Úradná správa č.  13, v Banskej Bystrici, 08.10.2020

Správy zo sekretariátu:

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu a SFZ bol zverejnený aktuálny Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 (
  1. Oznamujeme klubom, že dňa 04.10.2021 zasadal VV ObFZ, ktorý určil deň volieb orgánov ObFZ na 20.11.2021 (sobota) a v zmysle Stanov ObFZ BB jednohlasne ustanovil dočasnú volebnú komisiu v zložení: Jozef Vavrek – predseda, Jozef Gajdoš – člen BB, Peter Mažgut – člen BB, Ľubomír Šinger – člen BR, Miroslav Baran – člen BR. Voľby sa uskutočnia na SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica a v najbližšom období budú klubom na mailové adresy manažérov, prípadne predsedov klubov zasielané pozvánky spolu s podkladmi ku konferencií.
  1. Upozorňujeme kluby na včasné uhrádzanie faktúry zmysle Rozpisu MFS ObFZ BB.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy 10. kolo Priechod – Strelníky podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech OFK 1950 Priechod. Prípad odstupujeme na DK.
  2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– II. trieda 11. kolo Selce B – P.Polhora dňa 19.3.2022 o 14:00 hod. (sobota) na ihrisku FK Baláže.

– II. trieda 13. kolo H.Pršany – Tajov dňa 23.10.2021 o 14:00 hod. (sobota) na ihrisku FK H.Pršany

– I. trieda dorast U19 Jasenie – Medzibrod dňa 9.10.2021 o 10:30 hod. (sobota) na ihrisku FK Jasenie.

– I. trieda dorast U19 Hrochoť – Brusno B dňa 10.10.2021 o 11:45 hod. (nedeľa) na ihrisku FK Hrochoť.

– I. trieda st. žiaci U15 Badín – Jakub dňa 10.10.2021 o 9:30 hod. (nedeľa) na ihrisku FK Badín.

  1. Na základe zápisu R z MFS 10. kola II. triedy Malachov – Michalová predvolávame na najbližšie zasadnutie ŠTK konaného dňa 13.10.2021 o 15:00 hod.:

– R MFS Rastislav Kubančík, 1059142

– VD domácich Jozef Vavrek, 1319078

– kapitána domácich Lukáš Dvorský, 1181704

– VD hostí Jaroslav Vojtas, 1010266

– kapitána hostí Lukáš Suja-pumel, 1199724

– hráč Martin Berčík, 1116730

– hráč Ladislav Vlček, 1249281

Zároveň žiadame FK Malachov o doručenie videozáznamu z uvedeného MFS v zmysle Rozpisu súťaží 2021/2022, časť Športovo-technické zásady na sekretariát zväzu do 13.10.2021 do 10:00 hod.

  1. Upozorňujeme kluby II. triedy, že FK Harmanec mení farbu dresov na domáce zápasy: dres – bordový, trenírky – čierne, štulpne – bordové.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa článku 9/2b1,2 a 37/3 DP.

D-1-37 Marek Blaško, 1317103, FK Hiadeľ od 06.10.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

D-1-38 René Srnka, 1350251, FK Podkonice 2 SN podľa čl. 49/2a DP za porušenie 49/1a DP od 06.10.2021. Poplatok 5.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-1-39

Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová

Martin Berčík, 1116730, FK Michalová

DK v zmysle čl. 71/1,3 DP začína disciplinárne konanie na základe vlastného zistenia a podnetu R MFS 10. kola Malachov – Michalová. V zmysle čl. 76/1 DP v spojitosti s čl. 43/1,2 DP pozastavuje menovaným výkon športu až do prijatia rozhodnutia DK.

V súvislosti so začiatkom disciplinárneho konania v zmysle čl. 73/1,5,7,8 DP predvoláva na disciplinárne konanie, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2021 o 15:00 hod. v rokovacej miestnosti ObFZ BB:

– Rastislav Kubančík, 1059142, R MFS

– Jozef Vavrek, 1319078, VD FK Malachov

– Lukáš Dvorský, 1181704, kapitán FK Malachov

– Jaroslav Vojtas, 1010266, VD FK Michalová

– Lukáš Suja-pumel, 1199724, kapitán FK Michalová

– Martin Berčík, 1116730, FK Michalová

– Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová

Upozorňujeme predvolaných na čl. 74 DP (povinnosť účasti predvolaných na disciplinárnom konaní). V prípade nerešpektovania čl. 74 DP DK pristúpi k uplatneniu čl. 75/1,2 DP (poriadková pokuta)

Na základe D-2-6 DK udeľuje pokutu 20.- € podľa čl. 12/6 DP za neplnenie čl. 64/1a,4 nasledovným klubom:

– FK Hiadeľ (lekár)

– FK Brusno (lekár)

– FK Dúbravica (vedúci/tímový manažér, lekár)

– FK Pohronská Polhora (videotechnik, lekár)

Poplatok 10.-€ ako aj pokuta 20.-€ bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

Uvedené nedostatky boli zistené zo zápisov o stretnutí 10. kola.

D-2-13 DK berie na vedomie podnet ŠTK o odstúpení zo súťaže družstva prípravky TJ Sokol Nemecká. Po preverení skutočností neudeľuje disciplinárnu sankciu.

D-2-14 DK podľa čl. 10/1,2 DP upozorňuje FK Malachov na presné dodržiavanie podmienok vyhotovenia videozáznamu v súlade so športovo-technickými zásadami uvedenými v Rozpise MFS ObFZ BB. V prípade opakovania sa zistených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle čl. 12 DP.

Najbližšie zasadnutie DK bude 13.10.2021 o 14:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

  1. Zmeny DL č. 11

Valaská -Jasenie  R Telúch za Gemzického

Hrochoť – Brusno R Gajdoš

Poniky – Heľpa  Frehan, Csanyi
SsFZ:

10.10.2021 12:00 ŠK Badín, občianske združenie – FK POHRONIE (B) (Kubančík) – zrušené
09.10.2021 10.00 U12,13 Podbrezová – Jupie – Skalica (Sojka, Melicher) sobota