Úradná správa č.  34, v Banskej Bystrici, 28.04.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme futbalovým klubom a športovej verejnosti, že od 01.05.2023 bude internetová stránka obfzbb.sk zrušená. Všetky potrebné údaje, výsledky, dokumenty, správy bude možné nájsť na futbalnete. Zároveň oznamujeme, že oficiálny mail sekretariátu ObFZ BB je: obfzbb@futbalsfz.sk.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 8. ligy 20. kolo Šalková „B“ – P.Polhora dňa 05.05.2023 (piatok) o 17:00 hod. na ihrisku FK Šalková.

2. Upozorňujeme futbalové kluby na uvádzanie člena v realizačnom tíme – tréner v zápise o stretnutí. Od 19. kola bude ŠTK nesplnenie tejto povinnosti postupovať kluby na DK. Zároveň od 1.5.2023 budú na DK odstúpené kluby aj  za nenahratie videí na internetovú stránku Futbalnet.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

I. trieda dorast U19 – ZV, BB

1. KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS:

  • 06. 05.2023, 16:00,SO ,13.kolo, MO U19 – Zvolen, FK 1928 Jasenie –  TJ Družstevník Bzovík, zmena HČ , dohoda klubov, Poplatok 10€ + 5€  podľa RS čl. XVI. bod 4) zahrnutý v MZF uhradí TJ Družstevník Bzovík –  ZV-STK-2022/2023-0087
  • 06. 05.2023, 13:00,ŠT ,10.kolo,ihrisko Braväcovo, MO U19 – Zvolen, FK Podkonice – TJ Sokol Medzibrod, dohrávka , dohoda klubov, oprava textu uvedeného v Spravodaji č. 28.
  • 14.05.2023, 10:00, NE ,14.kolo, MO U19 – Zvolen, FK Podkonice – ŠK Hrochoť, ZV-STK-2022/2023-0090

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

Ján Ďurčík, 1319218,FK Podkonice B od  26.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 03.05.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č.19: 30.04.2023 o 16.00 h:

  • 7. liga: Strelníky – Malachov (Kaliský za Gajdoša)
  • 8. liga: St. Hory – D. Lehota (Gajdoš za Bezdeku)

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle RS bod 1 a.,b.

3. Vetácia rozhodcov je možná 10 dní pred jesennou resp. jarnou časťou súťažného ročníka z poplatkom 40 € za každého vetovaného rozhodcu v MFS. Chcem požiadať funkcionárov klubov, aby pri „výbere“ vetovaných rozhodcov prihliadali aj na počet všetkých rozhodcov v ObFZ BB, ktorých počet je cca. 21.

4. Oznamujem záujemcom o školenie rozhodcov, že sa bude konať dňa 05.05.2023 v Brezne. Bližšie informácie u p. Erika Gemzického mob.: 0915565244, e-mail: erik1gemzicky@gmail.com.