Úradná správa č. 36, v Banskej Bystrici, 19.6.2020

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

V utorok 9. júna 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica, na ktorom boli prerokované a schválené dôležité uznesenia ohľadne nadchádzajúceho súťažného ročníka.

  • aktív ŠTK a KM a prípadná konferencia zväzu pred štartom nového súťažného ročníka 2020/2021 sa neuskutoční. Futbalovým klubom ostávajú pridelené rovnaké štartovné čísla ako mali v minulom súťažnom ročníku (viac o tom v správach ŠTK)
  • štart nového súťažného ročníka je naplánovaný na prvý augustový víkend, aby sedela nadväznosť na vyššie futbalové súťaže SsFZ, jesennú časť začíname v nedeľu 2. augusta 2020 (prípadne v sobotu pre kluby, ktoré budú mať udelenú výnimku ÚHČ).
  • VV odsúhlasil pre nový súťažný ročník polovičné štartovné pre futbalové kluby, keďže jarná časť ročníka 2019/2020 sa neodohrala a bola z vyššej moci zrušená. Pre kluby prvej triedy bude výška štartovného v sume 50 € a pre kluby druhej triedy bude štartovné vo výške 32,50 €.
  • VV navrhol disciplinárnej komisii, aby nevykonané disciplinárne sankcie, ktoré boli počas zimnej prestávky prerušené a v jarnej časti sa nemohli vykonať pre zrušenie ročníka, boli anulované. DK sa týmto návrhom bude zaoberať na svojom prvom zasadnutí pred štartom nového súťažného ročníka.
  • vrátenie matričných poplatkov futbalovým klubom za hráčov, ktorých transfer (prestup s obmedzením) bol schválený v zimnom registračnom období (1. 1. – 31. 3. 2020) a ktorých uplatnenie bolo rozhodnutím o zrušení súťaží zmarené.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby, že v systéme ISSF sú otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2020/2021, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15, U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 30. júna 2020 do 24,00 hodiny u súťaží dospelých

Z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach, vedenie ObFZ rozhodlo ponechanie počtu družstiev v súťažiach ObFZ dospelých aj pre súťažný ročník 2020/2021. Z tohto dôvodu sa aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Upozorňujeme však, aby futbalové kluby nezabudli uviesť do prihlášky aj svoje výnimky ÚHČ, pretože tie na rozdiel od pridelených čísiel sa neprenášajú automaticky z minulého súťažného ročníka.

Pridelené čísla pre nový súťažný ročník 2020/2021:

Prvá trieda: 1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Nemecká, 5 – Beňuš, 6 – Lučatín, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Hronec, 10 – Valaská 11 – Brusno, 12 – Braväcovo, 13 – Strelníky, 14 – Poniky.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dúbravica, 4 – Šalková B, 5 – Staré Hory, 6 – Riečka, 7 – Harmanec, 8 –Selce B-Baláže,, 9 – voľné čáslo, 10 – Mičiná, 11 – Hiadeľ, 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Rakytovce B.

V prípade neprihlásenia sa FK Hiadeľ, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohronská Polhora, 2 – Tatran Čierny Balog B, 3 – Dolná Lehota, 4 – Polomka, 5 – Michalová, 6 – Pohorelá, 7 – Braväcovo B.

V prípade neprihlásenia sa FK Pohorelá, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Futbalové kluby vyznačené zvýrazneným písmom sa už do nového súťažného ročníka 2020/2021  prihlásili. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zainteresovaných futbalových klubov.

V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré vedia, že v sezóne 2020/2021 budú mať nejaké mládežnícke družstvo, aby ho bez zbytočného čakania prihlásili do súťaží ObFZ. Po skúsenostiach s predchádzajúcimi sezónami, keď veľa klubov otáľalo s prihlásením, lebo bolo málo prihlásených družstiev, tak sa nakoniec neprihlásili ani tí, čo by družstvo v určitej vekovej kategórii vedeli zostaviť. Preto žiadame futbalových funkcionárov, aby nečakali s prihláškou do posledného možného termínu a prihlásili sa do súťaže čím skôr, aby aj komisia mládeže mala dostatok času na prípravu súťaží. U mládežníckych družstiev sa na rozdiel od súťaží dospelých čísla z minulej sezóny automaticky neprenášajú, ale súťaže sa budú žrebovať nanovo. Princíp súťaží zostane nezmenený – dorast, starší žiaci a mladší žiaci odohrajú svoju súťaž klasickým vyžrebovaním doma – von každý s každým, súťaž prípraviek sa odohrá ako po minulé roky turnajovým spôsobom.

Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica je stanovená do 15. júla 2020 do 24,00 hodiny.

Zoznam dosiaľ prihlásených družstiev:

Dorast U19:  Brusno B, Polomka, Badín, Hrochoť.

Starší žiaci U15: Jakub, Badín.

Mladší žiaci U13: Badín, Jakub, Slovenská Ľupča.

Prípravky U11: Brusno, Jupie FŠMH B, Šalková A, Šalková B, Ľubietová, Badín, Slovenská Ľupča.