Quantcast

Úradná správa č. 21, v Banskej Bystrici, 1.12.2017

Voľby do orgánov ObFZ Banská Bystrica

Dňa 25. novembra 2017 sa konala Konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány na obdobie rokov 2018-2021. Na konferenciu bolo pozvaných 49 aktívnych futbalových klubov s právom hlasovať, 10 neaktívnych futbalových klubov bez možnosti hlasovať, členovia Výkonného výboru, odborných komisií a hostia.

Zo 49 futbalových klubov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 44 delegátov, čo predstavuje 89,8 percent z celkového počtu, čím sa stala volebná konferencia uznášania schopnou. Konferencie sa nezúčastnilo 5 futbalových klubov: ŠK Sokol Jakub, Iskra Horné Pršany, Družstevník Baláže, Sport Ladies Banská Bystrica a CVČ Brusno (zástupca CVČ Brusno sa dostavil až na odpoludňajší program a zúčastnil sa len volieb do Výkonného výboru a delegátov na konferenciu SsFZ).

Výsledky volieb

Voľba predsedu Oblastného futbalového zväzu.

Na funkciu  predsedu zväzu bol navrhnutý len jeden kandidát, ktorým bol doterajší predseda pán Ľubomír Samotný. Verejným hlasovaním všetkých 44 delegátov bol jednohlasne zvolený počtom 44 hlasov. Predsedom ObFZ Banská Bystrica sa stal p. Ľubomír Samotný.

Voľba predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu.        

Na predsedu Revíznej komisie ObFZ bola navrhnutá tiež len jedna kandidátka, doterajšia jej predsedkyňa Miroslava Mazúchová. Počtom hlasov 44 bola tiež  jednohlasne zvolená do svojej funkcie. Predsedníčkou Revíznej komisie ObFZ sa stala pani Miroslava Mazúchová.

Voľba predsedu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu.

 Na predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ bol navrhnutý jeden kandidát, jej doterajší  predseda Karol Bubniak. Tomu takisto vyslovilo svoju dôveru všetkých 44 delegátov, čím bol zvolený za predsedu DK na ďalšie 4 roky. Predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ bol zvolený pán Karol Bubniak.

Voľba predsedu Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu.

Na predsedu odvolacej komisie bol navrhnutý len jeden kandidát – pán Bruno Motyčka. Keďže žiadni z delegátov konferencie nenavrhol iného kandidáta, bola voľba predsedu odvolacej komisie vykonaná tiež verejným hlasovaním. Zo 44 prítomných delegátov boli všetci jednohlasne za.Predsedom Odvolacej komisie ObFZ bol zvolený pán Bruno Motyčka.

Voľba členov Výkonného výboru Oblastného futbalové zväzu.

Konferencii bol predložený návrh kandidátov na funkciu členov VV ObFZ v celkovom  počte 10 kandidátov: Marián Piliar, Jozef Medveď, Zdenko Urva, Peter Mazúch, Ivan Šimko, Erik Gemzický, Milan Belko, Milan Málik, Peter Mikloš, Tomáš Tůma. Jedenásty navrhnutý člen pán Pavol Lihan z Brusna sa svojej kandidatúry vzdal ešte pred rokovaním konferencie. Hlasovanie do Výkonného výboru prebehlo tajnou formou a tu sú jej výsledky. Jozef Medveď 37 hlasov, Ivan Šimko 30, Zdenko Urva 29, Marián Piliar 27, Peter Mazúch 26, Erik Gemzický 25 hlasov. Keďže všetci šiesti získali nadpolovičný počet hlasov, ktorý bol potrebný na zvolenie do Výkonného výboru, stali sa automaticky členmi nového VV ObFZ bez potreby uskutočniť hlasovanie aj v druhom kole. Z kandidátov, ktorí neuspeli získali Tomáš Tůma 23 hlasov, Milan Belko 19, Milan Málik 15 a Peter Mikloš 12 hlasov. Členmi Výkonného výboru pre volebné obdobie 2018-2021 sa stali: Jozef Medveď, Ivan Šimko, Zdenko Urva, Marián Piliar, Peter Mazúch a Erik Gemzický. 

Voľba delegátov na Konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu.

Konferencia ObFZ Banská Bystrica volila aj svojich zástupcov na Konferenciu SsFZ. Podľa Stanov SsFZ zastupujú náš zväz šiesti delegáti, pričom platí zásada, že delegáti konferencie SsFZ by mali byť zástupcovia klubov, ktoré hrávajú súťaže SsFZ v kategórii dospelých. Navrhnutí boli títo kandidáti: Ľubomír Auxt (ŠK Partizán Čierny Balog), Ivan Huťka (TJ Sokol Medzibrod), Marián Lauer (MFK Dukla Banská Bystrica), Ján Smatana (ŠK Selce), Marián Pilar (FK 09 Bacúch) a Alexander Rumanovský (Jupie FAMH). Za náhradníkov boli určení Miroslav Bais (ŠK Sokol Jakub) a Tomáš Dzúrik (FK Rakytovce). Voľba delegátov konferencie SsFZ prebehla verejným hlasovaním, kde všetkých 44 zúčastnených delegátov bolo za a teda návrh VV ObFZ bol schválený jednohlasne. Výsledky volieb boli zaznamenané v uznesení konferencie. Návrh uznesenia delegáti konferencie schválili jednohlasne.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

ŠTK plánuje v priebehu januára 2018 zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa buď na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com), prípadne na mail Petra Mazúcha (peterm4545@azet.sk) najneskôr do piatku 8. decembra 2017. V pondelok 11. decembra sa uskutoční zasadnutie nového Výkonného výboru ObFZ, kde bude dohodnutý presný termín konania turnaja a vydané propozície aj s vyžrebovaním jednotlivých stretnutí. Pre obmedzené kapacitné možnosti telocvične bude mať turnaj maximálne osem účastníkov, preto čím skôr prihlásení záujemci budú aj tým skôr zaradení medzi účastníkov turnaja.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-13 DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Pohorelá vo výške 50 € za nenastúpenie na MFS 13. kola I. triedy Strelníky – Pohorelá. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).