Úradná správa č. 13, v Banskej Bystrici, 12.10.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 10. kolo Tajov – Mičiná dňa 30. októbra 2018 (utorok) o 14,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 11. kolo Tatran Čierny Balog B – Beňuš dňa 13. októbra 2018 (sobota) o 10,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Hronsek – Šalková B dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 14,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 11. kolo Braväcovo – Priechod dňa 30. októbra 2018 (utorok) o 14,00 hodine.

ŠTK berie na vedomie zaslanú fotodokumentáciu FK Pohorelá a považuje prijaté provizórne opatrenie na posledné jesenné stretnutie za dostačujúce. Doporučuje funkcionárom FK Pohorelá vybudovať pred začiatkom jarnej časti súťaže pevné ohradenie vyznačeného priestoru medzi hracou plochou a striedačkami mužstiev.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-51 Marek Potkány, 1103728, FK Polomka, od 10. októbra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-52 Martin Kalman, 1243157, FK Pohorelá, od 10. októbra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-53 Maroš Sobotník, 1375186, FK Ľubietová, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 10. októbra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

DK berie na vedomie odborné stanovisko komisie rozhodcov k udeleniu červenej karty Ondrejovi Turčanovi, 1167811, FK Lučatín a druhej žltej karty Marekovi Balíkovi, 1197829, FK Lučatín v MFS I. triedy 10. kolo Jasenie – Lučatín a z tohto dôvodu DK neudeľuje disciplinárnu sankciu, aj keď karty ostanú v ISSF, ale uvedení hráči môžu v nasledujúcom stretnutí nastúpiť.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Ospravedlnenia žiadame zasielať na emailovú adresu kr.obfzbb@gmail.com. Ospravedlnenia zasielať najneskôr do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, kedy má byť daný R alebo DZ obsadený. V prípade mimoriadnych okolností kontaktujte jedného z členov KR.

Dôrazne upozorňujeme DS, aby svoje správy DS a PR vypisovali v zmysle pokynov KR.

Sťažnosť Jasenie – Lučatín – Lučatín ( čiastočne opodstatnená) Delegované osoby, ktoré v uvedenom stretnutí pochybili bude KR riešiť podľa interných zásad pre činnosť KR.

Požiadavke TJ Slovan Malachov KR vyhovela.

Zmeny DL č.11 : Braväcovo – Priechod – zrušené; H.Pršany – Malachov Čutka-Jurčák,Hohn-Mojžiš; Polomka –P.Polhora – DS – Sitarčík; Michalová – Heľpa Kamenský-Chládek.