Úradná správa č. 33, v Banskej Bystrici, 05.04.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Na základe žiadosti a v dôsledku kolidácie s „A“ mužstvom v súlade s článkom 36/1,2 SP nariaďujeme odohrať MFS 7. ligy 18. kolo Podkonice „B“ – T.Č.Balog „B“ dňa 20.04.2024 (sobota) o 16:00 hod. na FK Lučatín.

2. ŠTK berie podnet KR na vedomie a upozorňuje FK Poniky na RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady (podmienky na vyhotovenie videozáznamu) povinnosť zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom a povinnosť FK prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na http:/video.sportnet. online/login. Záznam musí byť vyhotovovaný z optimálneho zastrešeného vyvýšeného miesta, minimálne 2 m nad úrovňou HP a na úrovni stredovej čiary HP, videokamerou upevnenou na statíve tak, aby bolo možné pozrieť a vyhodnotiť kritické situácie (PK, ČK, regulárnosť gólov a pod.) príslušnými komisiami, príp. DZ, R. V prípade opakujúcich sa nedostatkov bude FK postúpený na DK.

3. Na základe sa množiacich nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu z MFS klubmi (kvalita videozáznamov), upozorňujeme kluby na RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady (podmienky na vyhotovenie videozáznamu). Záznam musí byť vyhotovovaný tak, aby bolo možné pozrieť a vyhodnotiť kritické situácie (PK, ČK, regulárnosť gólov a pod.) príslušnými komisiami, príp. DZ, R.

4. ŠTK upozorňuje kluby na RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady – povinnosť organizátora MFS a príslušné články SP: Usporiadajúci FK zodpovedá za hladký priebeh stretnutia. Pre zabezpečenie všetkých ustanovení SP zriaďuje usporiadajúci FK usporiadateľskú službu. V jeho kompetencii je určiť počet členov, zloženie a rozdeliť kompetencie poriadkovej služby. Všetci členovia usporiadateľskej služby musia byť viditeľne označení reflexnými vestami.(v 7. lige 4 usporiadateľov, v 8. lige 2 usporiadatelia). Zoznam členov usporiadateľskej služby odovzdá hlavný usporiadateľ pred začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi alebo delegátovi, ktorý v prípade problémov a výtržností divákov je povinný tento zoznam spolu so Zápisom o stretnutí resp. Správou delegáta na riadiacu komisiu ObFZ.

5. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

2. Dohrávky MFS:

I. trieda dorast U19:

– 10. kolo Jasenie – Badín dňa 01.05.2024 (streda) o 15:00 hod. na ihrisku FK Jasenie,

– 5. kolo Badín – Podkonice dňa 08.05.2024 (streda) o 14:00 hod. na ihrisku FK Badín,

– 8. kolo Jasenie – RSCHA „C“ dňa 08.05.2024 (streda) o 14:00 hod. na ihrisku FK Jasenie.

I. trieda st.žiaci U15:

– 9. kolo Sl.Ľupča – Heľpa dňa 07.04.2024 (nedeľa)o 10:30 hod. na ihrisku FK Sl.Ľupča,

– 8. kolo Heľpa – Braväcovo dňa 10.04.2024 (streda)o 15:00 hod. na ihrisku FK Heľpa.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ BB KM plánuje po ukončení súťaží zorganizovať finálový turnaj v kategórií prípraviek U11 dňa 08.06.2024 v Čiernom Balogu za účasti víťazov skupín a v kategórií ml. žiaci U13 finálový zápas medzi víťazmi skupín dňa 12.06.2024. Miesto a čas budú spresnené v priebehu ročníka.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-47 Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová od 03.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-48 Peter Rončák, 1178495, FK Tajov 3 týždne nepodmienečne od 03.04.2024 podľa čl. 48/2b DP s použitím čl. 36/2a DP za porušenie čl. 48/1c DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D1-49 Michal Ružička, 1207701, FK Michalová 2 týždne nepodmienečne od 03.04.2024 podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-50 Stefan Pepinovič, 1386752, FK Harmanec 1 SN od 03.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D1-51 Matúš Holecy, 1159418, FK Sl.Ľupča „B“ na základe odborného stanoviska KR ObFZ BB konanie voči menovanému po ČK v MFS 15. kola Sl.Ľupča „B“ – Podkonice „B“ zastavuje a ruší účinky ČK podľa čl. 37/13 DP. Na základe spomenutého odborného stanoviska KR k uvedenému prípadu DK eviduje ŽK.

D-1-52 DK berie na vedomie žiadosť Miroslav Kuchárka, 1257865, FK Brusno o podmienečné upustenie zvyšku 2 SN. DK podmienečne upúšťa zostatok DS podľa čl. 41/1,2 DP a určuje skúšobnú dobu od 03.04.2024 tri mesiace. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-19 DK na základe disciplinárneho konania voči TJ Slovan Michalová vyplývajúce z podnetu HR Slavomíra Pôbiša z MFS 14. kola TJ Slovan Michalová – FK Baník Ľubietová:

a) ukladá pokutu 100.-€ pre TJ Slovan Michalová podľa čl 58/3 DP za porušenie čl. 58/1 DP (hrubé nešportové správanie divákov),

b) v zmysle čl. 43/2 DP a RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady – povinnosť organizátora MFS určuje ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby od 03.04.2024 do konca súťažného ročníka 2023/2024

c) odohrať 1 MFS bez divákov s podmienečným odkladom výkonu DS zároveň určuje skúšobnú dobu do konca súťažného ročníka 2023/2024 podľa čl. 43/2 a čl. 40/2 DP.

Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry

D-1-53 Michal Lakomčík, 1281108, FK Ľubietová DK udeľuje DS podľa čl. 10/1 DP upozornenie na nešportové správanie po ukončení MFS TJ Slovan Michalová – FK Baník Ľubietová. V prípade opakovania sa podobného správania sa DK pristúpi k prísnejším sankciám.

Najbližšie zasadnutie DK bude 10.04.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 17:

7. liga:

– Podkonice „B“ – Braväcovo 06.04.2024 o 16:00 (R – Bošeľa za Žubora, AR 1 – Šupka za Oláha)

– Poniky – Ľubietová 07.04.2024 o 12:30 (AR 1 – Kolenička za Oláha, Cambel na Majera M.)

– Brusno – S. Ľupča „B“ nová (R – Sojka – AR – Pavelka)

– T.Č. Balog „B“ – Beňuš SO o 15:30 (Pôbiš J.,- Medveď , Kaliský)

Dorast U19:

– S. Ľupča – Podkonice 06.04.2024 o 13:00 (Kubančík)

St.žiaci U15:

– Sl.Ľupča – Heľpa 07.04.2024 o 10:00 hod. (Jagerčík) – zmena HČ

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Boor, Fajčík, Fuchs, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

Rozhodnutie o dôchodku: Čupka

RČ: Kriak

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

c) Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali v Issf platnosti licencií – kontaktovali p. Urvu a platnosti RP a v prípade končiacej platnosti cez Issf požiadali o jeho vydanie sám sebe.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).