Úradná správa č. 37, v Banskej Bystrici, 03.05.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. 1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– I. trieda st. žiaci U15 13. kolo Heľpa – Podkonice „A“ dňa 08.05.2024 (streda) o 10:00 hod. na ihrisku FK Heľpa,

2. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-66 Róbert Hermánek, 1168308, FK Tajov od 30.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-67 Peter Šperka, 1275902, FK Beňuš od 30.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D1-22 Matej Pavúk, 1269426, FK Michalová od 30.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-2-22 DK na základe podnetu R Slavomíra Pôbiša a zápisu z MFS 14. kola U19 Heľpa – Jasenie ukladá podľa čl. 57/2 DP v súbehu s čl. 12/6 DP pokutu ŠK Heľpa 50.-€ za porušenie čl. 57/1a DP. Pokuta a poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-23 Na základe podnetu ŠTK berie na vedomie podnet ohľadom nedostatočného nahratia videozáznamu TJ ŠK Hronec a TJ Slovan Michalová. Dôrazne upozorňuje dotknuté FK v zmysle čl. 10/1,2,3 DP na dôsledné nahrávanie videozáznamov z MFS a RMFS ObFZ BB. V prípade opakovania sa nedostatku DK pristúpi k prísnejším sankciám.

D-1-69 Walter Poliak, 1075170, FK Poniky – tréner. DK podľa čl. 47/2a DP udeľuje DS 2 týždne nepodmienečne za porušenie čl. 47/1a DP s použitím čl. 36/2a DP do 02.05.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-70 Roman Resl, 1329319, FK Poniky – lekár. DK dôrazne upozorňuje v zmysle čl.10/1,2,3 DP na nevhodné správanie voči delegovanej osobe po MFS 17. kola 7. ligy Poniky – Valaská zo dňa 14.04.2024. V prípade opakovania sa nedostatku DK pristúpi k prísnejším sankciám. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-24 DK ukladá FK Poniky pokutu vo výške 50.-€ za nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 17. kola 7. ligy Poniky – Valaská v zmysle čl. 60g SP a čl. 57/1a DP v súbehu s čl. 12/6 DP. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 07.05.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 21 + dohrávky 08.05.2024:

7. liga:

– Malachov – T.Č. Balog „B“ 05.05.2024 o 16:30 hod. (Páleš – Majer M., Oláh) – nová

– Poniky – Jasenie 05.05.2024 o 13:30 hod. (Páleš – Majer M., Oláh) – nová

– Podkonice „B“ – Hronec 08.05.2024 o 12:00 hod. (Kubančík – Kaliský, Kostelný – Sitarčík)

– S. Ľupča „B“ – Michalová 08.05.2024 o 16:30 hod. (Pôbiš S. – Jagerčík, Roštár)

Dorast U19:

– Badín -Podkonice 08.05.2024 o 14:00 hod. (Gajdoš – Fuchs)

Jasenie – RSC HA BB „C“ 08.05.2024 o 14:00 hod. (Bošeľa – Kubíni)

St.žiaci U15:

Badín – Osrblie 05.05.2024 o 10:30 hod. (Bezdeka za Rybára)

S. Ľupča – Braväcovo 08.05.2024 o 13:30 hod. (Ferenc – Fajčík)

Jakub – Osrblie 08.05.2024 o 10:00 hod. (Maruniak – Boor)

Heľpa – Podkonice „A“ 08.05.2024 o 10:00 hod. (Čupka – Bubelíni) – zmena termínu MFS

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Fajčík, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

RČ: Kriak

Upozorňujeme R, že pokiaľ nebudú mať splnené všetky povinnosti voči ObFZ, tak im bude pozastavené vyplácanie odmien.

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

4. Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu:

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.

Všetci záujemcovia o Licenciu „A“, resp. „P“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia „A“ – čl.3, bod 1, Licencia „P“ – čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

– prehlásenie o bezúhonnosti,

– potvrdenie o zdravotnom stave,

– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní („A“ Licencia – postačuje stredné vzdelanie, „P“ Licencia – úplné stredné vzdelanie) – iba noví uchádzači.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C / C licencie v rozsahu 5 hodín v pondelok 03.júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihlášku na seminár nájdete na stránke ssfz.sk / aktuality.