Úradná správa č. 15, v Banskej Bystrici, 26.10.2018

Správy zo sekretariátu

1.Na základe upozornenia zo SFZ, žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu. Pre futbalové kluby je potrebné prihlásiť sa do e-shopu (ak sa dodrží presný postup, nie je to problematické) a tam si vybrať z možnej ponuky.

Nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop.

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop.

V prípade technických problémov treba kontaktovať na helpdesk@futbalnet.sk.

Z našich futbalových klubov ešte nezačali vôbec čerpať kredity: OFK Priechod, FK 34 Brusno-Ondrej, OFK Valaská, FK Slovan Pohronská Polhora, a CVČ Brusno.

Značnú časť nevyčerpaných prostriedkov majú ešte aj FK Polomka (875,40 €) a FK Heľpa (696,85 €), FK Brezno (52,55 €). Kredity je potrebné vyčerpať do konca novembra 2018, v prípade nevyčerpania prepadnú v prospech štátu.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, že v dňoch 1. – 19. novembra 2018 bude sekretariát ObFZ pre čerpanie dovolenky zatvorený. Prípadné pripomienky a otázky v tomto období adresujte na mailovú adresu zväzu (obfzbb1@gmail.com), bude na ne zodpovedané v priebehu popoludňajších a večerných hodín.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe viacerých podnetov od rozhodcov na nedostatky ohľadne internetu upozorňujeme FK Staré Hory na povinnosť zabezpečiť funkčné pripojenie na internet. V prípade opakovaných podnetov na problémy s internetovým pripojením bude ŠTK postupovať v zmysle platných článkov SP a Rozpisu súťaží a postúpi futbalový klub Staré Hory na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Ostatné:

D-I-59 Peter Šebeš, 1230000, FK Brusno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 24. októbra 2018 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu pre FK Poniky vo výške 100 € za nenastúpenie na MFS I. triedy 11. kolo Brezno – Poniky dňa 14. októbra 2018 za porušenie článku 64/1a DP a 59 DP a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ BB článku 5/b. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v DL č.13: Selce B – Harmanec  AR1 Gajdoš  za Jurčáka; SSFZ: 27.10.18 10:00 FK – 34 Brusno – Ondrej TJ Štart Kokava nad Rimavicou (C)  R – Kamenský