Úradná správa č.13, v Banskej Bystrici, 4. 10. 2013

Správy zo sekretariátu

V týchto dňoch posielal poštou sekretariát na futbalové kluby faktúry za výkony rozhodcov a delegátov. Zároveň sa v systéme ISSF objaví klubovému manažérovi aj elektronická faktúra za matričné a disciplinárne poplatky. Upozorňujeme futbalové kluby, aby dodržali dátum splatnosti faktúry a zaslali svoje úhrady radšej o týždeň skôr ako o deň neskôr. Za dátum uhradenia faktúry sa považuje dátum kedy peniaze skutočne nabehnú na účet a nie dátum, kedy ju futbalový klub platí.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. ŠTK vykonala dňa 27. septembra 2013 kontrolu vybavenosti ihriska FK Družstevník Šumiac. Na základe zistených skutočností rozhodla:

Povoľujeme odohrať zostávajúce domáce MFS v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 na ihrisku FK Šumiac za dohodnutých podmienok.

Nariaďujeme:

a) Do začiatku jarnej časti súťaže zabezpečiť šatne elektrickou energiou a teplou vodou.

b) Zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 6, ktorí budú riadne označení reflexnými vestami.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy starších žiakov 3. kolo Beňuš – Priechod dňa 9. októbra 2013 (streda) o 16,30 hodine na futbalovom ihrisku na Beňuši.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-40 Brodek Ľubomír 1083594 FK Hiadeľ 4 stretnutia nepodmienečne od 2. októbra 2013 podľa 1-3b. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-41 Murgaš Tomáš 1131102 FK Harmanec 1 stretnutie nepodmienečne od 2. októbra podľa 1-5a.. Poplatok 10 € už bol uhradený do pokladne ObFZ.

D-I-42 Valent Richard 1188973 FK Poniky 1 stretnutie nepodmienečne od 2. októbra podľa 1-5a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-43 Bartoš Ondrej 1083709 FK Nemecká 1 stretnutie nepodmienečne od 2. októbra podľa 1-2a.. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-44 Demeter Juraj 1048551 FK Jasenie 1 stretnutie nepodmienečne od 2. októbra za 4 ŽK.. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. KR sa zaoberala sťažnosťou FK Baník Ľubietová s prijatými internými opatreniami.

2. Upozorňujeme futbalové kluby na možnosť natáčať si svoje MFS na DVD

3. Upozorňujeme rozhodcu Matúša Štrbu na správne zasielanie zápisov o stretnutí (jeden zápis musí byť vždy orginál s podpismi kapitánov, nie ako on zasiela tri prefotené kópie bez orginálneho zápisu).

Správy TMK – predseda Miroslav Hruška

 1.  TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.  TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013.

Delegačný list č. 11

I. trieda 11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30

Lučatín – Hronec (Caban- Auxt, Bošeľa – Sitarčík)

Valaská – Jasenie 11. 10. (piatok) o 15,30 (Smoleň – Medveď, Mikloš – Mecele)

Bacúch – Staré Hory SO (Bulla – Majer I. , Spodniak – Kotrán)

Selce – Braväcovo (Dírer – Bulla, Fábry – Piar)

Heľpa – T. Č. Balog (Kubančík – Dorčiak, Mišány – Prochádzka)

Poniky – Osrblie (Petrík – Majer M., Rumanovský – Pecník)

Nemecká – Podkonice (Zeman – Belko, Sáliš – Uhrín)

II. trieda skupina A 11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30

Hronsek – Horné Pršany (Majer I. – Majer F.)

Malachov – Tajov (Kalina – Vaculčiak)

Riečka – Králiky (Pivarček – Jastrab)

II. trieda skupina B 11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30

Ľubietová – Šalková B (Gajdoš – Hikker)

Selce B-Baláže – Hiadeľ  NE 10,30 (Kalina –  Gajdoš, Vaculčiak)

Dúbravica – Strelníky (Legíň – Ondrejka)

II. trieda skupina C 11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30

Michalová – Polomka (Palider – Godál)

Beňuš – Šumiac (Krupík – Pančík)

Dolná Lehota – Pohr. Polhora (Smoleň – Rosenberger, Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

Prvá trieda starší žiaci 5. kolo 13. októbra 2013 o 12,30

Heľpa – Priechod (Dorčiak)

Valaská – Jasenie 10,30 (Rosenberger)

Beňuš – Šalková (Pančík)

Dohrávka a zmeny:

Starší žiaci: Beňuš – Priechod 9. októbra 2013 (streda) o 16,30 (Godál)

                     Jasenie – Beňuš 6. októbra 2013 o 12,30 (Smoleň)