Úradná správa č.  14, v Banskej Bystrici, 2.10.2020

Správy zo sekretariátu

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov!

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Upozorňujeme FK Selce B-Baláže na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica časť Ihriská bod B – minimálna vybavenosť ihriska a zabezpečenie funkčnosti elektronických zariadení pred stretnutím (tlačiareň).

2.Na základe podnetu delegáta stretnutia z MFS II. triedy 9. kolo Selce B-Baláže – Mičiná postupujeme na DK futbalový klub FK Selce B-Baláže za porušenie Športovo – technických zásad Rozpisu súťaží ObFZ BB bod číslo 2 (nevyhotovenie relevantného videozáznamu).

3.Oznamujeme futbalovým klubom, že Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica odsúhlasil návrh komisie ŠTK preložiť predohrávané dve kolá jarnej časti súťažného ročníka (29. a 30. kolo) na jarné obdobie roku 2021. Voľné termíny odložených kôl (31. október a 7. november) chce ŠTK využiť na dohrávky zrušených stretnutí jesennej časti súťaže kvôli pandémii vírusu covid 19.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Rušíme MFS I. triedy skupiny A mladších žiakov U13 5. kolo Jasenie – Sásová. Stretnutie odkladáme na neurčito.

2.Na základe rozhodnutia RÚVZ odkladáme na neurčito všetky turnaje prípraviek vyžrebované na 3. októbra  2020 (maximálna účasť 50 osôb je pri turnajovom systéme odohrania nesplniteľná). Futbalové kluby však svoje stretnutia môžu odohrať po vzájomnej dohode aj v priebehu týždňa individuálne s maximálnym počtom 50 zúčastnených osôb, vrátane hráčov, trénerov a nevyhnutného usporiadateľského zabezpečenia.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-24 Peter Migra, 1271196, FK Horné Pršany, DK udeľuje  disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 30. septembra 2020 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-25 Peter Belko, 1119617, FK Mičiná, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 30. septembra 2020 podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1a DP.  DS je udelená na základe podnetu delegáta zväzu a rozhodcu z MFS II. triedy 9. kolo Selce B-Baláže – Mičiná. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-9 DK upozorňuje podľa článku 10 DP FK Selce B-Baláže na dodržiavanie podmienok vyhotovenia videozáznamu v zmysle Športovo – technických  zásad bod 2 a 5, uvedených v Rozpise majstrovských futbalových súťaží ObFZ Banská Bystrica.

D-I-26 Miroslav Kalina, 1317522, rozhodca, DK v zmysle článku 10 DP upozorňuje rozhodcu na dôslednú predzápasovú prípravu. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov DK bude postupovať v zmysle DP.DS je udelená na základe podnetu DZ zo stretnutia 9. kola: SelceB-Baláže – Mičiná

DK berie na vedomie podanie delegáta zväzu z MFS II. triedy 9. kolo Michalová – Dolná Lehota a odstupuje podanie na ŠTK:

D-II-10 DK upozorňuje FK Selce B-Baláže na striktné dodržiavanie článku 15 odstavec 11 Rozpisu majstrovských futbalových súťaží (oneskorené vyhotovenie zápisu o stretnutí). V prípade opakovania sa uvedeného nedostatku bude DK postupovať v zmysle príslušných článkov DP:

DK berie na vedomie podnety ŠTK na uvádzanie jednotlivých osôb vo viacerých funkciách, zabezpečujúcich priebeh stretnutia (vedúci mužstva, manažér, lekár, masér, videotechnik). DK na základe vlastného zistenia vidí tieto problémy v nedostatočnom počte funkcionárov jednotlivých mužstiev a tiež problémy jednotlivých funkcionárov k prístupu k výpočtovej technike (nahratie zodpovedných osôb v ISSF cez mailové adresy). Tieto podnety bude aj v budúcnosti DK posudzovať bez udelenia DS, okrem prípadov nezabezpečenia jednotlivých činností počas konania MFS.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 7. októbra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.12

1.Trieda

Čierny Balog – Strelníky R(Pavúk R. za Kubančíka)

Lučatín – Braväcovo R(Majer za Palidera)

Hronec – Slovenská Ľupča R(Palider za Majera)

Brusno – Valaská AR2(S.Pôbiš)

2.Trieda 

Ľubietová – Riečka (Kubančík – Pavelka)

Tajov – BalogB R(Frehan za Rosenbergera)

Staré Hory – SelceB (Marček)

1.Trieda U19

Hrochoť – Braväcovo R(Benko) AR1(Frehan za Nemca)

Brusno – Badín (Pavelka – Kubančík)

Stretnutia riadené SSFZ

3.10.2020 10:00 Brezno – Detva