Úradná správa č.  37, v Banskej Bystrici, 19.05.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme futbalovým klubom a športovej verejnosti, že od 01.05.2023 bude internetová stránka www.obfzbb.sk zrušená. Všetky potrebné údaje, výsledky, dokumenty, správy bude možné nájsť na tejto internetovej stránke. Zároveň oznamujeme, že oficiálny mail sekretariátu ObFZ BB je: obfzbb@futbalsfz.sk.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– 8. ligy 22. kolo Šalková „B“ – Harmanec dňa 20.05.2023 (sobota) o 15:30 hod. na ihrisku FK Šalková,

– 8. ligy 25. kolo Riečka – Tajov dňa 11.06.2023 (nedeľa) o 14:00 hod. na ihrisku FK Riečka.

2. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

I. trieda dorast U19 – ZV, BB

1. Komisia mládeže – KM – predseda  Vladimír Remeselník

1. KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS:

— 04.06.2023, 10:00, NE ,17.kolo, MO U19 – Zvolen, FK Podkonice – TJ Družstevník Bzovík, zmena termínu

4. KM odkladá MFS:

– 20.05.2023,10:00, SO ,15.kolo, MO U19 – Zvolen, ŠK Hrochoť–TJ ŠK Sokol Jakub, nespôsobilá HP, odložené na neurčito

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-79 Matej Vaník, 1150734, FK Podkonice „B“ od 17.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-80 Ivan Klinčík, 1167938, FK Pohronská Polhora 2 SN od 17.05.2023 podľa čl. 49/2a DP za porušenie čl. 49/1a DP (držanie súpera rukou mimo pokutového územia vo vyloženej gólovej príležitosti). Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-81 Lukáš Koppa, 1358844, FK Strelníky od 17.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-82 Samuel Strýček, 1351820, FK Brusno od 17.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-83 Martin Loučka, 1364625, FK Podkonice B od 10.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-84 Pavol Giertl, 1270358, FK Heľpa DK na základe písomných vyjadrení rozhodcov a delegáta stretnutia a vlastného zistenia udeľuje DS podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP s použitím čl. 36/2a,b DP 4 týždne nepodmienečne od 23.05.2023 do 20.06.2023 (hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe s použitím vulgarizmov v stretnutí 20. kola Heľpa – Valaská). Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK na základe upozornenia uvedeného v ÚS č. 5 a ÚS č. 34 ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 a čl. 64/1b DP:

– FK Selce B – Baláže – 21. kolo (vedúci mužstva) – 40.-€

Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 24.05.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č.22:

I.tr. dorast MO 19 20.5. : Hrochoť – Jakub – odložené pre nespôsobilosť HP na neurčito.

II. LSŽ U15/13 21.5. o 10,00/11,45: Brezno – Sliač /UT Kaufland/.

– 8. ligy 22. kolo dňa 20.05.2023 (sobota) – zrušené

2. Záujemcovia o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052. Záujemcovia kontaktujte p.Erika Gemzického na mobil: 0915565244 e-mail: erik1gemzicky@gmail.com.

Doplnenie nominačnej listiny R:

Ján Oláh, 974 01 B. Bystrica – Majerská cesta 65, mob.: 0949379036, e-mail: janolah1712296@gmail.com,

Radomír Maruniak, 974 11 B. Bystrica – Starohorská 70, mob.: 0902746575, e-mail:radkisln4@gmail.com.