Úradná správa  č. 37, v Banskej Bystrici, 20. 4. 2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Vzhľadom k akútnemu a dlhodobému nedostatku rozhodcov a na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ bude ŠTK v každom kole nariaďovať určitý počet stretnutí (maximálne tri) na nedeľu so začiatkom o 10,30 hodine, prípadne na iný čas mimo ÚHČ.

Na základe bodu číslo 1 nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 19. kolo Nemecká – Valaská v nedeľu 29. apríla 2018 o 10,30 hodine; MFS II. triedy skupiny A 19. kolo Hiadeľ – Selce B-Baláže v nedeľu 29. apríla 2018 o 10,30 hodine; MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Dolná Lehota – Beňuš v nedeľu 29. apríla 2018 o 10,30 hodine.

Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy  21. kolo Hronec – Osrblie dňa 13. mája 2018 o 14,30 hodine a MFS I. triedy 21. kolo Brezno – Tatran Čierny Balog dňa 13. mája 2018 o 17,30 hodine.

Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 19. kolo Braväcovo – Poniky dňa 3. júna 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine na ihrisku v Braväcove.

Upozorňujeme kluby II. triedy skupiny A že na základe SP plánuje ŠTK nariadiť posledné dve kolá súťaže v jednotnom termíne v nedeľu so začiatkom o 10,30 hodine. Prípadné dohody futbalových klubov bude ŠTK akceptovať len pod podmienkou predohratia stretnutia.

Na základe Rozpisu súťaže článok 9 – preverovanie oprávnenosti štartu hráčov v MFS bod G žiadame ŠK Selce B – Baláže o predloženie tlačiva o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii týchto hráčov: Miroslav Komora, 1281783, Marwan Mohamed Lasheen, 1281827 a Jozef Strečok, 1280630 v termíne do 25. apríla 2018 do 15,00 hodiny. V prípade nepredloženia uvedených tlačív bude ŠTK postupovať v zmysle príslušných článkov Súťažného poriadku.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-94 Martin Auxt, 1171041, FK Brezno, od 18. apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-95 Peter Belko, 1119617, FK Mičiná, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od  18. apríla 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-96 Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, DK udeľuje DS 6 stretnutí  nepodmienečne od 18. apríla 2018 podľa článku 48/2b DP s použitím článku 36/2a DP (priťažujúce okolnosti) za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-97 Maroš Kútik, 1183784, FK Šalková B, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 18. apríla 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-98 Mário Nepšinský, 1066477, FK Pohronská Polhora, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 18. apríla 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-99 Peter Šebeš, 1230000, FK Brusno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 18. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-100 Michal Kováčik, 1126906, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 18. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-101 Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie zostatku trestu v zmysle článku 41/1,2 DP a s použitím článku 36/1b,d DP  súhlasí so zmenou trestu (2 stretnutia) s podmienečným odkladom do 30. novembra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-102 Miroslav Bartoš, 1267761, FK Slovenská Ľupča, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie zostatku trestu v zmysle článku 41/1,2 DP a s použitím článku 36/1b,d DP  súhlasí so zmenou trestu (1 stretnutie) s podmienečným odkladom do 31. augusta 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-103 DK začína disciplinárne konanie na základe zistení ŠTK v zmysle článku 71/1,3b a 7 voči hráčom FK Selce B-Baláže:: Miroslav Komora, 1281783, Marwan Mohamed Lasheen, 1281827 a Jozef Strečok, 1280630 a predbežným opatrením DK dňom 18. apríla 2018 pozastavuje športovú činnosť až do vyriešenia (za dorast ŠK Selce menovaní hráči môžu nastúpiť).

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v DL č. 18 (18.k) 21.-22.4. 2018:

Podkonice – Slov. Ľupča SO (Schober za Verdžáka AR 2)

Jasenie – Polomka SO (Ondruš za Godála AR)

Pohorelá – Braväcovo NE (AR – Kamenský za Roštára AR)

Strelníky – Poniky NE (Chládek – Bošeľa – Sitarčík)

Hronec – Brusno NE (Faško – Kliment)

Malachov  – Harmanec (Vanka AR)

Mládežnícke stretnutie  SsFZ:

II. liga dor. sk C : Hrochoť – Brezno 25.apríla/streda/ 2018 o 17,00 (Kamenský – Godál)

Upozornenie pre DZ:

Upozorňujeme DZ na povinnosť zahliadnutia videa zo MFS v prípade spornej situácie: (PK, ČK, HMN, Gól – neuznanie regulárneho či uznanie neregulárneho.  Postup popísať v správe DP, DS. Za nerešpektovanie tohto nariadenie bude DZ potrestaný v zmysle zásad pre činnosť DZ.

Upozornenie pre R:

Upozorňujeme R na dôsledné vypisovanie v ZoS členov RT, ktorí sa nachádzajú na lavičke náhradníkov alebo podieľajú na organizácii MFS. /tréner, asistent, vedúci, doktor, masér, zdravotník, HÚ, videotechnik, ÚS, hlásateľ./ Na správne uvedenie skutočného  začiatok MFS. /viď. časový cyklus ISSF./ + odôvodnenie neskorého začiatku MFS.

Upozorňujeme R na včasné ospravedlnenie sa na MFS  najneskôr v pondelok do 12.00 hod. Po tomto termíne bude KR postupovať v zmysle RS.