Úradná správa č.  4, v Banskej Bystrici, 05.08.2022

Správy zo sekretariátu:

1. Na základe odstúpenia mužstva FK Sokol Nemecká zo súťaže 7. liga pred začatím ročníka 2022/2023 VV ObFZ BB hlasovaním „per rollam“ rozhodol o zaradení TJ Slovan Malachov do 7. ligy a doplnení účastníkov na 14 družstiev a tým pádom schválenie 14 družstiev aj v 8. lige. Na základe uvedeného bolo urobené nové vyžrebovanie súťaží. Keďže počet družstiev v 8. lige klesol na štrnásť VV ObFZ BB rozhodol hlasovaním „per rollam“, že víťaz 8. ligy (II. triedy) v kategórii dospelých má právo priameho postupu do I. triedy pri splnení podmienok stanovených Súťažným poriadkom a týmto rozpisom. Ak na postupovom mieste skončí „B družstvo“ a nebude môcť postúpiť, kvôli tomu, že by bolo zaradené do 7. ligy (I. triedy) spolu s „A družstvom“ ponúkne sa postup družstvu umiestnenému na druhom mieste. Z tohto dôvodu sa upravoval aj rozpis MFS 2022/2023 čl. 16 Postup a zostup.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Na základe odstúpenia mužstva FK Sokol Nemecká zo súťaže 7. liga pred začatím ročníka 2022/2023 VV ObFZ BB hlasovaním „per rollam“ rozhodol o zaradení TJ Slovan Malachov do 7. ligy a doplnení účastníkov na 14 družstiev a tým pádom schválenie 14 družstiev aj v 8. lige. Na základe uvedeného bolo urobené nové vyžrebovanie súťaží. Keďže počet družstiev v 8. lige klesol na štrnásť VV ObFZ BB rozhodol hlasovaním „per rollam“, že víťaz 8. ligy (II. triedy) v kategórii dospelých má právo priameho postupu do I. triedy pri splnení podmienok stanovených Súťažným poriadkom a týmto rozpisom. Ak na postupovom mieste skončí „B družstvo“ a nebude môcť postúpiť, kvôli tomu, že by bolo zaradené do 7. ligy (I. triedy) spolu s „A družstvom“ ponúkne sa postup družstvu umiestnenému na druhom mieste. Z tohto dôvodu sa upravoval aj rozpis MFS 2022/2023 čl. 16 Postup a zostup.

2. Potvrdzujeme súpisku A družstiev, ktoré majú v súťažiach ObFZ svoje B družstvo dospelých (Šalková, Selce-Baláže, T.Č.Balog, Sl. Ľupča).

3. Schvaľujeme dohodu o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2022/2023:

FK 09 Bacúch – TJ Tatran Polomka U13 – I. trieda ml. žiaci

4. Z dôvodu nízkeho stavu počtu rozhodcov sa menili časy zápasov v jednotlivých kolách 7. ligy a 8. ligy. Preto upozorňujeme futbalové kluby na zmeny hracích časov, ktoré sú uvedené v Rozlosovaní 2021/2022 zverejnenom na internetovej stránke ObFZ BB v časti Rozpis súťaží a tiež budú priebežne upravené v ISSF.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Oznamujeme všetkým FK, že súťaž dorastu je pripravená pre vyžrebované v ISSF, sú  zohľadnené aj požadované trvalé zmeny /výnimky HD, HČ, HP. Žiadame o kontrolu, v prípade nezrovnalostí kontaktovať priamo správcu súťaží na vladimirremeselník@gmail.com do 02.08.2022.

Konfigurácia súťaže  MO U19- Zvolen (Banská Bystrica) 2022/2023:

Účastníci: 1. TJ Družstevník Bzovík, 2. OZ OFK Sebechleby, 3. TJ Sokol Medzibrod, 4. FK 1928 Jasenie,  5. TJ Tatran VLM Pliešovce,  6. TJ Družstevník Látky, 7. ŠK Hrochoť, 8. FK Podkonice, 9. TJ ŠK Sokol Jakub, 10. OŠK Dobrá Niva

– 10. účastníkov, základná časť  18 kôl, D – V,  hrací deň: SO, hrací čas: 10:00, zápisy pre laikov

– predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023 je 27.08.2022

Trvalé výnimky: Bzovík NE predzápas dospelí 3 hod pred UHČ dospelí,  Sebechleby SO 14:30,

Medzibrod SO14:30,  Pliešovce SO predzápas dospelí 2,5hod pred UHČ,

Látky SO predzápas dospelí 2,5hod pred UHČ, Hrochoť SO 14:00,

Podkonice ihrisko Braväcovo,  Dobrá Niva NE predzápas dospelí 3 hod. pred UHČ dospelí

2. Predkladáme na prípadné pripomienkovanie futbalovým klubom návrh ŠTK a KM konfiguráciu mládežníckych súťaží v ročníku 2021/2022.

Starší žiaci U15:

Účastníci: Podkonice, Poniky, Heľpa, Sl. Ľupča

Súťaž by sa odohrala šesťkolovo – začiatok: 4. 9.2022, koniec jesennej časti súťaže 23.10.2022 + vložené kolo 15. 9.2022 – 9 zápasov;

Jarná časť súťaže: začiatok  16.4.2023, ukončenie 11.6.2023 – 9 zápasov.

Mladší  žiaci U13:

Začiatok 3.9.2022, hrací deň sobota – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

Skupina A: Brezno B, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Bacúch, Heľpa, Valaská

Skupina B: Sásová, Ľubietová, Badín, Jakub, Podkonice, Sl. Ľupča

Súťaž by sa odohrala trojkolovo, t.j. 15 zápasov

Začiatok  jesennej časti 3.9.2022, ukončenie jesennej časti 23.10.2022

Začiatok  jarnej časti 15.4.2023, ukončenie jarnej časti 17.6.2023

Prípravka U11:

Termíny stretnutí v jednotlivých skupinách:

Jesenná časť súťaže: 3.9.2022, 10.9.2022, 17.9.2022, 24.9.2022, 1.10.2022 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Jarná časť súťaže: 22.4.2023, 29.4.2023, 6.5.2023, 13.5.2023, 20.5.2023 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Prípadne ešte dňa 3.6.2023 –  finálový turnaj za účasti víťazov skupín o konečné umiestnenie (o mieste konania finálového turnaja bude rozhodnuté po spoznaní finálových účastníkov).

Účastníci:

Skupina A: Heľpa, Beňuš, Osrblie, Polomka

Skupina B: Part. Č. Balog A, Part. Č. Balog B, Brezno A, Brezno B, Michalová

Skupina C: Valaská, Jasenie, Medzibrod, Brusno

Skupina D: Ľubietová, Slovenská Ľupča, Priechod, Poniky, Podkonice

Skupina E: Šalková A, Šalková B, Šalková C, Selce A, Selce B

Skupina F: Badín A, Badín B, Jakub, Sásova

Prípravka U9: V prípade záujmu klubov by sa otvorila aj súťaž U9 pre mladšie ročníky, ktorá by sa hrala rovnakým spôsobom ako U11. V prípade záujmu o túto súťaž žiadame FK kontaktovať Romana Patráša zodpovedného za úsek mládeže, prípadne sekretára ObFZ BB.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-1-1 Na základe žiadosti o udelenie pokuty od Peter Nesteš, 1149875, FK Podkonice B – Lučatín, DK menovanému uvoľňuje činnosť dňom 03.08.2022 určením pokuty 20.-€. Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-2 Pokračovanie výkonov trestov DS dňom 03.08.2022:

– Peter Zehnal, 1198556, FK Priechod 1 SN

– Matej Lacko, 1351451, FK Brusno 1 SN

– Samuel Ľupták, 1281116, FK Jasenie 1 SN

– Adam Šimiak, 1316951, FK Riečka 1 SN

– Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová do 24.08.2022

– Martin Berčík, 1116730, FK Michalová do 24.08.2022

Najbližšie zasadnutie DK bude 10.08.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Upozorňujeme R a DZ aby si uhradili členské poplatky v ISSF – Môj účet, vygenerovali faktúra a uhradili členské.
  2. Upozorňujeme R a DZ aby si skontrolovali platnosť svojich RP pripadne vyžiadali nový platný.
  3. Do pozornosti klubom, R a DZ: PF Pravidlo III. Hráči – bod 2 Počet náhradníkov – Strieda sa max. max. 5 hráčov v troch prerušeniach pre jedno družstvo. Striedanie v polčasovej prestávke sa nezapočítava do prerušenia ohľadom striedania. Spoločné striedanie oboch družstiev v jednom čase sa počíta každému družstvu samostatne.
  4. Krupík od 3.7. 2022 PN.
  5. Kontakty na R z ObFZRS: Hodoň Martin, e.mail: martin.hodon@centrum.sk, mob.: 0908/437853, Kriak Zdenko, e.mail: zkriak@gmail.com, mob.: 0908/486345, Kuzma Norbert, e.mail: nkuzma2003@gmail.com, mob.: 0950/699651, Šupka Miloslav, e.mail.: supka.miloslav@gmail.com, mob.: 0904/0118O4. Vývlek Ján, e-mail.: vyvlek.jan@gmail.com, mob.: 0907/232195
  6. Zmeny v DL č.1:
  7. liga.: Ľubietová – Heľpa (Majer M. za Krupíka)

Podkonice B – Malachov (Sojka – Kubančík)

T.Č. Balog – Michalová (Majer  I. – Kuzma)

Beňuš – Poniky (AR 1 Schober za Kamenského)

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

Na základe hlasovania VV ObFZ BB „per rollam“ dávame na vedomie.

  1. Na základe žiadosti TJ Slovan Malachov TMK udeľuje výnimku pre povinnosť uvádzať kvalifikovaného trénera v jesennej časti ročníka 2022/2023 vzhľadom na mimoriadnu situáciu (klub sa stal účastníkom 7. ligy minulý týždeň) a taktiež vzhľadom na včasné podanie žiadosti s vecným odôvodnením.
  2. TMK udeľuje výnimku klubom 8.ligy pre povinnosť uvádzať kvalifikovaného trénera v jesennej časti ročníka 2022/2023 vzhľadom na vzniknutú situáciu a covidom ovplyvnenú dobu (nižší počet nových školení UEFA GR C v BB a okolí v minulom období). Zároveň ale FK upozorňujeme, že majú pol sezóny na prípravu, teda nájdenie si vhodného trénera, vyškolenie si trénera, prípadne rekvalifikovať si trénera. V jarnej časti toto previnenie bude podstupené riadne na DK.