Quantcast

Úradná správa č. 17, v Banskej Bystrici, 3.11.2017

Poďakovanie za spoluprácu

V sobotu 28. októbra 2017 sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori turnaja prípraviek, spojeného  s otvorením novovybudovanej telocvične na Magurskej ulici. ObFZ sa aj touto cestou chce poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu Záhradníckym a rekreačným službám mesta a hlavne jej riaditeľovi PhDr. Ivanovi Šabovi, ktorý má hlavnú zásluhu na zrekonštruovaní a znovuotvorení telocvične, ktorú budú využívať v prvom rade naši najmladší futbalisti.

Správy zo sekretariátu

Na základe upozornenia zo SFZ, žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu. Pre futbalové kluby je potrebné prihlásiť sa do e-shopu (ak sa dodrží presný postup nie je to problematické) a tam si vybrať z možnej ponuky.

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk .Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred  použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa  minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:  https://eshop.futbalsfz.sk/registracia – osobného konta a https://eshop.futbal sfz.sk/nakup za

kredit.  Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke – usmernenie k nákupu za kredit.

Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity:

Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného v ISSF systéme v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie  už za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to už 1.decembra 2017 priamo v eshope.

SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené  skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte pred začiatkomsezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať o čom budete včas informovaný. Upozorňujeme touto cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice.

Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470.

V priebehu tohto týždňa prišiel zo SFZ cez ISSF na manažérov klubov ďalší mail, v ktorom oznamujú, že sa sortiment eshopu rozšíril na 1600 produktov, takže je z čoho vyberať. Preto žiadame naše futbalové kluby, aby sa tam urýchlene zaregistrovali a začali čerpať svoje prostriedky, nech im zbytočne neprepadnú.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS nasledovne: I. trieda 13. kolo Strelníky – Pohorelá dňa 12. novembra 2017 o 13,30 hodine; Slovenská Ľupča – Poniky dňa 11. novembra 2017 o 13,30 hodine; II. trieda skupina A 13. kolo: Horné Pršany – Lučatín dňa 5. novembra 2017 o 13,30 hodine; Selce B-Baláže – Harmanec dňa 1. mája 2018 o 16,30 hodine; Hronsek – Malachov dňa 1. mája 2018 o 16,30 hodine; Riečka – Králiky dňa 1. mája 2018 o 16,30 hodine; Staré Hory – Tajov dňa 8. mája 2018 o 16,30 hodine; Králiky – Staré Hory (3. kolo) dňa 5. novembra 2017 o 14,30 hodine na umelej tráve FK Dukla na Štiavničkách; II. trieda skupina B 9. kolo Tatran Čierny Balog B – Heľpa dňa 31. marca 2018 o 15,00 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-77 Tomáš Rosina, 1104623, FK Nemecká, od 31. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-78 Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, od 31. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-79 Miroslav Bartoš, 1267761, FK Nemecká, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od  31. októbra 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-80 Pavol Vaculčiak, 1182021, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od  31. októbra 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-81 Michal Náther, 1140554, FK Brezno, DK na základe písomného stanoviska KR a na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia DS za udelenie ČK v zápase 13. kola I. triedy Brezno – Šalková B.

Ostatné:

D-I-82 Ján Šimčík, 1130458, FK Šalková B, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 31. októbra 2017 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-83, Ján Tešlár, 1231649, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 31. októbra 2017 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-12 DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Hronsek vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 12. kola II. triedy skupiny A Lučatín – Hronsek. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF

D-I-84 DK na základe zápisu o stretnutí v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje na nevhodné správanie voči delegovanej osobe po ukončení MFS II. triedy skupiny A Hiadeľ – Dúbravica vedúceho družstva FK Dúbravica Zdenka Ondrejku. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle článku 48 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste číslo 13: I. trieda: Poniky – T. Č. Balog A 7. kolo  5. 11. 2017 o 14,00 (Páleš – Vinarčík, Kubančík – Pecník), Valaská – Pohorelá 3. kolo 5. 11. 2017 UT Skalica (Roštár za Schobera), Strelníky – Pohorelá 13. kolo 12. 11. 2017 o 13,30 (Lakomčík – Sáliš, Kubančík – Kotrán), Slov. Ľupča – Poniky 13. kolo 11. 11. 2017 (sobota) o 13,30 (Krupík – Kliment, Petrovič – Kosec P.).  II. trieda skupina A: Horné Pršany – Lučatín 13. kolo 5. 11. 2017 o 13,30 (Kalina Miroslav – Bambušek, Telúch), Králiky – Staré Hory 3. kolo 5. 11. 2017 o 14,30 UT Dukla BB (Gajdoš –  Höhn, Jurčák).