Úradná správa č. 16, v Banskej Bystrici, 27.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Kontumujeme MFS 12. kola Lučatín – Hronsek podľa článku 82/1b SP (hostia sa na MFS nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lučatín. Prípad odstupujeme DK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Na základne podnetov viacerých futbalových klubov kategórie U15 ohľadne zvýšenej chorobnosti hráčov a nepriaznivej tendencie vývoja počasia ruší komisia mládeže 8. kolo I. triedy starších žiakov U15. O spôsobe dohratia tejto súťaže (návrhy sú prejsť na dvojkolový systém) rozhodne Konferencia ObFZ, ktorá sa bude konať 25. novembra 2017.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-69 Filip Krnáč, 1219315, FK Králiky, od 25. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-70 Mário Gašperan, 1233414, FK Braväcovo, od 25. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-71 Matúš Janoška, 1272384, FK Pohorelá, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od  25. októbra 2017 podľa článku 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-72 Vladimír Filipča, 1143148, FK Poniky, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od  25. októbra 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-73 Richard Kopic, 1079130, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od  25. októbra 2017 podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-74 Peter Hodál, 1270406, FK Staré Hory, DK udeľuje DS 3 týždne nepodmienečne s prerušením od  25. októbra 2017 podľa článku 47/2b DP za porušenie článku 47/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-75 DK na základe zápisu DZ a zápisu o stretnutí v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje na nevhodné správanie voči delegovanej osobe vedúceho družstva FK Selce B-Baláže Vladimíra Čunderlíka, 1008926. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle článku 48 DP.

D-I-76 Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, DK udeľuje DS 1 mesiac nepodmienečne s prerušením od 18. októbra 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste číslo 13: – 13. kolo 28. októbra 2017 I. trieda: Hronec – Nemecká

(Schober – Marček, Kamenský – Sitarčík), II. trieda skupina A : Mičiná – Ľubietová (Chromč – Kamenský). Súťaž starších žiakov: 8. kolo hrané dňa 28. a 29. októbra 2017 zrušené.