Úradná správa č. 15, v Banskej Bystrici, 20.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Nariaďujeme odohrať na základe vzájomných dohôd MFS nasledovne: I. trieda 13. kolo Hronec – Nemecká, Podkonice – Valaská, Osrblie – Tatran Čierny Balog – všetky stretnutia v sobotu 28. októbra 2017 o 14,00 hodine na ihriskách prv menovaných družstiev; II. trieda skupina B 9. kolo Tatran Čierny Balog B – Heľpa dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 12,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.
  2. Upozorňujeme FK Tatran Čierny Balog B na dodržiavanie Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ časť „Všeobecné ustanovenia“ článok 5 bod C – postup pri rušení stretnutia.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-63 Jakub Korytiak, 1259512, FK Michalová, od 18. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-64 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, od 18. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-65 Michal Muránsky, 1182983, FK Tatran Čierny Balog, od 18. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-66 Peter Mažgut, 1079393, FK Tajov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  18. októbra 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-II-10 DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Hronsek vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 10. kola II. triedy skupiny A Králiky – Hronsek. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.

D-II-11 DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Pohronská Polhora vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 8. kola II. triedy skupiny B Heľpa – Pohronská Polhora. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.

D-I-67 DK na základe zápisu rozhodcu z MFZ 9. kola II. triedy skupiny B Beňuš – Michalová v zmysle článku 71/1,3a,b DP a článku 7 DP začína disciplinárne konanie voči: Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, ktorému dňom 18. októbra 2017 ukladá ochranné opatrenie podľa článku 43/1,2a DP, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do vyriešenia previnenia.

Zároveň predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25. októbra 2017 o 14,30 hodine zo spomenutého stretnutia: rozhodcu Miroslava Chromča, hráča FK Michalová Milana Krupu a hlavného usporiadateľa stretnutia z FK Beňuš. Účasť menovaných osôb je na zasadnutí DK bezpodmienečne nutná, v prípade ich nedostavenia bude DK postupovať podľa príslušných sankčných článkov DP.

D-I-68 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu Tomáša Kožiaka, 1330210, FK Valaská U15, žiadosti nevyhovuje pre povahu previnenia uvedenú v zápise o stretnutí. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Zmeny v delegačnom liste číslo 12: I. trieda: 12 kolo 22.10. 2017 o 14,00 Valaská – Hronec (Kamenský za Čutku), II. trieda skupina B: 7 kolo 21.10. 2017 o 14,00 (T. Č. Balog B – Michalová (Godál za Schobera). II. trieda skupina A : 12. kolo 22.10 2017 o 14,00 Tajov – Mičiná nová delegácia (Marček – Krupa), I. trieda starší žiaci : Pohronská Polhora – Selce 22.10. 2017 o 10.30 (Chládek za Matušíka).
  2. Stanovisko KR k podaniu námietok FK Osrblie voči rozhodnutiam rozhodcu v MFS I. triedy 9. kolo Podkonice – Osrblie: KR posúdila obidve inkriminované situácie podľa videozáznamu a vyhodnotila ich ako opodstatnené. Rozhodcovia a delegát zväzu, ktorí v uvedenom stretnuté pochybili, budú riešení podľa interných záležitostí pre činnosť rozhodcov a delegátov ObFZ BB.