Úradná správa č, 12, v Banskej Bystrici, 18.9.2020

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby Heľpa, Tajov, Dolná Lehota, Dúbravica, Selce B-Baláže a Riečka, že ešte stále nemajú uhradenú mesačnú zbernú faktúru za mesiac august. V prípade neuhradenia do najbližšieho zasadnutia DK (streda 23. septembra) budú uvedené futbalové kluby postúpené na riešenie disciplinárnou komisiou.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme nedohrané MFS I. triedy 7. kolo Slovenská Ľupča – Heľpa podľa článku 82/1g SP (pokles počtu hráčov hostí pod sedem). Priznávame 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti (9 : 0) v prospech OFK Slovenská Ľupča. Prípad postupujeme na DK.
  2. Na základe žiadosti FK Jasenie a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 11. kolo Jasenie – Hronec dňa 10. októbra 2020 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Jasení.
  3. Rušíme uznesenie z úradnej správy číslo 11 uvedené pod bodom číslo 8 a súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy 14. kolo TJ Slovan Tajov – ŠK Sokol Staré Hory dňa 25. septembra 2020 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku v Tajove.
  4. Na základe podnetu rozhodcu, uvedeného v zápise o stretnutí z MFS II. triedy 7. kolo Dúbravica – Dolná Lehota, postupujeme na DK futbalový klub Družstevník Dúbravica za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ časť Športovo – technické zásady bod číslo 1 (V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom) a za neuvedenie do zápisu zodpovednej osoby (videotechnik).
  5. Na základe podnetu delegáta zväzu, uvedeného v zápise o stretnutí z MFS II. triedy 15. kolo Mičiná – Dolná Lehota, postupujeme na DK futbalový klub Družstevník Mičiná za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ časť Športovo – technické zásady bodov číslo 2 až 6.
  6. Rušíme MFS I. triedy dospelých 8. kolo Braväcovo – Poniky a Lučatín – Valaská a odkladáme ich na neurčito.

7.Na základe žiadosti FK Braväcovo  a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 11. kolo Braväcovo – Brusno dňa  10. októbra 2020 (sobota) o 11,00 hodine na ihrisku v Braväcove.

8.Na základe žiadosti FK Michalová  a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS II. triedy 11. kolo Michalová – Dúbravica dňa  10. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Michalovej.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Na základe žiadosti FK Brusno B a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy dorast 9. kolo FK  Brusno B – ŠK Hrochoť dňa 18. októbra 2020 (nedeľa) o 14,30 hodine na ihrisku v Ľubietovej.

2.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  7. kolo Polomka – FK Selce dňa 4. októbra 2020 (nedeľa) o 11,00 hodine na ihrisku v Polomke.

3.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15  6. kolo Jasenie – Jakub dňa 10. októbra 2020 (sobota) o 12,00 hodine na ihrisku v Jasení.

4.Rušíme MFS I. triedy starších žiakov 3. kolo Brezno – Poniky a odkladáme ho na neurčito.

5.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  8. kolo Badín – Polomka dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 12,15 hodine na ihrisku v Badíne.

6.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15  6. kolo Badín – Brezno dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 10,00 hodine na ihrisku v Badíne.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Oprava a doplnenie uznesení D-I-15, D-I-16 a D-I-17 z minulej úradnej správy číslo 11: z administratívnych dôvodov došlo k neúplnému uvedeniu disciplinárnej sankcie – 1 stretnutie nepodmienečne od 9. septembra 2020 (disciplinárne sankcie už boli medzitým vykonané).

DK berie na vedomie vyjadrenie delegáta zväzu Mariána Lauera z MFS I. triedy 7. kolo Hronec – Lučatín a odstupuje podnet na komisiu rozhodcov. Odborné stanovisko žiadame zaslať na DK do stredy 23. septembra 2020 do 13,00 hodiny.

DK berie na vedomie podnet delegáta zväzu Vojtecha Kotrána z MFS II. triedy 15. kolo Mičiná – Dolná Lehota a postupuje ho na odborné posúdenie komisii ŠTK. Stanovisko ŠTK žiadame zaslať na DK do stredy 23. septembra 2020 do 13,00 hodiny.

DK berie na vedomie podnet rozhodcu Petra Mikloša (1311523) z MFS II. triedy 7. kolo Dúbravica – Dolná Lehota a odstupuje ho komisii ŠTK.

DK berie na vedomie podnet rozhodcu Mareka Baláža (1248783) z MFS I. triedy 7. kolo Slovenská Ľupča – Heľpa a odstupuje ho na komisiu ŠTK. DK žiada o vyjadrenie komisie v termíne do 23. septembra 2020 do 13,00 hodiny.

DK opätovne upozorňuje delegované osoby na futbalové stretnutia, aby ich podnety smerovali k príslušným komisiám ObFZ Banská Bystrica. Zbytočne sa potom predlžuje vybavovanie podaných podnetov.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 23. septembra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL:

1.Trieda

Braväcovo – Poniky – Zrušené!

Lučatín – Valaská – Zrušené!

Heľpa – Jasenie (Gemzický – Roštár, Bošeľa)

Osrblie – Nemecká (Majer – Kubančík, J.Pôbiš)

Hronec – Beňuš (Chládek – Švarc, Csányi)

2.Trieda

Ľubietová – Michalová (Marček – Rosenberger, Bezdeka)

Staré Hory – Čierny Balog B (Kalina – Pavúk, Ihring)

1.Trieda U19

Polomka – Hrochoť (S.Pôbiš – J.Pôbiš, M.Pavúk)

Brusno – Selce (Rosenberger – Bezdeka, Marček)

1.Trieda U15

Brezno – Poniky – Zrušené!

Jakub – Heľpa (Nemec – Senček)

Žiadame R a DZ aby kontaktovali telefonicky členov komisie rozhodcov len v nevyhnutných prípadoch. Uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom mailu alebo SMS.

Žiadame R a DZ o dôsledné vyplňovanie zápisu o stretnutí (Popisy OT – podľa pokynov KR na LS, lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, oneskorenie HČ atď..)

V prípade, že kluby nemajú nahraté zodpovedné osoby (Videotechnik, HU, Vedúci mužstva, Lekár) prípadne iné nedostatky, je potrebné prostredníctvom podania cez elektronickú podateľňu na príslušnú komisiu, zaevidovať podnet (DK, ŠTK) Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa RS 2020/2021 20 minút pred začiatkom MFS. V prípade že súpisky oboch družstiev nie sú vytvorené 20 minút pred začiatkom MFS je potrebné túto skutočnosť uviesť v zázname R a podať podnet na ŠTK ObFZ BB cez elektronickú podateľňu.