Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici, 6.3.2020

Správy zo sekretariátu

Dňa 21. marca 2020 (sobota) sa uskutoční hodnotiaca konferencia ObFZ Banská Bystrica. Bude sa konať v reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke so začiatkom o 10,00 hodine. Prezentácia delegátov konferencie bude pripravená na 9,30 hodinu. Pozvánky, program konferencie a organizačné pokyny boli zaslané futbalovým klubom klasickou poštou tento týždeň. Keďže jedným z bodov rokovania konferencie bude aj úprava Stanov ObFZ, žiadame futbalové kluby o zabezpečenie svojho zástupcu, aby konferencia mohla byť uznášania schopná.

Návrh nového znenia upravených Stanov ObFZ Banská Bystrica bude zaslaný futbalovým funkcionáromna mailové adresy, uvedené v Rozpise súťaží ObFZ BB ako aj na mailovú adresu klubového manažéra ISSF v prvom marcovom týždni,  aby bol umožnený dostatok času na preštudovanie a prípadné doplnenie a pripomienkovanie našej najvyššej normy.

Pripomienky a návrhy k novelizovanej verzii Stanov treba zaslať v písomnej forme (aj mailom) na sekretariát ObFZ v termíne do 17. marca 2020 do 12,00 hodiny.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme futbalovým klubom, že plánovaný turnaj dorastencov, ktorý sa mal odohrať v nedeľu 8. marca v telocvični na Magurskej sa pre malý záujem prihlásených účastníkov (iba tri kluby) neuskutoční.

Disciplinárna komisia  – predseda Karol Bubniak

D-II-12 DK ukladá pokutu 70 € v zmysle článku 12 odstavec 6 DP pre FK Medzibrod za porušenie článku 58/1d,e DP (vniknutie na hraciu plochu + inzultácia hráča divákom) dňa 16. februára 2020 na futbalovom turnaji starších žiakov v telocvični v Nemeckej. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-II-13 DK v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje FK Braväcovo na neslušné správanie sa starších žiakov na futbalovom turnaji dňa 16. februára v Nemeckej. V prípade opakovania sa uvedených skutočností, DK pristúpi k prísnejšiemu postihu v zmysle príslušných článkov DP. Poplatok za prerokovanie priestupku vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 25. marca 2020 od 13,00 hodiny..

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článkov 37/3,5 DP) sa podáva do 7 dní na ObFZ BB odo dňa rozhodnutia DK (článok 81/1 DP).