Úradná správa č. 25, Banská Bystrica, 3.2.2012

Správy zo sekretariátu

1. Sekretariát ObFZ zasielal v uplynulých dňoch všetkým futbalovým klubom v jeho pôsobnosti pozvánky na hodnotiacu konferenciu ObFZ. Žiadame všetky kluby, aby vyplnili priloženú návratku a odoslali ju hneď späť tak, aby najneskôr 13. februára 2012 bolo isté koľko delegátov sa konferencie zúčastní, hlavne kvôli nahláseniu počtu stravníkov a zabezpečeniu občerstvenia pre účastníkov.

2. Oznamujeme futbalovým klubom, že v FK Hronsek došlo ku zmene vedenia klubu. Namiesto náhle zosnulého Ing. Romana Ruttkaya bude funkciu predsedu vykonávať pán Pavel SPODNIAK, bytom Hronsecká cesta 72, 976 31 p. Vlkanová, na ktorého adresu treba zasielať aj všetku korešpondenciu s futbalovým klubom. Telefonický kontakt: 0907 549 186.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Opakovane uverejňujeme termíny konania zimných halových mládežníckych turnajov:

Turnaj dorastencov – sa bude konať 26. februára 2012 (nedeľa) v telocvični v Závadke nad Hronom. Prihlásené sú zatiaľ štyri dorastenecké družstvá: Tatran Čierny Balog, FK Šalková, ŠK Kremnička, Sokol Braväcovo a FK 09 Bacúch. Čaká sa na ešte na potvrdenie účasti FK Brusno, prípadne ďalších záujemcov o účasť na tomto turnaji. Uzávierka prihlášok bude v 15. februára, kedy sa uskutoční vyžrebovanie podľa počtu prihlásených družstiev.

Turnaj mladších žiakov – uskutoční sa v termíne 3. marca 2012 (sobota) v nafukovacej hale v Slovenskej Ľupči. Prihlášky na tento turnaj sa ešte len zbierajú a evidujú. pre neprihlásené kluby je ešte možnosť na prihlásenie do 20. februára.

Turnaj starších žiakov – bude sa konať 11. marca 2012 (nedeľa) v nafukovacej hale v Slovenskej Ľupči.

Prihlášky na tento turnaj je potrebné zaslať (prípadne telefonicky nahlásiť) na sekretariát zväzu do konca februára.

Komisia mládeže na záver zimnej prestávky bude ešte organizovať ďalší turnaj prípraviek o Pohár firmy MIS. Termín a miesto konania tohto turnaja budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

Správy KR – predseda Peter Králka

KR vyslovuje poďakovanie rozhodcom a delegátom za včasné zaslanie vyplnených dotazníkov pre registráciu do centrálnej databázy na webe SFZ. Tí rozhodcovia a delegáti, ktorí nedoručili svoje dotazníky v požadovanom termíne, budú tak musieť urobiť na vlastné náklady (Caban, Gajdoš, Gemzický, Koctúr, Snopko, Žabka, Mojžiš a Sitarčík).a v budúcnosti bude KR tak „promptne“ reagovať na ich požiadavky (napr. pri vyplácaní) ako oni reagujú na požiadavky KR.