Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 10.8.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Schvaľujeme súpisku FK Tatran Čierny Balog A družstvo bez pripomienok.

Na základe správy delegáta zo stretnutia II. triedy skupiny B 1. kolo Pohorelá – Beňuš upozorňujeme FK Pohorelá na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ pre sezónu 2018/2019 kapitola Športovo – technické zásady, časť ihriská. Na striedačkách a v ich okolí sa môžu pohybovať len osoby, uvedené v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme futbalové kluby na dodržiavanie hracieho času začiatkov MFS, ktoré sú uvedené v Rozpise súťaží ObFZ pre nový súťažný ročník 2018/2019.

Oznamujeme klubom predbežné vyžrebovanie mládežníckych súťaží:

Prípravka bude rozdelená do 4 skupín, kde odohrajú 4 turnaje na jeseň a 4 turnaje na jar.

Skupina A: TJ Tatran Polomka, ŠK Partizán Čierny Balog A, ŠK Partizán Čierny Balog B, OFK Slovan Valaská;

Skupina B: FK-34 Brusno-Ondrej, FK Baník Ľubietová, TJ Sokol Medzibrod, OFK Slovenská Ľupča

Skupina C: ŠK Selce, FK Šalková, FK Podkonice, ŠK Obecný podnik lesov Poniky;

Skupina D: TJ ŠK Sokol Jakub, ŠK Sásová, ŠK Badín.

Termíny turnajov:

Jeseň: 8.9.2018, 22.9.2018, 6.10.2018, 20.10.2018, prípadne iné po dohode klubov.

Jar: 20.4.2019, 4.5.2019, 18.5.2019, 25.5.2019, prípadne iné po dohode klubov.

Keďže nám chýba ešte jeden účastník do skupiny D, kde sú len tri kluby, v hre je aj alternatíva 3 skupín s piatimi účastníkmi, s tým, že FK-34 Brusno-Ondrej by bolo presunuté do skupiny A. Do skupiny B by boli presunuté ŠK Selce, FK Podkonice a zvyšný dvaja členovia skupiny C FK Šalková, ŠK Obecný podnik lesov Poniky by sa spojili so skupinou D.

Skupina A: TJ Tatran Polomka, ŠK Partizán Čierny Balog A, ŠK Partizán Čierny Balog B, OFK Slovan Valaská, FK-34 Brusno-Ondrej

Skupina B:  FK Baník Ľubietová, TJ Sokol Medzibrod, OFK Slovenská Ľupča, ŠK Selce, FK Podkonice

Skupina C: FK Šálková, ŠK Obecný podnik lesov Poniky, TJ ŠK Sokol Jakub, ŠK Sásová, ŠK Badín.

Mladší žiaci budú rozdelený do 2 skupín, kde by sa súťaž odohrala 4-kolovo.

Skupina A: FK 09 Bacúch, ŠK Partizán Čierny Balog, OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa, FK Sokol Braväcovo;

Skupina B: ŠK Selce, FK Podkonice, TJ ŠK Sokol Jakub, TJ Sokol Medzibrod, OFK Slovenská Ľupča.

Jesenná časť je naplánovaná od 8.9.2018-27.10.2018 – 8 kôl, jarná časť by sa odohrala v termíne od 30.3.2019-15.6.2019 – 12 kôl. Hrací deň by bola sobota, prípadne môžu kluby po dohode odohrať ľubovoľný deň v tom týždni.

Starší žiaci pri šiestich účastníkoch FK 1928 Jasenie, TJ Sokol Medzibrod, ŠK Obecný podnik lesov Poniky, FK Sokol Braväcovo, ŠK Selce, ŠK Badín budú hrať 3-kolovo. Jesenná časť je naplánovaná od 9.9.2018-21.10.2018 – 7 kôl, jarná časť by sa odohrala v termíne od 14.4.2019-2.6.2019 – 8 kôl. Hrací deň nedeľa o 10:00 hod..

Žiadame o vyjadrenie klubov k rozpisu mládežníckych súťaží, prípadne iné návrhy k súťažiam na mail sekretariátu ObFZ (obfzbb1@gmail.com), alebo mail predsedu KM u.zdeno@gmail.com). Komisia ŠTK KM sa bude novými návrhmi zaoberať a prispôsobí súťaže k väčšinovému názoru klubov. Taktiež žiadame kluby o zasielanie pripomienok a podnetov, aby sme Vám mohli vyjsť v ústrety pri práci s mládežou, rozšíriť členskú základňu klubov a skvalitniť mládežnícke súťaže v termíne do najbližšieho zasadnutia komisie t. j. v stredu 15. augusta o 15,00 hodine.

Žiadane kluby aby si v ISSF pri nomináciách na MFS doplnili členov realizačného tímu (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, videotechník, … . ).

Upozornenie: Žiadame kluby na včasné uzavretie nominácii súpisiek hráčov pred MFS, nakoľko povinnosť R je uzavrieť nominácie najneskôr 20 minút pred MFS.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-6 MartinBerčík, 1116730, FK Pohronská Polhora, od 8. augusta2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-7 DK na základe zápisu delegáta zo stretnutia Pohorelá – Beňuš udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) pre: Marek Pokorný, 1259106, FK Pohorelá, na 3 týždne nepodmienečne od 8. augusta 2018 podľa článku 47/2b DP za porušenie článku 47/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-8 DK na základe zápisu delegáta zo stretnutia Pohorelá – Beňuš anuluje udelenú žltú kartu hráčovi: Peter Šperka, 1275902, FK Beňuš.

Na návrh KR udeľuje DK podľa článku 16/1 DP DS 1 stretnutie nepodmienečnezákazu výkonu funkcie rozhodcu pre: Adrián Faško, 1272267, za porušenie článku 63/1 a Rozpisu súťaží ObFZ článok 15 od 8. augusta 2018. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bude rozhodcovi stiahnutý z mesačnej odmeny vo výplate za mesiac august 2018.

Na návrh KR udeľuje DK podľa článku 16/1 DP DS 1 stretnutie nepodmienečne zákazu výkonu funkcie delegáta zväzu pre: Ján Sitarčík, 1312737, za porušenie článku 63/1 a Rozpisu súťaží ObFZ článok 15 od 8. augusta 2018. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bude delegátovi stiahnutý z mesačnej odmeny vo výplate za mesiac august 2018.

Na základe správy delegáta zo stretnutia Pohorelá – Beňuš zo dňa 5. augusta 2018 upozorňuje FK Pohorelá podľa článku 9/1a a 57/2 DP za porušenie článku 57/1c DP. V prípade opakovania uvedených nedostatkov DK pristúpi k uloženiu pokuty podľa článku 12 DP. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-9 Ján Matyó, 1069674, FK Hiadeľ, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu trestu, udeleného pod bodom D-I-140 a vzhľadom na povahu previnenia so zmenou trestu nesúhlasí. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie rokovanie DK sa uskutoční v stredu 15. augusta 2018 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Žiadame R a DZ, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok, aby tak urobili, čo najskôr.

Do pozornosti pre R a DZ: E-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia: kr.obfzbb@gmail.com + ostáva v platnosti aj e-mail: jozefmedved@azet.sk.

Dôrazne upozorňujem R na kompletné vyplňovanie ZoS (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, hlásateľ, videotechník, HÚ,  oneskorený začiatok MFS + odôvodnenie, uzavretie ZoS doma po stretnutí + odôvodnenie). Pri opakovaných nedostatkoch budeme postupovať v zmysle Zásad pre činnosť.

Zmeny v DL č.2:

Brezno – Priechod (Chládek – Bošeľa, Krupík – Uhrín)

Valaská – Braväcovo  (Čutka – Chládek, Bošeľa – Uhrín)

Strelníky – Hronec (Bambušek – Vanka, Fuchs)

Brusno – Lučatín (Matušík – Kamenský – Kotrán)

Mičiná – Dúbravica 10.8. (Gemzický – Kamenský, Fuchs)

Beňuš – Polomka (Gemzický – Medveď, Čupka)

Pozastavenie delegácie: od 8.8. 2018 na 1. MFS R – Faško a DZ Sitarčík (Tatran Č. Balog – Poniky) – neoprávnené čerpanie čakacej doby zo strany delegovaných osôb.

Trénersko – metzodická komisia – predseda Marek Jaobko

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda – štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.