 1176942, FK Hronec, 1 stretnutie nepodmienečne od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-147 Michal Glejtek, 1174284, FK Beňuš, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  24. mája 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-148 Martin Perončík, 1174387, FK Malachov, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od  24. mája 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-149 Zdenko Muríň, 1081377, FK Horné Pršany, DK udeľuje DS 4 stretnutia nepodmienečne od  19. mája 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-150 Maroš Sobotník, 1375186, FK Ľubietová, od 19. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-151 Andrej Batis, 1208854, FK Heľpa, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-152 Andrej Piar, 1221243, FK Poniky, od 19. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-153 Marek Javorčík, 1239717, FK Slovenská Ľupča, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-154 Peter Šipoš, 1198105, FK Valaská, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-155 Matúš Ružička, 1180682, FK Michalová, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-156 Juraj Adamek, 1198101, FK Michalová, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-157 Ján Gajdoš, 1151508, FK Hronec, od 24. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-158 Milan Belko, 1102971, FK Brezno, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podmienečne upúšťa od výkonu DS (zostatok 2 stretnutia) podľa článku 41/1,2,3,4 DP s účinnosťou do 31. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-29 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Dúbravica za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 20. kolo Králiky – Dúbravica dňa 19. mája 2017.. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-30 Na návrh ŠTK DK podľa článku 12 DP ukladá pokutu pre FK Osrblie vo výške 30 € za neúčelové vyhotovenie videozáznamu (nezachytenie spornej situácie v nadstavenom čase) z MFS I. triedy 30. kolo Osrblie – Bacúch dňa 8. mája 2017. Pokuta bude zahrnutá do MZF.

D-II-31 DK na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta zväzu začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1,3a,b DP proti FK Poniky. Zároveň žiadame FK Poniky o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas a po MFS I. triedy 22. kolo Poniky – Bacúch s identifikáciou osoby, ktorá vystupovala nešportovým spôsobom voči rozhodcom stretnutia bezprostredne po jeho ukončení. Stanovisko žiadame predložiť do stredy 31. mája 2017 do 13,00 hodiny.

Zároveň predvolávame na zasadnutie DK dňa 31. mája 2017 o 14,30 hodine:

rozhodcu a AR2 stretnutia: Branislav Sáliš a Igor Marko;

delegát zväzu: Ján Uhrín;

hlavného usporiadateľa stretnutia: Ľubomír Hrčka

prezidenta FK Poniky: Roman Resl.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Zároveň podľa článku 43/1,2,4 DP ukladá DK ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu do priestoru šatní nepovolaným osobám, ktoré nezabezpečujú priebeh futbalového stretnutia. Zákaz vstupu sa vzťahuje aj na priestory kabín rozhodcov.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).