Úradná správa č.  25, v Banskej Bystrici, 04.03.2022

Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu a SFZ bol zverejnené Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží súvisiace so šírením ochorenia COVID-19.

Správy zo sekretariátu:

 • Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
 • V zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
  – od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
  – od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Staň sa rozhodcom

ObFZ Banská Bystrica hľadá mladých ľudí, študentov, aktívnych, aj bývalých futbalistov, ktorí majú blízko k športu a chceli by pôsobiť ako aktívni arbitri. Veľmi radi privítame nových adeptov. Posilniť rozhodcovskú partiu môžu chlapci aj dievčatá vo veku od 15 rokov (vrátane). 

ObFZ BB ponúka:

 • aktívne športové vyžitie
 • bezplatné vstupné vyškolenie
 • možnosť vzdelávania a účasti na seminároch
 • možnosť kariérneho rastu a postupu do vyšších súťaží
 • možnosť pracovať vo futbalovej komunite a spoznávať nových ľudí
 • finančné ohodnotenie za vedenie zápasov
 • na začiatok potrebnú výstroj
 • Viac informácií: mail.: obfzbb@futbalsfz.sk, tel: +421 905 728 487

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

Zverejňujeme termín dohrávky MFS II. triedy 8. kola P. Polhora – Dúbravica dňa 13.3.2022 o 13:30 hod. na ihrisku FK P.Polhora.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 • Oznamujeme termín zimného seminára R a DZ ObFZ BB, ktorý sa uskutoční dňa 25.3.2022 vo večerných hodinách. Miesto konania a program bude oznámený v dostatočnom predstihu. Žiadame Vás aby ste si zabezpečili súkromné a pracovné záležitosti tak, aby ste sa seminára mohli zúčastniť.
 • Žiadame R a DZ o aktualizáciu dlhodobých ospravedlnení na jarnú časť súťažného ročníka 2021/22.
 • Žiadame R a DZ o kontrolu profilov na ISSF, platnosť RP, uhradenie členského poplatku ako aj kontaktných údajov. (adresa, mobil, e-mail.).
 • Žiadame R a DZ, aby si prišli na sekretariát ObFZ skontrolovať a podpísať zmluvy. V prípade ak sa Vám nebude dať dostaviť osobne, kontaktujte sekretára ObFZ, ktorý Vám zmluvu zašle, následne si ju vytlačíte, podpíšete a doručíte na sekretariát ObFZ. Zmluva je tiež zverejnená na internetovej stránke ObFZ BB v časti Dokumenty pre R a DZ – odkaz. Rovnako treba zaslať na sekretariát zmeny (číslo účtu, adresa, číslo OP a pod.). Kontaktné údaje+421 905 728 487, obfzbb@futbalsfz.sk.
 • KR žiada vybraných R aby si čo najskôr uzavreli dohody aj zo SsFZ jedná sa o R: Pôbiš J., Pôbiš S., Melicher, Roštár, Kubančík, Kruppa, Gajdoš, Kalina, Sojka. Celý postup nájdete na stránke SsFZ resp. spravodaj SsFZ.
 • DL: Dohrávka II. tr. 8.kolo: P.Polhora – Dúbravica 13.3.2022 o 13,30 (Kubančík – Roštár)

Záujemca o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR  jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052.