Úradná správa č. 3, v Banskej Bystrici, 3.8.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomných dohodách futbalových klubov s odohratím MFS nasledovne: I. trieda 1. kolo Tatran Čierny Balog – Poniky dňa 5. augusta 2018 o 17,30 hodine; II. trieda skupina B 1. kolo Michalová – Tatran Čierny Balog B dňa 5. augusta 2018 o 15,00 hodine; II. trieda skupina A 2. kolo Selce B-Baláže – Hiadeľ dňa 12. augusta 2018 o 16,30 hodine.

Na základe oznámenia FK Sokol Nemecká meníme ich základnú farbu dresov na: dresy žlté, trenky žlté, štulpy – žlté. Náhradná farba dresov D- červené, T – červené, Š – biele.

Na základe vlastných zistení nepotvrdzujeme súpisku ŠK Selce A (pre potreby B – družstva na Balážoch). Odporúčame doplniť súpisku o hráčov Roman Radoš, 1159397 a Adam Hlinka, 1273807, ktorí odohrali v minulej sezóne drvivú väčšinu svojich stretnutí za A družstvo Seliec.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Upozorňujeme futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle článku 17/8 DPs článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené v súťažnom ročníku 2017/2018 prenášajú do nového súťažného ročníka 2018/2019.

DK oznamuje futbalovým klubom, zaradeným do súťaží ObFZ Banská Bystrica, funkcionárom a hráčom, že Výkonným výborom SFZ bola schválená novela disciplinárneho poriadku, ktorá je účinná od 21. 6. 2018. Kompletné znenie DP je na webovej stránke SFZ (SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky).

Pokračovanie prerušených trestov z jarnej časti súťažného ročníka:

FK Osrblie – podmienečné uzavretie ihriska do 30. 11. 2018;

Milan Spišiak – hlavný usporiadateľ FK Osrblie – zostatok trestu 3 stretnutia nepodmienečne;

Ján Matyó – 1069674, FK Hiadeľ – 3 stretnutia nepodmienečne;

Peter Nemčok – vedúci družstva FK Beňuš – 4 stretnutia nepodmienečne;

Daniel Babjak –  vedúci mužstva FK Staré Hory – 2 mesiace nepodmienečne od 1.8.2018;

Peter Mažgut – vedúci mužstva FK Tajov – 2 mesiace nepodmienečne od 1.8.2018;

Matúš Malček – 1171473, FK Nemecká – 1 stretnutie nepodmienečne;

Marek Piliar – 1159600, FK Hronec – 3 mesiace nepodmienečne;

Matúš Tuček – 1197836, FK Šalková B – 1 stretnutie nepodmienečne;

Matúš Dzurman – 1275062, FK Brezno – 1 stretnutie nepodmienečne;

Milan Lakomčík – 1200436, FK Ľubietová – 1 stretnutie nepodmienečne.

D-I-1 Matej Trnik, 1218395, FK Osrblie. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti a podľa článku 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie športovej činnosti vo výške 20 € podľa článku 12/2 DP. Pokuta bola zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-2 Jozef Náčin, 1088929, FK Riečka.  DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti a podľa článku 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie športovej činnosti vo výške 20 € podľa článku 12/2 DP. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-3 Milan Jankov, 1242763, FK Heľpa. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie (DS), uloženej pod D-I-131 a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zostatku DS (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-4 Tomáš Vetrák, 1101170, FK Osrblie. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu nepodmienečného výkonu športovej činnosti na podmienečnú, určenej pod D-I-157 a v zmysle článku 40/1,2 DP so zmenou DK súhlasí a určuje skúšobnú dobu do 31.10. 2018. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-5 Branislav Miartuš, 1154478, FK Horné Pršany. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu nepodmienečného výkonu športovej činnosti na podmienečnú, určenej pod D-I-153 a v zmysle článku 40/1,2 DP so zmenou DK súhlasí a určuje skúšobnú dobu do 31.10. 2018. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie rokovanie DK sa uskutoční v stredu 8. augusta 2018 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Ukončili činnosť:  Miroslav Godál, Martin Angelovič – úprimne ďakujeme za činnosť, hlavne nestorovi futbalových rozhodcov pánovi Godálovi.

Prerušenie činnosti: Kalina Matúš, Jamriška Igor

Zaraďujeme na nominačnú listinu:

Andrea Ambrózová, 976 67, Závadka nad Hronom 573/24, mob.: 0910/346 809;

Michaela Škultétyová, 976 13, Podkonice 325, mob.: 0917/554 583;

Róbert Pavúk, 974 05, B. Bystrica – Radvanská 2, mob.: 0944/181 088

Do pozornosti pre R a DZ: E-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia : kr.obfzbb@gmail.com + ostáva v platnosti aj e-mail: jozefmedved@azet.sk.

Zmeny v DL č.1: Prvá trieda: Jasenie – Brusno nová (Bambušek – Sáliš, Kalina – Mojžiš); druhá trieda skupina A : Hiadeľ – Mičiná  nová (Gajdoš – Škultétyová).

Trénersko – metodická komisia – predseda Marek Jobko

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda – štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.