Úradná správa č. 37, Banská Bystrica, 26. 6. 2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby, že sa blíži uzávierka prihlášok do súťaží ObFZ Banská Bystrica, ktorá je stanovená 30. júna 2020 do 24,00 hodiny u súťaží dospelých.

Aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Upozorňujeme však, aby futbalové kluby nezabudli uviesť do prihlášky aj svoje výnimky ÚHČ, pretože tie na rozdiel od pridelených čísiel sa neprenášajú automaticky z minulého súťažného ročníka.

Pridelené čísla pre nový súťažný ročník 2020/2021:

Prvá trieda: 1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Nemecká, 5 – Beňuš, 6 – Lučatín, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Hronec, 10 – Valaská 11 – Brusno, 12 – Braväcovo, 13 – Strelníky, 14 – Poniky.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dúbravica, 4 – Šalková B, 5 – Staré Hory, 6 – Riečka, 7 – Harmanec, 8 –Selce B-Baláže,, 9 – voľné číslo, 10 – Mičiná, 11 – Hiadeľ, 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Rakytovce B.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohronská Polhora, 2 – Tatran Čierny Balog B, 3 – Dolná Lehota, 4 – Polomka, 5 – Michalová, 6 – Pohorelá, 7 – Braväcovo B.

Futbalové kluby vyznačené zvýrazneným písmom sa už do nového súťažného ročníka 2020/2021  prihlásili. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zainteresovaných futbalových klubov.

V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré vedia, že v sezóne 2020/2021 budú mať nejaké mládežnícke družstvo, aby ho bez zbytočného čakania prihlásili do súťaží ObFZ. Po skúsenostiach s predchádzajúcimi sezónami, keď veľa klubov otáľalo s prihlásením, lebo bolo málo prihlásených družstiev, tak sa nakoniec neprihlásili ani tí, čo by družstvo v určitej vekovej kategórii vedeli zostaviť. Preto žiadame futbalových funkcionárov, aby nečakali s prihláškou do posledného možného termínu a prihlásili sa do súťaže čím skôr, aby aj komisia mládeže mala dostatok času na prípravu súťaží. U mládežníckych družstiev sa na rozdiel od súťaží dospelých čísla z minulej sezóny automaticky neprenášajú, ale súťaže sa budú žrebovať nanovo. Princíp súťaží zostane nezmenený – dorast, starší žiaci a mladší žiaci odohrajú svoju súťaž klasickým vyžrebovaním doma – von každý s každým, súťaž prípraviek sa odohrá ako po minulé roky turnajovým spôsobom.

Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica je stanovená do 15. júla 2020 do 24,00 hodiny.

Zoznam dosiaľ prihlásených družstiev:

Dorast U19:  Brusno B, Polomka, Badín, Hrochoť, Selce.

Starší žiaci U15: Jakub, Badín.

Mladší žiaci U13: Badín, Jakub, Slovenská Ľupča.

Prípravky U11: Brusno, Jupie FŠMH B, Šalková A, Šalková B, Ľubietová, Badín, Slovenská Ľupča, Selce.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ BB sa uskutoční dňa 31.7.2020.

Všetkým R a DZ budú rozposlané pozvánky s programom a miestom konania prostredníctvom mailu.